Quyết định 2036/QĐ-UBND

Quyết định 2036/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 2036/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2036/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 20 tháng 08 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP , ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP , ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, ngày 07 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP , ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1181/TTr-STP, ngày 13 tháng 8 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này sửa đổi 03 thủ tục hành chính (Gồm các mã TTHC: 2.000977; 2.000970; 2.000587) trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tại Quyết định số 2505/QĐ- UBND, ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- UBND cấp xã (liên thông);
- LĐVP, HCC Website tỉnh;
- Lưu: VT, HKSTT.

CHỦ TỊCH
Võ Văn Minh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH DƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

PHẦN 1 - DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Mã TTHC (CSDLQG)

Tên thủ tục hành chính

Trang

1

2.000977

Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư

1

2

2.000970

Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

4

3

2.000587

Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

7

Ghi chú: Sửa đổi các TTHC từ trang 572 đến trang 577 và từ trang 590 đến trang 593 Phần XIV, Mục B (lĩnh vực Trợ giúp pháp lý) ban hành kèm theo Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Bình Dương.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2036/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2036/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2021
Ngày hiệu lực20/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(26/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2036/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2036/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2036/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2036/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVõ Văn Minh
        Ngày ban hành20/08/2021
        Ngày hiệu lực20/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (26/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2036/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2036/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương

              • 20/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực