Quyết định 2033/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 2033/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh lĩnh vực y tế Thành phố Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2033/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 17 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực y dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 08/2023/TT-BYT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hợp nhất các Trung tâm: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hải Phòng, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản để thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 61/TTr-SYT ngày 23/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế tổ chức thực hiện việc công khai danh mục và nội dung thủ tục hành chính; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính và cập nhật trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể ký.

Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung được quy định tại Quyết định này thay thế danh mục thủ tục hành chính được quy định tại số thứ tự 13, 14, 15 mục IV, Phần II danh mục thuộc Lĩnh vực y tế dự phòng và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính được quy định tại số thứ tự 1, 2 mục I, Phần II Lĩnh vực dược phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Bộ Y tế;
- TTTU, TT HĐNDTP;
- CT, các PCT UBND TP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Cổng TTĐT TP;
- Các Phòng: KSTTHC, VX;
- CV: KSTTHC2;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ (03 TTHC)

TT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết (ngày làm việc)

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Cách thức thực hiện ngoài nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp

Căn cứ pháp lý

Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ bưu chính công ích

Lĩnh vực y tế dự phòng

1

1.004568

Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

17

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng

Không

- Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006;

- Nghị định 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20/01/2010.

2

1.004541

Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

7

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng

Không

- Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006;

- Nghị định 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20/01/2010.

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

TT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

1.003.937

Bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn dược liệu

Thông tư số 08/2023/TT-BYT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số VBQPPL do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Y dược cổ truyền

Sở Y tế

2

1.003.984

Bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2033/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2033/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(23/07/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2033/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2033/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh lĩnh vực y tế Thành phố Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2033/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh lĩnh vực y tế Thành phố Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2033/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành17/07/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (23/07/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2033/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh lĩnh vực y tế Thành phố Hải Phòng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2033/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh lĩnh vực y tế Thành phố Hải Phòng

              • 17/07/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực