Quyết định 2034/QĐ-UBND

Quyết định 2034/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giám định - Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2034/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính Giám định Y khoa thuộc Sở Y tế Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2034/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 30 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH - Y KHOA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế công bố, công khai TTHC trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 921/TTr-SYT ngày 17/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giám định - Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA- PHÁP Y THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2034/QĐ-UBND ny 30 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

1

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát

 

2

Thủ tục giám định vết thương còn sót

 

3

Thủ tục giám định đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ

 

4

Thủ tục giám định đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học

 

5

Thủ tục giám định mức độ khuyết tật (trường hợp hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật)

 

6

Thủ tục giám định mức độ khuyết tật (trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý kết luận của hội đồng xác định mức độ khuyết tật)

 

7

Thủ tục giám định xác định mức độ khuyết tật (trường hợp có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác)

 

8

Thủ tục giám định theo yêu cầu để kết luận tình trạng dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo đối với trẻ em để bố mẹ của trẻ được sinh con thứ 3 theo NĐ số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010

 

9

Thủ tục giám định mức độ khuyết tật hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ

 

10

Thủ tục giám định để thực hiện chế độ tử tuất

 

 

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung.

STT

Số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Trang

1

T-QB-069402-T

Thủ tục giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

-Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 hướng dẫn về hồ sơ và quy trình Giám định Y khoa cho người lao động tham gia BHXH;

-Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;

-Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;

 

2

T-QB-053597-T

Thủ tục giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

-Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 hướng dẫn về hồ sơ và quy trình Giám định Y khoa cho người lao động tham gia BHXH;

-Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;

-Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;

 

3

T-QB-069346-T

Thủ tục giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp

-Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 hướng dẫn về hồ sơ và quy trình Giám định Y khoa cho người lao động tham gia BHXH;

-Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;

-Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;

 

4

T-QB-069420-T

Thủ tục giám định tai nạn lao động tái phát

-Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 hướng dẫn về hồ sơ và quy trình Giám định Y khoa cho người lao động tham gia BHXH;

-Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;

-Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;

 

5

T-QB-053855-T

Thủ tục giám định bệnh nghề nghiệp tái phát

-Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 hướng dẫn về hồ sơ và quy trình Giám định Y khoa cho người lao động tham gia BHXH;

-Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;

-Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;

 

6

T-QB-069305-T

Thủ tục giám định lại khả năng lao động đối với người đang hưởng chế độ mất sức lao động

-Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 hướng dẫn về hồ sơ và quy trình Giám định Y khoa cho người lao động tham gia BHXH;

-Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;

-Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;

 

7

T-QB-069486-T

Thủ tục khám sức khỏe khi tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe theo yêu cầu

-Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 hướng dẫn khám sức khỏe;

-Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;

 

8

T-QB-069271-T

Thủ tục giám định thương tật cho thương binh

-Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

-Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH- BQP ngày 22/10/2013 hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến trang không còn giấy tờ;

-Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

-Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;

-Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;

 

9

T-QB-053894-T

Thủ tục giám định khả năng lao động đối với bệnh binh

-Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

-Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

-Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;

-Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;

 

10

T-QB-069074-T

Thủ tục giám định đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học

-Thông tư 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ;

-Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

-Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

-Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;

-Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;

 

11

T-QB-069361-T

Thủ tục giám định khả năng lao động lần đầu đối với người lao động đang làm việc

-Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 hướng dẫn về hồ sơ và quy trình Giám định Y khoa cho người lao động tham gia BHXH;

-Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;

-Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;

-Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2034/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2034/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2014
Ngày hiệu lực30/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2034/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2034/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính Giám định Y khoa thuộc Sở Y tế Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2034/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính Giám định Y khoa thuộc Sở Y tế Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2034/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành30/07/2014
        Ngày hiệu lực30/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2034/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính Giám định Y khoa thuộc Sở Y tế Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2034/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính Giám định Y khoa thuộc Sở Y tế Quảng Bình

            • 30/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực