Quyết định 2030/QĐ-UBND

Quyết định 2030/QĐ-UBND năm 2019 đính chính Điểm b, Khoản 1 Điều 3 Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2030/QĐ-UBND 2019 về phân cấp quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2030 /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 20 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH ĐIỂM B, KHOẢN 1, ĐIỀU 3 QUY CHẾ PHÂN CẤP MỘT SỐ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015,

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015,

Căn cứ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016,

Căn cứ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo,

Căn cứ Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh,

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1127/TTr-SNV ngày 03/6/2019 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 555/STP-XD&KTVBQPPL ngày 28/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Điểm b, Khoản 1 Điều 3 Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam: “Việc tổ chức tôn giáo thay đổi tên tổ chức tôn giáo trực thuộc có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ” thành “Việc tổ chức tôn giáo thay đổi tên tổ chức tôn giáo trực thuộc có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- CPVP; các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2030/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2030/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2019
Ngày hiệu lực20/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(03/07/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2030/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2030/QĐ-UBND 2019 về phân cấp quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2030/QĐ-UBND 2019 về phân cấp quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2030/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành20/06/2019
        Ngày hiệu lực20/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (03/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2030/QĐ-UBND 2019 về phân cấp quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2030/QĐ-UBND 2019 về phân cấp quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo Quảng Nam

            • 20/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực