Quyết định 2037/QĐ-UBND

Quyết định 2037/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 2037/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Tài nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2037/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 01 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ 75 (bảy mươi lăm) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường (kèm theo phụ lục danh sách thủ tục hành chính bãi bỏ) đã được công bố kèm theo Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 24/8/2009; Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 01/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP Trần Anh Dũng;
- TT Tin học-Công báo;
- Lưu: VT, KSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Minh Viễn

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2037/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực Đất đai

1

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

2

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh

3

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại điểm k, l khoản 1 điều 99 của Nghị định 181

4

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài)

5

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu thầu dự án có quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức; cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tổ chức nước ngoài)

6

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

7

Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

8

Chuyển nhượng QSDĐ kết hợp chuyển mục đích phải xin phép (đối tượng là tổ chức; cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài)

9

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức; cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài)

10

Chuyển thông tin địa chính trường hợp cơ sở tôn giáo chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân

11

Chuyển thông tin địa chính trường hợp tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho cá nhân

12

Chuyển thông tin địa chính trường hợp tổ chức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

13

Chuyển thông tin địa chính trường hợp Tổ chức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà phải chuyển mục đích có xin phép

14

Chuyển thông tin địa chính trường hợp Tổ chức sử dụng đất dưới hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất

15

Chuyển thông tin địa chính trường hợp Tổ chức sử dụng đất dưới hình thức thuê đất

16

Cung cấp thông tin về đất đai

17

Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài)

18

Xóa đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài)

19

Đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài)

20

Xóa đăng ký thuê quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài)

21

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trường hợp không phải xin phép

22

Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

23

Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

24

Đăng ký góp vốn bằng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất

25

Xóa đăng ký vốn bằng tài sản gắn liền với đất

26

Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất

27

Đánh giá việc chấp hành pháp luật tốt về đất đai được giao, cho thuê

28

Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

29

Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

30

Giao đất để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng

31

Tách thửa hoặc hợp thửa (đối tượng là tổ chức; cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tổ chức nước ngoài

32

Tặng cho quyền sử dụng đất

33

Tặng cho tài sản gắn liền với đất

34

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối tượng là tổ chức kinh tế trong nước không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

35

Thẩm định, xét duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

36

Thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất

37

Xóa thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất

38

Thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

39

Xóa thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

40

Thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản gắn liền với đất

41

Xóa thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản gắn liền với đất

42

Thu hồi đất theo khoản 10 Điều 38 Luật đất đai

43

Thu hồi đất theo Khoản 2 Điều 38 Luật đất đai

44

Thu hồi đất theo khoản 3,4,5,6,9,11,12 Điều 38 Luật đất đai

45

Thu hồi đất theo khoản 7 Điều 38 Luật đất đai

46

Thu hồi đất theo Khoản 8 Điều 38 Luật đất đai

47

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tự phát hiện

48

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trái pháp luật do Tổ chức, công dân phát hiện

49

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trái pháp luật không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và các khỏan 1,2,3 Điều 21 Nghị định số 84/2004/NĐ-CP của Chính phủ

50

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất kết hợp chuyển mục đích không phải xin phép (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài)

51

Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài)

52

Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về quyền (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài)

53

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp

II. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

Giải quyết khiếu nại QĐ xử lý vi phạm hành chính

2

Giải quyết tranh chấp đất đai

3

Giải quyết tố cáo

III. Lĩnh vực môi trường

1

Cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho chủ vận chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

2

Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại trong địa bàn tỉnh

3

Lập hồ sơ cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho chủ xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh trà Vinh

4

Xác nhận đủ điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu

5

Đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại có địa bàn hoạt động trong tỉnh

IV. Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản, địa chất

1

Cấp phép khai thác khoáng sản

2

Cấp phép gia hạn khai thác khoáng sản

3

Cấp phép thăm dò khoáng sản

4

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

5

Thẩm định phê duyệt trữ luợng khóang sản

V. Lĩnh vực Tài nguyên nước

1

Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất

2

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

3

Cấp phép khai thác sử dụng mặt nước

4

Cấp phép khai thác sử dụng nước dưới đất

5

Cấp phép thăm dò nước dưới đất

6

Cấp phép xã nước thải vào nguồn nước

7

Đề nghị gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

8

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

VI. Lĩnh vực đo đạc bản đồ

1

Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2037/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2037/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2012
Ngày hiệu lực01/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2037/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2037/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Tài nguyên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2037/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Tài nguyên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2037/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTống Minh Viễn
       Ngày ban hành01/11/2012
       Ngày hiệu lực01/11/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2037/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Tài nguyên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2037/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Tài nguyên

           • 01/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực