Quyết định 2036/QĐ-UBND

Quyết định 2036/QĐ-UBND năm 2015 về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tại tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2036/QĐ-UBND thủ tục hành chính xuất bản in phát hành Ủy ban nhân dân Quảng Bình 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2036/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 24 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-BTTTT ngày 15/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 531/TTr-STTTT ngày 16/7/2015 và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Tiến Hoàng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2036/QĐ-UBND  ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

 

Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành

 

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 

2

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 

Phần II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH QUẢNG BÌNH

1. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

- Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ sở dịch vụ photocopy phải thực hiện khai báo hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện;

+ Thông qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

+ Cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (Mẫu số 16 - Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

+ Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều, Khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

 

Mẫu số 16

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………….., ngày …. tháng ….. năm ……

TỜ KHAI HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân (cấp huyện) …………….. (1)

1. Tên cơ sở dịch vụ photocopy: ...................................................................................................

- Địa chỉ: ......................................................................................................................................

- Điện thoại: …………………………….. Fax: …………………….. Email: .....................................

2. Họ tên người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy:............................................................. (2)

- Địa chỉ nơi cư trú: .................................................................................................................

- Điện thoại: ..............................................................................................................................

- Chứng minh nhân dân số: ……………………… ngày …. tháng ….. năm...................................

nơi cấp: ................................................................................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………… ngày ….. tháng …. năm ……………… nơi cấp     

4. Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở dịch vụ photocopy: .........................................

5. Danh mục thiết bị:

Số TT

Tên (3)
máy móc, thiết bị

Nước sản xuất, năm sản xuất

Hãng sản xuất

Model và Số sê-ri của máy

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cơ sở dịch vụ photocopy cam kết tính chính xác nội dung khai trên đây và chấp hành đúng các quy định pháp luật về hoạt động của dịch vụ photocopy.

Tờ khai này được lập thành 02 (hai) bản giống nhau, 01 bản gửi cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để cập nhật vào hồ sơ, dữ liệu quản lý, 01 bản cơ sở dịch vụ photocopy lưu giữ./.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

__________________

Chú thích:

(1) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã

(2) Người đại diện theo pháp luật

(3) Máy photocopy phải ghi rõ là màu hay đen trắng hoặc đa chức năng (copy-scan-in-fax).

2. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

- Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ sở dịch vụ photocopy phải gửi Tờ khai thay đổi thông tin trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong Tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện;

+ Thông qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần hồ sơ:

Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

+ Cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (Mẫu số 17 - Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT);

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

+ Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều, Khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

- Ghi chú: Các biểu mẫu đính kèm

+ Mẫu số 17 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT

Mẫu số 17

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………….., ngày …. tháng ….. năm ……

TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân (cấp huyện) …………………… (1)

I. NỘI DUNG THÔNG TIN ĐÃ KHAI BÁO

1. Tên cơ sở dịch vụ photocopy: ..................................................................................................

- Địa chỉ: .....................................................................................................................................

- Điện thoại: ………………………. Fax: ………………….. Email: ..........................................

2. Họ tên người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy:.................................................................

- Địa chỉ nơi cư trú: ..................................................................................................................

- Điện thoại:................................................................................................................................

- Chứng minh nhân dân số: …………….. ngày …. tháng …. năm ….. nơi cấp: ....................

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………. ngày …… tháng …… năm ………… nơi cấp          

4. Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở dịch vụ photocopy: .........................................

5. Danh mục thiết bị:

Số TT

Tên (3)
máy móc, thiết bị

Nước sản xuất, năm sản xuất

Hãng sản xuất

Số se-ri của máy

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

II. NỘI DUNG THÔNG TIN THAY ĐỔI (KHAI BÁO LẠI)

1. Tên cơ sở dịch vụ photocopy: ................................................................................................

- Địa chỉ: ....................................................................................................................................

- Điện thoại: …………………….……. Fax: ………………….. Email: ..........................................

2. Họ tên người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy: …………………………………………. (2)

- Địa chỉ nơi cư trú: ...................................................................................................................

- Điện thoại: .............................................................................................................................

- Chứng minh nhân dân số: …………….. ngày …. tháng …. năm ….. nơi cấp: ....................

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………… ngày ……… tháng ……… năm ………… nơi cấp          

4. Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở dịch vụ photocopy: .........................................

5. Danh mục thiết bị:

Số TT

Tên (3)
máy móc, thiết bị

Nước sản xuất, năm sản xuất

Hãng sản xuất

Số se-ri của máy

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

6. Cơ sở dịch vụ photocopy cam kết tính chính xác nội dung khai trên và chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy.

Tờ khai này được lập thành 02 (hai) bản giống nhau, 01 bản gửi cho ủy ban nhân dân cấp huyện để cập nhật vào hồ sơ, dữ liệu quản lý, 01 bản cơ sở dịch vụ photocopy lưu giữ./.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

_______________________

Chú thích:

(1) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã

(2) Người đại diện theo pháp luật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2036/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2036/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2015
Ngày hiệu lực24/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2036/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2036/QĐ-UBND thủ tục hành chính xuất bản in phát hành Ủy ban nhân dân Quảng Bình 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2036/QĐ-UBND thủ tục hành chính xuất bản in phát hành Ủy ban nhân dân Quảng Bình 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2036/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Tiến Hoàng
        Ngày ban hành24/07/2015
        Ngày hiệu lực24/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2036/QĐ-UBND thủ tục hành chính xuất bản in phát hành Ủy ban nhân dân Quảng Bình 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2036/QĐ-UBND thủ tục hành chính xuất bản in phát hành Ủy ban nhân dân Quảng Bình 2015

            • 24/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực