Quyết định 2030/QĐ-UBND

Quyết định 2030/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2030/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính Giáo dục thuộc Ủy ban cấp huyện Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2030/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 30 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/2/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1289/TTr-SGDĐT ngày 23 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Trưởng các phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện chịu trách nhiệm sao y và chỉ đạo, hướng dẫn Hiệu trưởng các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tổ chức công khai và thực hiện các thủ tục hành chính này theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng các phòng Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu
: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

PHẦN I . DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

1

Thủ tục công nhận Trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

 

2

Thủ tục Đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng

 

3

Thủ tục Xét cử tuyển vào Đại học, Cao đẳng

 

 

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Trang

1

 

T-QBI-044235-TT

Thủ tục Công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đáng giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

 

2

T-QBI-044225-TT

Thủ tục Công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2030/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2030/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2014
Ngày hiệu lực30/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2030/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2030/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính Giáo dục thuộc Ủy ban cấp huyện Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2030/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính Giáo dục thuộc Ủy ban cấp huyện Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2030/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành30/07/2014
        Ngày hiệu lực30/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2030/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính Giáo dục thuộc Ủy ban cấp huyện Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2030/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính Giáo dục thuộc Ủy ban cấp huyện Quảng Bình

            • 30/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực