Quyết định 2031/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2031/QĐ-BVHTTDL năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2031/QĐ-BVHTTDL 2019 Đề án phát triển ngành kinh tế mũi nhọn


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2031/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CƠ CẤU LẠI NGÀNH DU LỊCH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN THÀNH NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Đán “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW Đảng;
- Ban Kinh tế TW;
- Ban Chỉ đạo nhà nước về du lị
ch;
- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, TCDL, ĐCT.(150)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CƠ CẤU LẠI NGÀNH DU LỊCH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN THÀNH NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2031/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng
6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch)

I. MỤC TIÊU

1. Thực hiện hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành du lịch để từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cnh tranh của du lịch Việt Nam, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường; đảm bảo thực hiện mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển trong khu vực.

2. Căn cứ để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Xây dựng hệ thống thông tin thị trường du lịch

- Triển khai thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ứng dụng tổng thể công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch để hoàn thiện hệ thống hạ tầng thông tin du lịch.

- Kiểm kê, đánh giá hiện trạng quản lý hệ thống thông tin thị trường du lịch để xây dựng khung thông tin thị trường du lịch.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam, từng bước hoàn thiện, cập nhật hệ thống thông tin thị trường du lịch.

- Tổ chức đánh giá thường xuyên các thị trường du lịch trọng điểm để đánh giá hiệu quả sử dụng hệ thống thông tin thị trường du lịch.

2. Xây dựng quy chế điều phối hoạt động du lịch theo vùng và mô hình quản lý khu du lịch quốc gia

- Nghiên cứu, đề xuất quy chế điều phối hoạt động du lịch theo vùng phù hợp điều kiện thực tế phát triển các cụm, vùng du lịch và phù hợp với Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

- Nghiên cứu, đề xuất đề án về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

- Hướng dẫn các địa phương triển khai mô hình quản lý khu du lịch quốc gia sau khi được phê duyệt.

3. Phát triển đội ngũ giảng viên, đào tạo viên trong lĩnh vực du lịch

- Rà soát, đánh giá tình hình chất lượng và số lượng giảng viên, đào tạo viên trong lĩnh vực du lịch.

- Tổ chức công tác đào tạo tăng cường năng lực cho đội ngũ giảng viên các cơ sở đào tạo về du lịch.

- Củng cố, mở rộng đội ngũ đào tạo viên, đánh giá viên hiện có. Tạo lập môi trường thông qua các diễn đàn, kết nối, tổ chức đào tạo cho đào tạo viên, đánh giá viên về du lịch trong cả nước.

4. Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng

- Xây dựng chương trình tổng thể về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng.

- Tổ chức các hoạt động đào tạo kỹ năng hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại một số điểm mẫu và tiến hành mở rộng.

- Tiêu chuẩn hóa và hướng dẫn cộng đồng đầu tư, kinh doanh các dịch vụ du lịch theo tiêu chuẩn.

- Tổ chức xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch cộng đồng trong các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch.

- Tổ chức kết nối doanh nghiệp với cộng đồng qua các hình thức khảo sát, tọa đàm, các hoạt động liên kết các đối tác.

5. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình triển khai thực hiện Đ án.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao bám sát Quyết định số 1685/QĐ-TTg và tại Kế hoạch này, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đán trước ngày 30 tháng 11 hàng năm về Tổng cục Du lịch để tổng hp.

2. Tổng cục Du lịch tham mưu lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo việc kiểm tra theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.

3. Vụ Kế hoạch, Tài chính bố trí vốn ngân sách hàng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Đ án.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể, Thủ trưởng các đơn vị báo cáo Bộ trưởng (qua Tổng cục Du lịch) xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
(Ban hành theo Quyết định s
2031/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thi gian thực hiện/ hoàn thành

1

Phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án

Tổng cục Du lịch

Các Sở DL, VHTTDL, VHTTTTDL, Hiệp hội và cơ quan liên quan

2019

2.

Xây dựng hệ thống thông tin thị trường du lịch

 

 

 

2.1.

Triển khai Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 30/11/2018

Tổng cục Du lịch

Các Sở DL, VHTTDL, VHTTTTDL, Hiệp hội và cơ quan liên quan

2019-2020

2.2.

Kiểm kê hiện trạng quản lý hệ thống thông tin thị trường du lịch Xây dựng khung thông tin thị trường du lịch.

Tổng cục Du lịch

Các Sở DL, VHTTDL, VHTTTTDL, Hiệp hội và cơ quan liên quan

2019 - 2020

2.3.

Cập nhật hệ thống thông tin thị trường du lịch

Tổng cục Du lịch

Các Sở DL, VHTTDL, VHTTTTDL, Hiệp hội và cơ quan liên quan

2020 - 2025

2.4.

Tổ chức đánh giá thường xuyên các thị trường du lịch trọng điểm để đánh giá hiệu quả sdụng hệ thống thông tin thị trường du lịch

Tổng cục Du lịch

Các Sở DL, VHTTDL, VHTTTTDL, Hiệp hội và cơ quan liên quan

2020 - 2025

3.

Xây dựng quy chế điều phối hoạt động du lịch theo vùng và mô hình quản lý khu du lịch quốc gia

 

-

 

3.1.

Nghiên cứu, đề xuất quy chế điều phối hoạt động du lịch theo vùng

Tổng cục Du lịch

Vụ KHTC, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ và cơ quan liên quan

2020-2021

3.2.

Nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý khu du lịch quốc gia

Tổng cục Du lịch

Vụ KHTC, Vụ TCCB, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ và cơ quan liên quan

2020-2021

3.3.

Triển khai hướng dẫn các địa phương thực hiện mô hình quản lý khu du lịch quốc gia

Tổng cục Du lịch

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ và cơ quan liên quan

2020 - 2022

4.

Phát triển đội ngũ giảng viên, đào tạo viên trong lĩnh vực du lịch

 

 

 

4.1.

Rà soát, đánh giá tình hình chất lượng và số lượng giảng viên, đào tạo viên trong lĩnh vực du lịch

Vụ Đào tạo

Tổng cục Du lịch; các Trường, trung tâm đào tạo du lịch; các Sở Du lịch, Sở VHTTDL, VHTTTTDL,

2019-2025

4.2.

Tổ chức công tác đào tạo tăng cường năng lực cho đội ngũ giảng viên du lịch

Vụ Đào tạo

Tổng cục Du lịch; các Trường đào tạo du lịch; các Sở Du lịch, Sở VHTTDL, VHTTTTDL,

2020 - 2022

4.3.

Tạo lập môi trường, tổ chức đào tạo cho đào tạo viên, đánh giá viên về du lịch

Vụ Đào tạo

Tổng cục Du lịch; các trung tâm đào tạo du lịch; các Sở Du lịch, Sở VHTTDL, VHTTTTDL,

2020 - 2022

4.4.

Xây dựng chương trình chuẩn về bồi dưỡng, đào tạo nghề giám đốc khách sạn

Vụ Đào tạo

Tổng cục Du lịch; các trung tâm đào tạo du lịch; các Sở Du lịch, Sở VHTTDL, VHTTTTDL,

2020 - 2022

5.

Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng

 

 

 

5.1.

Xây dựng chương trình tổng thể về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng

Tổng cục Du lịch

Các Sở DL, VHTTDL, VHTTTTDL, hiệp hội và cơ quan liên quan

2020 - 2021

5.2.

Tổ chức các hoạt động đào tạo kỹ năng hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các điểm

Tổng cục Du lịch

Các Sở DL, VHTTDL, VHTTTTDL, hiệp hội và cơ quan liên quan

2020 - 2025

5.3.

Tổ chức xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch cộng đồng

Tổng cục Du lịch

Các Sở DL, VHTTDL, VHTTTTDL, hiệp hội và cơ quan liên quan

2020 - 2025

5.4.

Tổ chức kết nối doanh nghiệp với cộng đồng

Tổng cục Du lịch

Các Sở DL, VHTTDL, VHTTTTDL, hiệp hội và cơ quan liên quan

2020 - 2025

6.

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách cần hoàn thiện, bổ sung

Tổng cục Du lịch

Vụ KHTC (Bộ); Các Vụ, đơn vị liên quan

2020 - 2025

7.

Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo hàng năm tình hình thực hiện Đề án

Tổng cục Du lịch

Văn phòng Bộ, các cơ quan, đơn vị liên quan

2019-2024

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2031/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2031/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2019
Ngày hiệu lực10/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2031/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 2031/QĐ-BVHTTDL 2019 Đề án phát triển ngành kinh tế mũi nhọn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2031/QĐ-BVHTTDL 2019 Đề án phát triển ngành kinh tế mũi nhọn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2031/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Nguyễn Ngọc Thiện
        Ngày ban hành10/06/2019
        Ngày hiệu lực10/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2031/QĐ-BVHTTDL 2019 Đề án phát triển ngành kinh tế mũi nhọn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2031/QĐ-BVHTTDL 2019 Đề án phát triển ngành kinh tế mũi nhọn

           • 10/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực