Quyết định 203/QĐ-UBND

Quyết định 203/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp đã chuẩn hóa về nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 203/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc Sở Tư pháp Tiền Giang 2017 đã được thay thế bởi Quyết định 1952/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Tư pháp Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 21/06/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 203/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc Sở Tư pháp Tiền Giang 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TIỀN GIANG ĐÃ CHUẨN HÓA VỀ NỘI DUNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành (03 thủ tục), được sửa đổi, bổ sung (03 thủ tục) và bãi bỏ (04 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung (Lĩnh vực nuôi con nuôi; Lĩnh vực lý lịch tư pháp) (Nội dung các thủ tục hành chính được chuyển qua Văn phòng điện tử).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế:

1. Các thủ tục: “Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài”; “Đăng ký lại việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam”; “Công nhận việc nuôi con nuôi đã được tiến hành ở nước ngoài (Ghi vào Sổ hộ tịch)” trong Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang.

2. Thủ tục “Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi” trong Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 09/02/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT;
- Sở Tư pháp (Phòng KS TTHC);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC (S).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

01

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016

02

Thủ tục ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

nt

03

Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

nt

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi và bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung.

LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP

01

T-TGG- 286789-TT

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

02

T-TGG- 286788-TT

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

nt

03

T-TGG- 286787-TT

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

nt

C. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Số TT

Số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

01

T-TGG- 170726-TT

Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Luật Nuôi con nuôi, Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011, Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016

02

T-TGG- 170725-TT

Công nhận việc nuôi con nuôi đã được tiến hành ở nước ngoài (Ghi vào Sổ hộ tịch)

nt

03

T-TGG- 170724-TT

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam

nt

04

T-TGG- 189768-TT

Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi

Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 203/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu203/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2017
Ngày hiệu lực14/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/06/2017
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 203/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 203/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc Sở Tư pháp Tiền Giang 2017


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 203/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc Sở Tư pháp Tiền Giang 2017
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu203/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
     Người kýLê Văn Nghĩa
     Ngày ban hành14/02/2017
     Ngày hiệu lực14/02/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/06/2017
     Cập nhậtnăm ngoái

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 203/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc Sở Tư pháp Tiền Giang 2017

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 203/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc Sở Tư pháp Tiền Giang 2017