Quyết định 2036/QĐ-BGTVT

Quyết định 2036/QĐ-BGTVT năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 kèm theo Quyết định 1840/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 2036/QĐ-BGTVT 2021 sửa đổi Quyết định 1840/QĐ-BGTVT đã được thay thế bởi Quyết định 2233/QĐ-BGTVT 2021 triển khai đường bay nội địa thích ứng an toàn COVID19 và được áp dụng kể từ ngày 27/12/2021.

Nội dung toàn văn Quyết định 2036/QĐ-BGTVT 2021 sửa đổi Quyết định 1840/QĐ-BGTVT


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2036/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CÁC ĐƯỜNG BAY NỘI ĐỊA CHỞ KHÁCH THƯỜNG LỆ ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1840/QĐ-BGTVT NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COViD-19”;

Căn cứ các Công điện của Thủ tướng Chính phủ số: 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc;

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và các Văn bản của Bộ Y tế số: 8167/BYT-MT ngày 29/9/2021, 8318/BYT-DP ngày 03/10/2021, 8399/BYT-DP ngày 06/10/2021;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, cụ thể như sau:

“1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2021.”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Mục III như sau:

1. Phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không trên phạm vi toàn quốc cho đến khi có điều chỉnh, bổ sung mới.”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1.2 phần 1 Mục IV như sau:

“c) Điều kiện khác:

- Hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, sử dụng ứng dụng PC-COVID, chịu trách nhiệm tính trung thực của các thông tin khai báo;

- Hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác....”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 mục VI như sau:

“6. Yêu cầu, hướng dẫn, kiểm tra hành khách thực hiện khai báo y tế điện tử (mục Khai báo di chuyển nội địa) tại ứng dụng PC-COVID; trường hợp hành khách chưa thực hiện khai báo, hãng hàng không có trách nhiệm bố trí nhân viên và thiết bị hỗ trợ, hướng dẫn hành khách cài đặt, khai báo trên ứng dụng PC-COVID.”.

4. Sửa đổi, bổ sung mục VII như sau:

“VII. KẾ HOẠCH KHAI THÁC

1. Đường bay trục: Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh:

- Từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 14/12/2021: tần suất trên từng đường bay không vượt quá 16 chuyến bay khứ hồi/ngày/đường bay;

- Từ ngày 15/12/2021: tần suất trên từng đường bay không vượt quá 20 chuyến bay khứ hồi/ngày/đường bay.

2. Các đường bay khác: Tần suất khai thác không vượt quá 09 chuyến bay khứ hồi/ngày/đường bay.

3. Tùy tình hình thực tế, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất điều chỉnh tần suất trên các đường bay, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán năm 2022, gửi Bộ Giao thông vận tải trước ngày 25/12/2021.”.

4. Sửa đổi, bổ sung các nội dung tại mục IX như sau:

a) Sửa đổi các nội dung tại khoản 1:

“1. Cục Hàng không Việt Nam:

- Chủ trì tổ chức triển khai tới các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không Việt Nam tổ chức, phân công thực hiện Quy định này đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Quy định này; kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) hoặc đề xuất xử lý theo quy định pháp luật.

- Thường xuyên đánh giá, rà soát những bất cập, hạn chế, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện và kịp thời đề xuất các giải pháp xử lý.

- Tổng hợp báo cáo Bộ GTVT tình hình thực hiện Quy định này hàng tháng.”.

b) Sửa đổi, bổ sung nội dung gạch đầu dòng thứ 2, thứ 3 tại khoản 2:

“- Bố trí và thông báo đến Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia đầu mối tiếp nhận thông tin hành khách đến cư trú, lưu trú tại địa phương.

- Tổ chức tiếp nhận thông tin hành khách từ Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia.”

c) Bổ sung khoản 3 Mục IX như sau:

“3. Trung tâm Công nghệ thông tin

Phối hợp với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra quá trình khai báo, khai thác thông tin di chuyển nội địa của hành khách qua ứng dụng PC-COVID. Kịp thời xử lý hoặc báo cáo Bộ Giao thông vận tải những vướng mắc, phát sinh (nếu có).”.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

2. Thay thế Quyết định số 1887/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

3. Bãi bỏ Phụ lục tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không; doanh nghiệp kinh doanh cảng hàng không; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Các Tổng công ty: CHKVN, QLBVN;
- Các Hãng hàng không Việt Nam;
- Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn;
- Sở GTVT, Sở GTVT-XD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu VT, V.Tải (B5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2036/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2036/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2021
Ngày hiệu lực30/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/12/2021
Cập nhậtTháng trước
(29/12/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2036/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 2036/QĐ-BGTVT 2021 sửa đổi Quyết định 1840/QĐ-BGTVT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2036/QĐ-BGTVT 2021 sửa đổi Quyết định 1840/QĐ-BGTVT
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2036/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýLê Anh Tuấn
        Ngày ban hành30/11/2021
        Ngày hiệu lực30/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/12/2021
        Cập nhậtTháng trước
        (29/12/2021)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 2036/QĐ-BGTVT 2021 sửa đổi Quyết định 1840/QĐ-BGTVT

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 2036/QĐ-BGTVT 2021 sửa đổi Quyết định 1840/QĐ-BGTVT