Quyết định 2035/QĐ-UBND

Quyết định 2035/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước - Khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 2035/QĐ-UBND thủ tục hành chính sở tài nguyên môi trường Quảng Trị 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2035/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 28 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC - KHOÁNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013-QH13 đã được Quc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 04/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn công b, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 178/TTr-STP ngày 21 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước - Khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tnh Quảng Trị (Kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Tin học tnh chịu trách nhiệm công khai thủ tục hành chính này bằng các hình thức như: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ scơ quan; đóng thành sổ; giới thiệu trên báo chí; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để phục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước - Khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được công btại Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của Chủ tịch UBND tnh Quảng Trị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kim soát TTHC- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, TN, NC

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC - KHOÁNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG TRỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Thủ tục hành chính mi ban hành: 01 thủ tục

STT

Tên thủ tục hành chính

LĨNH VỰC KHOÁNG SN

1

Cấp phép khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình; cải tạo, hạ độ cao đối với đất nông nghiệp đã giao cho các tổ chức, đất thực hiện các dự án đu tư xây dựng công trình và sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình thuộc thm quyền cấp phép của UBND tỉnh

B. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 27 thủ tục

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính

I

 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC:

 

1.

T-QTR-271141-TT

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất

Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Qung Trị ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

2.

T-QTR-271346-TT

Gia hạn, điu chỉnh nội dung giy phép thăm dò nước dưới đất

Như trên

3.

T-QTR-271347-TT

Cp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

Như trên

4.

T-QTR-271348-TT

Gia hạn, điều chnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

Như trên

5.

T-QTR-271350-TT

Cp giấy phép khai thác, sử dụng nước mt

Như trên

6.

T-QTR-271351-TT

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

Như trên

7.

T-QTR-271352-TT

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Như trên

8.

T-QTR-271361-TT

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thi vào nguồn nước

Như trên

9.

T-QTR-271362-TT

Cp giấy phép hành nghkhoan nước dưới đất

Như trên

10.

T-QTR-271364-TT

Cp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Như trên

11.

T-QTR-271365-TT

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

Như trên

12.

T-QTR-271368-TT

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

Như trên

13.

T-QTR-271370-TT

Gia hạn, điu chỉnh nội dung giy phép khai thác, sử dụng nước bin

Như trên

14.

T-QTR-271369-TT

Chuyn nhượng quyn khai thác tài nguyên nước

Như trên

II

 

LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN

 

1.

T-QTR-271371-TT

Cấp phép khai thác tận thu khoáng sản

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

- Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 của Bộ Công Thương quy định về lập, thẩm định thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rn.

2.

T-QTR-271372-TT

Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Như trên

3.

T-QTR-271373-TT

Trả li giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Như trên

4.

T-QTR-271375-TT

Đóng cửa mỏ khoáng sản (đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản)

Như trên

5.

T-QTR-271377-TT

Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

Như trên

6.

T-QTR-271379-TT

Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

Như trên

7.

T-QTR-271380-TT

Trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản

Như trên

8.

T-QTR-271381-TT

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Như trên

9.

T-QTR-271383-TT

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

Như trên

10.

T-QTR-271385-TT

Cấp phép khai thác khoáng sản

Như trên

11.

T-QTR-271387-TT

Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

Như trên

12.

T-QTR-271389-TT

Trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản

 

13.

T-QTR-271392-TT

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Như trên

Tổng cộng: 28 thủ tục

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2035/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2035/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2015
Ngày hiệu lực28/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2035/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2035/QĐ-UBND thủ tục hành chính sở tài nguyên môi trường Quảng Trị 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2035/QĐ-UBND thủ tục hành chính sở tài nguyên môi trường Quảng Trị 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2035/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành28/09/2015
        Ngày hiệu lực28/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2035/QĐ-UBND thủ tục hành chính sở tài nguyên môi trường Quảng Trị 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2035/QĐ-UBND thủ tục hành chính sở tài nguyên môi trường Quảng Trị 2015

            • 28/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực