Quyết định 2038/QĐ-TTg

Quyết định 2038/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Bản Chát do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2038/QĐ-TTg 2013 phê duyệt Quy hoạch di dân tái định cư thủy điện Bản Chát


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2038/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN BẢN CHÁT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường thiệt hại và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2884/TTr-BNN-KTHT ngày 23 tháng 8 năm 2013, Báo cáo thẩm định số 2881/BC-BNN-KTHT ngày 23 tháng 8 năm 2013 và Công văn số 3536/BNN-KTHT ngày 03 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Bản Chát với những nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu di dân, tái định cư

a) Mục tiêu: Di dân, tái định cư Dự án thủy điện Bản Chát phải tạo được các điều kiện để người dân tái định cư có đời sống tốt hơn nơi ở cũ, trên cơ sở khai thác tiềm năng về tài nguyên và sức lao động, từng bước thay đổi cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cuộc sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái.

b) Nhiệm vụ: Hoàn thành bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng di dân, tái định cư; hoàn thành bồi thường, xây dựng kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc - văn hóa xã hội của các tổ chức, đơn vị trong mặt bằng thi công và vùng ngập hồ chứa Dự án thủy điện Bản Chát trước tháng 12 năm 2015.

c) Yêu cầu

- Công tác di dân, tái định cư phải được các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng phối hợp chặt chẽ để tổ chức và thực hiện theo phương châm: Trung ương quy định và hướng dẫn cơ chế, chính sách chung; tỉnh cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện;

- Tái định cư trong vùng, trong tỉnh; thực hiện các hình thức tái định cư khác nhau: Tái định cư tập trung nông thôn, tái định cư xen ghép và tái định cư tự nguyện di chuyển phù hợp với các điều kiện sản xuất, phong tục, tập quán và nguyện vọng của đồng bào các dân tộc ở nơi đi cũng như nơi đến. Khuyến khích đồng bào tự di chuyển nhà cũ, tự xây dựng nhà ở tại nơi tái định cư theo quy hoạch. Di dân, tái định cư cần coi trọng việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, sự đoàn kết giữa người dân tái định cư và người dân sở tại;

- Ưu tiên nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án đầu tư khác trên địa bàn (giao thông, thủy lợi, điện,...) với Dự án di dân, tái định cư để xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng tại các vùng tái định cư.

2. Phương án quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư

a) Về thiệt hại và số dân phải di chuyển đến năm 2015:

- Tổng diện tích đất bị ngập và thu hồi là 7.693,71 ha;

- Tổng giá trị thiệt hại về đất đai, tài sản và kết cấu hạ tầng là 1.155.606 triệu đồng;

- Số dân phải di chuyển: Tổng số dân tái định cư là 2.664 hộ với 15.017 khẩu, trong đó:

+ Số dân tái định cư tập trung là 2.277 hộ với 12.712 khẩu;

+ Số dân tái định cư tự nguyện là 387 hộ với 2.305 khẩu.

- Số dân bị ảnh hưởng không phải di chuyển nơi ở 443 hộ với 2.565 khẩu.

b) Phương án bố trí tái định cư

Tổng số khu, điểm tái định cư tập trung nông thôn của dự án là 10 khu, 44 điểm; đảm bảo bố trí 2.277 hộ với 12.712 khẩu phải di chuyển trên địa bàn huyện Than Uyên và huyện Tân Uyên và tái định cư tự nguyên 387 hộ với 2.305 khẩu, bố trí cụ thể như sau:

- Huyện Tân Uyên, gồm 5 khu, 19 điểm tái định cư tập trung nông thôn; bố trí 1.117 hộ với 6.046 khẩu và tái định cư tự nguyện 68 hộ với 420 khẩu;

- Huyện Than Uyên, gồm 5 khu, 25 điểm tái định cư tập trung nông thôn; bố trí 1.160 hộ với 6.666 khẩu và tái định cư tự nguyện 319 hộ với 1.885 khẩu.

c) Phương án tạo quỹ đất lập khu, điểm tái định cư: Quỹ đất lập khu, điểm tái định cư được hình thành chủ yếu từ việc khai hoang mở rộng diện tích đất sản xuất từ đất chưa sử dụng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa người dân sở tại với người dân tái định cư và đất không bị ngập vùng ven hồ chứa. Diện tích đất ở giao cho hộ tái định cư nông nghiệp từ 300 m2 - 400 m2/hộ; diện tích đất sản xuất nông nghiệp giao cho hộ tái định cư tùy thuộc vào quỹ đất của từng vùng tái định cư, được quy định cụ thể tại Điểm d Khoản 2 của Điều này.

d) Phương hướng sản xuất: Phát triển các loại cây lương thực (lúa, ngô), cây công nghiệp ngắn ngày (lạc, đậu tương,...), cây công nghiệp lâu năm (chè,...), cây ăn quả; trồng rừng phòng hộ, khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng; chăn nuôi đại gia súc, lợn, gia cầm,.., Mỗi hộ tái định cư nông nghiệp được giao đất sản xuất bình quân từ 0,3 - 0,5 ha đất lúa nước, 0,5 ha đất nương rẫy cố định, 0,2 - 0,5 ha đất trồng cây lâu năm, 0,7 - 1,0 ha đất trồng rừng và 1,0 - 2,0 ha đất khoanh nuôi tái sinh rừng.

Ngoài diện tích đất sản xuất giao cho hộ tái định cư nêu trên, tùy thuộc quỹ đất cụ thể từng khu, điểm tái định cư có thể giao thêm đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp cho hộ tái định cư để phát triển sản xuất.

đ) Dự án thành phần tại các khu, điểm tái định cư

Tổng số các dự án thành phần do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư là 275 dự án, trong đó: Giao thông 72 dự án; thủy lợi 16 dự án; nước sinh hoạt 33 dự án; điện sinh hoạt 27 dự án; xây dựng mặt bằng điểm tái định cư 43 dự án; công trình công cộng 84 dự án (gồm: nhà trẻ mẫu giáo, trường học, trạm y tế, nghĩa địa, ...).

3. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn

a) Tổng mức đầu tư Dự án là 5.052.799 triệu đồng, phân bổ cho các chủ đầu tư như sau:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 3.681.000 triệu đồng (bồi thường thiệt hại 1.147.066 triệu đồng; hỗ trợ tái định cư 472.102 triệu đồng; xây dựng tái định cư 2.040.041 triệu đồng; chi phí cho công tác lập, tổ chức thực hiện dự án 4.405 triệu đồng; dự phòng 17.386 triệu đồng).

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam 1.371.799 triệu đồng (bồi thường thiệt hại 8.540 triệu đồng; đầu tư xây dựng đường tránh ngập Quốc lộ 279 là 409.888 triệu đồng; chi phí cho công tác lập, tổ chức thực hiện dự án 5.090 triệu đồng; đánh giá tác động môi trường 24.741 triệu đồng; dự phòng 33.057 triệu đồng; chi trả lãi vay 890.483 triệu đồng).

b) Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam).

c) Tiến độ thực hiện Dự án và phân kỳ vốn đầu tư hàng năm

- Tiến độ thực hiện Dự án: Thực hiện hoàn thành Dự án vào năm 2015.

- Phân kỳ vốn đầu tư hàng năm:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Hạng mục

Tổng số

Giải ngân đến 31/5/2013

Hết năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

 

Tổng số

5.052.799

3.358.177

962.518

432.104

300.000

1

Lai Châu

3.681.000

1.986.378

962.518

432.104

300.000

2

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

1.371.799

1.371.799

 

 

 

Điều 2. Cơ chế quản lý, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Cho phép các chủ đầu tư áp dụng cơ chế quản lý và chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Bản Chát như Dự án thủy điện Sơn La.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi về phương án bố trí tái định cư, quy mô các công trình kết cấu hạ tầng thì cho phép các chủ đầu tư điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại điểm tái định cư, nhưng không làm tăng mức vốn đầu tư được phân bổ cho các chủ đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Bản Chát; hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương trong việc thực hiện phương án sản xuất, tổ chức sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân tại các khu, điểm tái định cư;

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Bản Chát theo quy định.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư Dự án di dân, tái định cư thủy điện Bản Chát; hướng dẫn khuyến khích các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh tại vùng tái định cư nhằm nâng cao đời sống và phát triển bền vững cho người dân vùng tái định cư.

c) Bộ Tài chính: Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hướng dẫn các chủ đầu tư về quản lý, thanh quyết toán vốn Dự án di dân, tái định cư thủy điện Bản Chát theo quy định.

d) Bộ Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương trong việc thực hiện phương án sản xuất, tổ chức sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân tại các khu, điểm tái định cư.

đ) Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thực hiện việc thu hồi đất, giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ tái định cư Dự án thủy điện Bản Chát.

e) Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Thực hiện bàn giao mốc đường viền lòng hồ cho Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu;

- Thống nhất với Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc vay vốn, cấp vốn cho các chủ đầu tư thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Bản Chát. Bảo đảm đủ nguồn vốn để các chủ đầu tư thanh toán kịp thời, đúng tiến độ. Thực hiện quyết toán vốn với Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định hiện hành;

- Tổ chức thực hiện các dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư theo đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm tiến độ Dự án thủy điện Bản Chát.

g) Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Bảo đảm đủ nguồn vốn bố trí cho các chủ đầu tư thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên cơ sở hợp đồng vay vốn được ký kết giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Trực tiếp giải ngân phần vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho chủ đầu tư theo quy định hiện hành.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

a) Chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư, các dự án thành phần và tổ chức thực hiện các dự án tại khu, điểm tái định cư theo đúng quy định. Bảo đảm tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phù hợp với tiến độ xây dựng công trình thủy điện Bản Chát.

b) Tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác cho hộ tái định cư theo đúng quy định; bảo đảm đủ quỹ đất để giao cho hộ tái định cư theo hạn mức quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 1 của Quyết định này.

c) Thực hiện việc lồng ghép các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh với Dự án di dân, tái định cư thủy điện Bản Chát nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

d) Lập kế hoạch vốn, đăng ký nhu cầu vốn hàng năm với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam để thực hiện Dự án. Chịu trách nhiệm thanh toán phí giải ngân chậm theo quy định của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Quản lý, thực hiện giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đúng quy định hiện hành. Phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam để quyết toán vốn đầu tư Dự án.

đ) Tổ chức chỉ đạo phát triển sản xuất, xây dựng và thực hiện phương án chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động của hộ tái định cư, nhằm bảo đảm cuộc sống của người dân tái định cư được ổn định và phát triển bền vững.

e) Chỉ đạo các cấp chính quyền phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể nơi có dân đi, dân đến, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chính sách khác có liên quan. Thực hiện dân chủ, công khai trong quá trình thực hiện Dự án, tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát việc bồi thường, hỗ trợ, di dân tái định cư.

g) Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án để bảo đảm hiệu quả đầu tư, đặc biệt là kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình xây dựng, không để xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư. Đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xây dựng công trình thủy điện Bản Chát.

3. Trách nhiệm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng bồi thường, di dân tái định cư có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Quyết định này. Cùng với các tổ chức, chính quyền sở tại tham gia giám sát việc thực hiện bồi thường, di dân tái định cư.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 834/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành kèm theo Quyết định này là Danh mục phụ lục chi tiết Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Bản Chát.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Lai Châu;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lýTTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, VIII, TH, NC, V.I;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP SỐ KHU, ĐIỂM TÁI ĐỊNH CƯ VÀ SỐ DÂN PHẢI DI CHUYỂN DỰ ÁN THỦY ĐIỆN BẢN CHÁT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Hình thức tái định cư/
các khu, điểm tái định cư

Số khu, điểm tái định cư

Số hộ, khẩu phải di chuyển

 

Khu

Điểm

Số hộ

Số khẩu

 

 

TỔNG CỘNG (A + B)

10

44

2.664

15.017

 

-

Tái định cư tập trung nông thôn

10

44

2.277

12.712

 

-

Tái định cư tự nguyện

 

 

387

2.305

 

A

TÁI ĐỊNH CƯ TẬP TRUNG

10

44

2.277

12.712

 

I

HUYỆN TÂN UYÊN

5

19

1.117

6.046

 

I.1

Khu TĐC Thân Thuộc

1

7

573

2.940

 

1

Điểm TĐC Hua Chăng

 

1

66

352

 

2

Điểm TĐC Trung Đồng

 

1

94

472

 

3

Điểm TĐC Hua Pầu

 

1

111

614

 

4

Điểm TĐC Chăn Nuôi

 

1

40

218

 

5

Điểm TĐC Tát Xôm 1

 

1

96

496

 

6

Điểm TĐC Tát Xôm 2

 

1

92

452

 

7

Điểm TĐC Nà Cóc

 

1

74

336

 

I.2

Khu TĐC Tà Mít

1

6

232

1.393

 

1

Điểm TĐC Huổi Pá Hịa

 

1

55

345

 

2

Điểm TĐC Ít Chom dưới

 

1

46

286

 

3

Điểm TĐC Lồng Thàng

 

1

26

143

 

4

Điểm TĐC Nậm Khăn 1

 

1

56

331

 

5

Điểm TĐC Nậm Khăn 2

 

1

44

260

 

6

Điểm TĐC Khăn Nọi

 

1

5

28

 

I.3

Khu TĐC Pắc Ta

1

3

176

927

 

1

Điểm TĐC Bó Lun - Cốc Nhủng 03

 

1

66

342

 

2

Điểm TĐC Bó Lun - Cốc Nhủng 04

 

1

79

375

 

3

Điểm TĐC Bó Lun - Cốc Nhủng 05

 

1

31

210

 

I.4

Khu TĐC TĐC Nậm Cần

1

2

84

500

 

1

Điểm TĐC Phiêng Lúc

 

1

49

304

 

2

Điểm TĐC Pá Tra

 

1

35

196

 

I.5

Khu TĐC Phúc Khoa

1

1

52

286

 

1

Điểm TĐC Nậm Bon

 

1

52

286

 

II

HUYỆN THAN UYÊN

5

25

1.160

6.666

II.1

Khu TĐC Mường Kim - Tà Mung

1

9

384

2.129

II.1.1

Khu TĐC Mường Kim

1

6

227

1.421

1

Điểm tái định cư Bản Chát

 

1

50

305

2

Điểm tái định cư Thẩm Phé

 

1

16

109

3

Điểm tái định cư Bản Hàng

 

1

5

22

4

Điểm tái định cư Nà Cay (Huổi Khiết 1)

 

1

55

363

5

Điểm tái định cư Huổi Khiết 2

 

1

58

366

6

Điểm tái định cư Đồi Truyền Hình

 

1

43

256

II.1.2

Khu TĐC Tà Mung

 

3

157

708

1

Điểm tái định cư TT xã Tà Mung

 

1

42

291

2

Điểm tái định cư Cang Kéo (Pá Liềng 1)

 

1

78

247

3

Điểm TĐC Bản Lun 3

 

1

37

170

II.2

Khu TĐC Mường Mít

1

3

238

1.636

1

Điểm tái định cư Bản Mường (Kẽm

 

1

93

625

2

Điểm tái định cư Bản Vè

 

1

54

373

3

Điểm tái định cư Bản Khoang

 

1

91

638

II.3

Khu TĐC Nà Cang (Mường Cang)

1

1

35

296

1

Điểm tái định cư Đội 8 (Nà Cang)

 

1

31

270

2

Hộ sở tại do GPMB

 

 

4

26

II.4

Khu TĐC Tà Hừa

1

4

87

474

1

Điểm tái định cư Cáp Na 2

 

1

24

135

2

Điểm tái định cư Huổi Khang-Lán Min

 

1

27

167

3

Điểm tái định cư Huổi Bắc

 

1

20

94

4

Điểm TĐC Huổi Bắc 1

 

1

16

78

II.5

Khu TĐC Phúc Than

1

8

416

2.131

1

Điểm tái định cư Noong Thăng 1

 

1

51

258

2

Điểm tái định cư Noong Thăng 2

 

1

67

370

3

Điểm tái định cư Nậm Sáng 1

 

1

62

269

4

Điểm tái định cư Nậm Sáng 2

 

1

66

352

5

Điểm tái định cư Sam Xẩu

 

1

40

213

6

Điểm tái định cư Sắp Ngụa 1

 

1

20

97

7

Điểm tái định cư Sắp Ngụa 2

 

1

45

228

8

Điểm tái định cư Sắp Ngụa 3

 

1

61

319

9

Hộ sở tại

 

 

4

25

B

TÁI ĐỊNH CƯ TỰ NGUYỆN

 

 

387

2.305

I

HUYỆN TÂN UYÊN

 

 

68

420

I.1

Khu TĐC TĐC Thân Thuộc

 

 

52

322

I.2

Khu TĐC Pắc Ta

 

 

14

86

I.3

Khu TĐC TĐC Nậm cần

 

 

2

12

II

HUYỆN THAN UYÊN

 

 

319

1.885

II.1

Khu TĐC Mường Kim - Tà Mung

 

 

54

307

II.1.1

Khu TĐC Mường Kim

 

 

11

69

1

Bản Vi

 

 

7

43

2

Bản Nà Then

 

 

3

20

3

Hộ sở tại

 

 

1

6

II.1.2

Khu TĐC Tà Mung

 

 

43

238

1

Bản Nậm Pắt

 

 

10

47

2

Bản Khá

 

 

2

9

3

Bản Xoong

 

 

9

50

4

Hộ sở tại

 

 

22

132

II.2

Khu TĐC Mường Mít

 

 

156

963

1

Bản Mường

 

 

7

49

2

Bản Ít

 

 

27

151

3

Bản Lào

 

 

26

180

4

Bản Pá Luồng

 

 

3

10

5

Bản Vè

 

 

4

27

6

Bản Khoang

 

 

40

255

7

Bản Xanh

 

 

39

230

8

Bản Xi

 

 

10

61

II.3

Khu TĐC Nà Cang

 

 

20

116

1

Bản Huổi San

 

 

8

43

2

Bản Nậm Mu

 

 

12

73

II.4

Khu TĐC Tà Hừa

 

 

68

402

1

Bản Khì Trên

 

 

17

90

2

Bản Khì Dưới

 

 

22

111

3

Bản Huổi Bắc

 

 

29

201

II.5

Khu TĐC Phúc Than

 

 

21

97

1

Bản Chít

 

 

5

15

2

Bản Mớ

 

 

14

70

3

Hộ sở tại

 

 

2

12

 

PHỤ LỤC II

TỔNG HỢP CÁC HẠNG MỤC, DỰ ÁN THÀNH PHẦN TRONG QUY HOẠCH TỔNG THỂ DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN BẢN CHÁT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Danh mục các hạng mục, dự án thành phần

Đơn vị

Quy mô

Tổng mức đầu tư
(triệu đồng)

 

TỔNG CỘNG (A + B)

 

 

5.052.799

A

PHẦN VỐN DO UBND TỈNH LAI CHÂU LÀM CHỦ ĐẦU TƯ (A1+A2+A3+A4+A5)

 

 

3.681.000

A1

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 

 

1.147.066

A2

HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ

 

 

472.102

A3

CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

 

 

2.040.041

A4

CHI PHÍ KHÁC

 

 

4.405

1

Chi phí tư vấn thẩm tra rà soát, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch tổng thể

 

 

1.405

2

Chi phí di chuyển tạm cho 24 hộ bản khì ra khỏi lòng hồ phục vụ đóng đập tích nước thủy điện

 

 

3.000

A5

CHI PHÍ DỰ PHÒNG

 

 

17.386

 

CHI TIẾT CÁC HẠNG MỤC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ:

 

 

 

I

HUYỆN TÂN UYÊN

 

 

1.537.696

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

516.608

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

202.420

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng

 

 

818.668

I.1

Khu TĐC Thân Thuộc

 

 

647.007

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

281.531

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

104.276

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng

 

 

261.201

1

Điểm tái định cư Hua Chăng

 

 

64.261

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

35.946

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

13.717

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

14.599

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Hua Chăng (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 67 hộ; San nền khu XD CTCC: 0,27 ha)

hộ

67.00

2.348

-

Nâng cấp đường vào điểm TĐC Hua Chăng (GTNT A)

km

3.70

3.700

-

Cải tạo hệ thống thủy lợi Hua Chăng

ha

365.00

2.861

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Hua Chăng

Hộ

67.00

909

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Hua Chăng

Hộ

80.00

1.365

+

Đường dây 35 KV

Km

0.80

 

+

Đường dây 0,4 KV và công tơ

Km

1.49

 

+

Trạm biến áp

KVA

50.00

 

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Hua Chăng (cho các hộ dân sở tại):

công trình

1.0

300

+

Đường dây 35 KV

 

 

 

+

Đường dây 0,4 KV và công tơ

 

 

 

+

Trạm biến áp

 

 

 

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Hua Chăng (Gồm: Nhà trẻ, lớp học mầm non: Số phòng học: 2 Phòng, số phòng phụ và chức năng: 2 Phòng, Diện tích xây dựng: 183,5 m2; Lớp học bậc tiểu học: Số phòng học: 4 Phòng, Diện tích xây dựng: 230 m2; Nhà văn hóa: 150,5 m2)

m2

563.7

2.998

-

Nghĩa địa điểm TĐC Hua Chăng

Ha

0.62

117

2

Điểm tái định cư Hua Pầu

 

 

82.407

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

39.118

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

20.431

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

22.858

-

XD mặt bằng điểm TĐC Hua Pầu (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 111 hộ; San nền khu XD CTCC: 0,8 ha)

Hộ

111.00

4.090

-

Thủy lợi Nà Cóc

Ha

102.00

11.000

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Hua Pầu

Hộ

111.00

1.971

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Hua Pầu

Hộ

111.00

2.096

+

Đường dây 35 KV

Km

4.73

 

+

Đường dây 0,4 KV và công tơ

Km

1.86

 

+

Trạm biến áp

KVA

50.00

 

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Hua Pầu (Gồm: Nhà trẻ, lớp học mầm non: số phòng học: 2 Phòng, số phòng phụ và chức năng: 2 Phòng, Diện tích xây dựng: 184,24 m2; Lớp học bậc tiểu học: số phòng học: 5 Phòng, Diện tích xây dựng: 376,13 m2; Nhà văn hóa: 150,5 m2)

m2

710.87

3.531

-

Nghĩa địa điểm TĐC Hua Pầu

ha

1.0

170

3

Điểm tái định cư Nà Cóc

 

 

81.142

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

41.540

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

14.325

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

25.277

-

XD mặt bằng điểm TĐC Nà Cóc (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 145 hộ; San nền khu XD CTCC: 1ha)

Hộ

145.00

7.368

-

Đường vào điểm TĐC Nà Cóc (GTNT A), gồm:

km

2.51

3.500

-

Cải tạo hệ thống thủy lợi Nậm Be

Ha

100.00

2.709

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Nà Cóc

Hộ

145.00

2.510

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Nà Cóc

Hộ

145.00

2.398

+

Đường dây 35 KV

Km

1.22

 

+

Đường dây 0,4 KV và công tơ

Km

3.82

 

+

Trạm biến áp

KVA

75.00

 

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Nà Cóc (Gồm: Nhà trẻ, lớp học mầm non: số phòng học: 3 phòng, số phòng phụ và chức năng: 3 phòng, diện tích xây dựng: 493,8 m2; Lớp học bậc tiểu học: số phòng học: 5 phòng, số phòng phụ và chức năng: 3 phòng, diện tích xây dựng: 346,26 m2; Điểm trường THCS: số phòng học: 5 phòng, số phòng phụ và chức năng: 5 phòng, diện tích xây dựng: 662,99m2; Nhà văn hóa: 150,45 m2)

m2

1.653.5

6.604

-

Nghĩa địa điểm TĐC Nà Cóc

ha

0.56

188

4

Điểm tái định cư Tát Xôm 1

 

 

73.954

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

44.989

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

15.048

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

13.917

-

XD mặt bằng điểm TĐC Tát Xôm I (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 96 hộ; San nền khu XD CTCC: 1ha)

Hộ

96.00

4.081

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Tát Xôm I+II

Hộ

333.00

2.830

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Tát Xôm I

Hộ

156.00

2.418

+

Đường dây 35 KV

Km

1.64

 

+

Đường dây 0,4 KV và công tơ

Km

2.87

 

+

Trạm biến áp

KVA

75.00

 

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Tát Xôm 1 (Gồm: Nhà trẻ, lớp học mầm non: số phòng học: 3 Phòng, số phòng phụ và chức năng: 3 Phòng, Diện tích xây dựng: 493,8 m2; Lớp học bậc tiểu học: Số phòng học: 5 Phòng, số phòng phụ và chức năng: 3 phòng, Diện tích xây dựng: 355,08m2; Nhà văn hóa: 150,45 m2)

m2

999.3

4.405

-

Nghĩa địa điểm TĐC Tát Xôm 1

Ha

0.75

182

5

Điểm tái định cư Tát Xôm 2

 

 

108.728

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

49.045

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

17.029

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

42.654

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Tát Xôm II (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 101 hộ; San nền khu XD CTCC: 1,2 ha)

Hộ

101.00

4.961

-

Đường vào điểm TĐC Trung Đồng, Tát Xôm II (GTNT A)

Km

5.30

25.500

-

Điện sinh hoạt điểm TĐC Tát Xôm II

Hộ

177.00

2.240

+

Đường dây 35 KV

Km

1.87

 

+

Đường dây 0,4 KV và công tơ

Km

3.29

 

+

Trạm biến áp

KVA

100.00

 

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Tát Xôm 2 (Gồm: Nhà trẻ, lớp học mầm non: số phòng học: 3 phòng, số phòng phụ và chức năng: 3 phòng, diện tích xây dựng: 493,8 m2; Lớp học bậc tiểu học: số phòng học: 8 phòng, số phòng phụ và chức năng: 4 phòng, diện tích xây dựng: 450,04 m2; Điểm trường THCS: số phòng học: 8 phòng, số phòng phụ và chức năng: 6 phòng, diện tích xây dựng: 757,95 m2; Nhà văn hóa: 150,45 m2)

m2

1.852.24

9.759

-

Nghĩa địa điểm TĐC Tát Xôm 2

ha

1.0

194

6

Điểm tái định cư Trung Đồng

 

 

82.959

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

50.053

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

17.153

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

15.753

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Trung Đồng (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 104 hộ; San nền khu XD CTCC: 1,5 ha)

Hộ

104.00

4.609

-

Cấp Nước sinh hoạt điểm TĐC Chăn Nuôi + Trung Đồng

Hộ

184.00

2.979

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Trung Đồng

Hộ

104.00

1.564

+

Đường dây 35 KV

Km

3.15

 

+

Đường dây 0,4 KV và công tơ

Km

1.90

 

+

Trạm biến áp

KVA

63.00

 

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Trung Đồng:

 

 

6.482

*

Điểm dân cư số 01:

 

 

 

-

Nhà trẻ, lớp học mầm non:

P. học

 

 

+

Số phòng học

Phòng

2.00

 

+

Số phòng phụ và chức năng

Phòng

2.00

 

+

Diện tích xây dựng

m2

183.90

 

-

Lớp học bậc tiểu học:

P. học

 

 

+

Số phòng học

Phòng

5.00

 

+

Số phòng phụ và chức năng

Phòng

3.00

 

+

Diện tích xây dựng

m2

381.08

 

*

Điểm dân cư số 02:

 

 

 

-

Nhà văn hóa

m2

150.45

 

-

Nhà trẻ, lớp học mầm non:

P. học

 

 

+

Số phòng học

Phòng

2.00

 

+

Số phòng phụ và chức năng

Phòng

2.00

 

+

Diện tích xây dựng

m2

183.90

 

-

Lớp học bậc tiểu học:

P. học

 

 

+

Số phòng học

Phòng

3.00

 

+

Số phòng phụ và chức năng

Phòng

2.00

 

+

Diện tích xây dựng

m2

254.82

 

-

Nghĩa địa điểm TĐC Trung Đồng

công trình

1.0

120

7

Điểm tái định cư Chăn Nuôi

 

 

153.555

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

20.841

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

6.572

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

126.143

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Chăn Nuôi (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 40 hộ; San nền khu XD CTCC: 1ha)

Hộ

40.00

2.659

-

Đường đến các điểm TĐC, khu TĐC Thân Thuộc, huyện Tân Uyên

Km

18.00

83.000

-

Thủy lợi Hua Cưởm

Ha

164.00

12.062

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Chăn Nuôi:

Hộ

80.00

1.749

+

Đường dây 35 KV

Km

1.70

 

+

Đường dây 0,4 KV và công tơ

Km

1.84

 

+

Trạm biến áp

KVA

50.00

 

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Chăn Nuôi (Gồm: Nhà trẻ, lớp học mầm non: số phòng học: 2 phòng, số phòng phụ và chức năng: 3 phòng, diện tích xây dựng: 218,02 m2; Lớp học bậc tiểu học: số phòng học: 3 phòng, diện tích xây dựng: 207,3 m2; Nhà văn hóa: 82,3 m2)

m2

507.6

2.690

-

Nghĩa địa điểm TĐC Chăn Nuôi

Ha

1.0

125

-

Đường công vụ di chuyển bản Tà Vải, Tà Hừa

km

2.30

559

-

Đường công vụ di chuyển các bản thuộc xã Pha Mu, Tà Mít

km

4.70

2.269

-

Đường công vụ di chuyển các bán Pá Sỏ A; Pá Sỏ B

km

1.20

321

-

Đường công vụ di chuyển các bản Pắc Pu

km

1.30

265

-

Đường công vụ di chuyển các bản Pá Pằng, Pá Pặt, Pá Mít, Pá Lầu, Nà Bó

km

4.70

445

-

Đường giao thông nội đồng khu TĐC Thân Thuộc (gồm: Điểm TĐC Trung Đồng khoảng 2,5Km; điểm TĐC Tát Xôm I khoảng 3,0Km; điểm TĐC II khoảng 2,5Km; điểm TĐC Hua Chăng khoảng 2,5Km; điểm TĐC Hua Pầu khoảng 3,0Km; điểm TĐC Nà Cóc khoảng 4,5 Km; điểm TĐC Chăn Nuôi khoảng 2,0km)

km

20.00

20.000

I.2

Khu TĐC Khu TĐC Nậm Cần

 

 

138.974

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

42.581

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

15.242

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng

 

 

81.151

1

Điểm tái định cư Phiêng Lúc

 

 

 

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

25.095

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

9.389

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

30.217

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Phiêng Lúc (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 59 hộ; San nền khu XD CTCC: 1 ha)

Hộ

59.00

3.000

-

Đường công vụ di chuyển bản Bằng Mai

km

7.56

4.651

-

Thủy lợi Phiêng Lúc

Ha

42.00

10.940

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Phiêng Lúc

Hộ

59.00

2.289

-

Cấp điện điểm TĐC Phiêng Lúc, Pá Tra:

công trình

1.0

2.663

+

Đường dây 35 KV

Km

 

 

+

Đường dây 0,4 KV và công tơ

Km

 

 

+

Trạm biến áp

KVA

 

 

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Phiêng Lúc (Gồm: Nhà trẻ, lớp học mầm non: số phòng học: 3 phòng, số phòng phụ và chức năng: 2 phòng, diện tích xây dựng: 468,80 m2; Lớp học bậc tiểu học: số phòng học: 5 phòng, số phòng phụ và chức năng: 2 phòng, diện tích xây dựng: 351,80 m2; Nhà văn hóa: 150,45 m2)

m2

971.05

6.470

-

Nghĩa địa điểm TĐC Phiêng Lúc

công trình

1.0

204

2

Điểm tái định cư Pá Tra

 

 

40.017

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

11.159

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

5.853

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

23.005

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Pá Tra (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 35 hộ; San nền khu XD CTCC: 0,7ha)

Hộ

35.00

1.487

-

Đường đến điểm TĐC Pá Tra

km

1.41

9.675

-

Thủy Lợi Pá Tra

Ha

20.00

8.617

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Pá Tra:

Hộ

35.00

1.235

+

Đường dây 35 KV

Km

 

 

+

Đường dây 0,4 KV và công tơ

Km

 

 

+

Trạm biến áp

KVA

 

 

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Pá Tra (Gồm: Nhà trẻ, lớp học mầm non: số phòng học: 2 phòng, số phòng phụ và chức năng: 2 phòng, diện tích xây dựng: 122 m2; Nhà văn hóa: 70,00 m2)

công trình

1.0

1.814

-

Nghĩa địa điểm TĐC Pá Tra

công trình

1.0

177

3

Điểm tái định cư Phiêng Bay

 

 

2.346

 

Bồi thường thiệt hại

 

 

2.346

4

Điểm tái định cư Hua Puông

 

 

3.982

 

Bồi thường thiệt hại

 

 

3.982

5

Đầu tư chung khác

 

 

27.928

-

Đường tránh ngập khu TĐC Nậm Cần (đi xã Nậm Sỏ)

Km

5.00

27.928

I.3

Khu TĐC Khu TĐC Phúc Khoa

 

 

57.057

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

29.740

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

9.203

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng

 

 

18.113

1

Điểm tái định cư Nậm Bon

 

 

57.057

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

29.740

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

9.203

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

18.113

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Nậm Bon (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 52 hộ; San nền khu XD CTCC: 0,8 ha)

Hộ

52.00

3.419

-

Đường đến điểm TĐC Nậm Bon

Km

1.12

2.000

-

Đường giao thông nội đồng

km

5.00

5.000

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Nậm Bon

hộ

52.00

2.000

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Nậm Bon:

Hộ

 

2.000

+

Đường dây 35 KV

Km

 

 

+

Đường dây 0,4 KV và công tơ

Km

 

 

+

Trạm biến áp

KVA

 

 

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Nậm Bon (Gồm: Nhà trẻ, lớp học mầm non: số phòng học: 2 phòng, số phòng phụ và chức năng: 2 phòng, diện tích xây dựng: 178,5 m2; Lớp học bậc tiểu học: số phòng học: 3 phòng, số phòng phụ và chức năng: 1 phòng, diện tích xây dựng: 209,70 m2; Nhà văn hóa: 125,00 m2)

m2

513.2

3.540

-

Nghĩa địa điểm TĐC Nậm Bon

Ha

1.0

154

I.4

Khu TĐC Khu TĐC Tà Mít

 

 

449.647

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

42.953

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

43.210

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng

 

 

363.484

1

Điểm tái định cư Huổi Pá Hịa

 

 

164.845

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

13.632

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

15.513

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

135.700

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Huổi Pá Hịa (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 55 hộ; San nền khu XD CTCC: 2 ha)

Hộ

55.00

7.200

-

Đường đến điểm TĐC Huổi Pá Hịa

Km

10.20

69.000

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Huổi Pá Hịa, Ít Chom dưới, Lồng Thàng

Hộ

122.00

4.200

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Huổi Pá Hịa (TT xã mới), Ít Chom dưới mới, Lồng Thàng mới, Khăn Nọi:

Hộ

100.00

15.000

+

Đường dây 35 KV

Km

 

 

+

Đường dây 0,4 KV và công tơ

Km

 

 

+

Trạm biến áp

KVA

 

 

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Huổi Pá Hịa, Ít Chom dưới và Khăn Nọi (gồm: Trụ sở HĐND-UBND: 364 m2; Nhà công vụ: 3,0 Gian; Nhà bếp: 32,0 m2; Trạm Y tế: 5,0 Giường bệnh; Trường trung học cơ sở: 4 P. học; Phòng chức năng: 6 phòng; Nhà công vụ: 5 Gian; Nhà ở học sinh: 7 Gian; Trường tiểu học: 5 P. học; Phòng chức năng: 3 phòng; Nhà công vụ: 3 Gian; Trường Mầm Non: 6 P. học; Phòng chức năng: 2 phòng; Nhà công vụ: 3 Gian; Nhà bếp: 35 m2; Nhà văn hóa: 220 m2)

m2

651

40.000

-

Nghĩa địa điểm TĐC Huổi Pá Hịa

ha

 

300

2

Điểm tái định cư Ít Chom dưới

 

 

41.620

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

4.934

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

4.122

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

32.564

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Ít Chom dưới (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 46 hộ; San nền khu XD CTCC: 0,1 ha)

Hộ

46.00

3.700

-

Đường đến các điểm TĐC, khu TĐC Tà Mít

Km

4.75

26.700

-

Đường công vụ di chuyển bản Ít Chom trên, Ít Chom dưới

Km

5.69

1.864

-

Nghĩa địa điểm TĐC Ít Chom dưới

Ha

1.0

300

3

Điểm tái định cư Lồng Thàng

 

 

16.474

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

9.734

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

4.479

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

2.261

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Lồng Thàng

Hộ

26.00

1.763

-

Đường công vụ di chuyển bản Lồng Thàng

Km

2.50

243

-

Nghĩa địa điểm TĐC Lồng Thàng

ha

1.0

255

4

Điểm tái định cư Khăn Nọi

 

 

10.235

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

1.398

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

894

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

7.943

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Khăn Nọi

ha

5.00

707

-

Đường đến điểm TĐC Khăn Nọi

Km

1.02

6.500

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Khăn Nọi

Hộ

22.00

570

-

Nghĩa địa điểm TĐC Khăn Nọi

Ha

0.70

166

5

Điểm tái định cư Nậm Khăn 1

 

 

209.525

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

13.255

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

18.202

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

178.069

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Nậm Khăn 1 (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 56 hộ; San nền khu XD CTCC: 0,8 ha)

Hộ

56.00

9.420

-

Đường đến điểm TĐC Nậm Khăn 1,2 (giai đoạn 1: Mở nền theo quy mô đường GTNT B)

Km

12.44

5.800

-

Đường đến điểm TĐC Nậm Khăn 1,2 (giai đoạn 2: Nâng cấp nền đường theo quy mô đường GTNT A, kiên cố hóa công trình thoát nước, công trình cầu vượt dòng, công trình phòng hộ, bao gồm 02 cầu lớn vượt lòng hồ thủy điện Bản Chát)

Km

12.44

140.970

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Nậm Khăn 1

Hộ

56.00

1.786

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Nậm Khăn 1,2 (Gồm: Nhà trẻ, lớp học mầm non: số phòng học: 3 phòng, số phòng phụ và chức năng: 2 phòng, diện tích xây dựng: 468,80 m2; Lớp học bậc tiểu học: số phòng học: 5 phòng, nhà ở giáo viên: 3 gian; Nhà văn hóa: 300,9 m2)

công trình

769.7

19.854

-

Nghĩa địa điểm TĐC Nậm Khăn 1 + 2

ha

0.62

239

6

Điểm tái định cư Nậm Khăn 2

 

 

6.948

 

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

6.948

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Nậm Khăn 2 (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 44 hộ; San nền khu XD CTCC: 0,3 ha)

Hộ

44.00

4.595

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Nậm Khăn 2

Hộ

44.00

2.353

I.5

Khu TĐC Khu TĐC Pắc Ta

 

 

245.012

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

119.803

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

30.489

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng

 

 

94.720

1

Điểm tái định cư Bó Lun - Cốc nhủng 03

 

 

159.446

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

64.652

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

11.430

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

83.364

 

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Bó Lun - Cốc Nhủng 03 (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 76 hộ; San nền khu XD CTCC: 0,8 ha)

Hộ

76.00

4.500

-

Đường đến các điểm TĐC, khu TĐC Pắc Ta

Km

3.00

8.626

-

Đường công vụ di chuyển bản Pắc Pha - Sài Lương

Km

5.30

2.411

-

Đường giao thông nội đồng

km

5.00

5.000

-

Thủy lợi Bó Lun - Cốc Nhủng

Ha

170.00

27.852

-

Cấp nước sinh hoạt khu TĐC Pắc Ta

Hộ

176.00

2.836

-

Cấp điện sinh hoạt khu TĐC Pắc Ta, gồm:

Hộ

300.00

5.000

+

Đường dây 35 KV

Km

 

 

+

Đường dây 0,4 KV và công tơ

Km

 

 

+

Trạm biến áp

KVA

 

 

 

Nhà trẻ, mẫu giáo điểm TĐC Bó Lun - Cốc Nhủng 2 (Gồm: số phòng học: 6 phòng; số phòng phụ và chức năng: 7 phòng; diện tích xây dựng: 925 m2)

m2

925.00

6.436

-

Lớp học bậc tiểu học điểm TĐC Bó Lun - Cốc Nhủng 2 (Gồm: số phòng học: 8 phòng; số phòng phụ và chức năng: 4 phòng; diện tích xây dựng: 679 m2)

Phòng

 

6.469

-

Trường trung học cơ sở khu TĐC Pắc Ta

công trình

1.0

10.955

-

Nhà văn hóa điểm TĐC Bó Lun - Cốc Nhủng 3, 4, 5 (03 nhà)

m2

400.00

2.887

-

Nghĩa địa Khu TĐC Pắc Ta

ha

2.20

391

2

Điểm tái định cư Bó Lun - Cốc Nhủng 04

 

 

49.261

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

31.840

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

11.837

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

5.584

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Bó Lun - Cốc Nhủng 04 (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 75 hộ; San nền khu XD CTCC)

Hộ

75.00

5.000

-

Đường công vụ di chuyển bản Tà Mít

Km

1.60

584

3

Điểm tái định cư Bó Lun - Cốc nhủng 05

 

 

36.304

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

23.311

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

7.222

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

5.771

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Bó Lun - Cốc Nhủng 05 (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 38 hộ; San nền khu XD CTCC: 0,3 ha)

Hộ

38.00

2.380

-

Đường công vụ di chuyển bản Nà Kè

Km

9.70

3.391

II

HUYỆN THAN UYÊN

 

 

2.121.513

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

630.458

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

269.683

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng

 

 

1.221.373

II.1

Khu TĐC Mường Kim - Tà Mung (gồm: Khu TĐC Mường Kim; Khu TĐC Tà Mung)

 

 

741.001

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

169.840

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

71.814

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng

 

 

499.347

II.1.1

Khu TĐC Mường Kim

 

 

505.439

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

99.517

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

42.874

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng

 

 

363.049

1

Điểm tái định cư Bản Chát

 

 

24.880

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

8.036

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

5.633

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

11.210

-

Đường lên điểm TĐC Bản Chát mới

Km

1.70

2.945

-

Đường nội bộ điểm TĐC Bản Chát mới

Km

1.07

758

-

Đường công vụ Bản Chát - QL 279

Km

10.10

3.195

-

Thủy lợi Bản Chát Mới

ha

35.00

1.655

-

Cấp nước Bản Chát xã Mường Kim

hộ

50.00

549

-

Cấp điện cho điểm TĐC Bản Chát mới:

Hộ

50.00

780

+

Đường dây 35 KV

Km

0.86

 

+

Đường dây 0,4 KV

Km

0.56

 

+

Trạm biến áp

KVA

50.00

 

-

Nhà văn hóa Bản Chát mới

m2

62.80

264

-

Trường Mầm Non Bản Chát mới

m2

115.40

420

-

Trường tiểu học Bản Chát

m2

169.60

594

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Bản Chát

ha

1.0

50

2

Điểm tái định cư Thẩm Phé mới

 

 

26.858

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

5.097

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

4.932

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

16.829

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Thẩm Phé mới

ha

3.00

2.500

-

Đường giao thông nội đồng điểm TĐC Thẩm Phé mới

Km

1.50

1.500

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Thẩm Phé mới và Bản Hàng

hộ

128.00

1.684

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Thẩm Phé mới + Bản Hàng

Hộ

128.00

4.595

+

Đường dây 35 KV

Km

4.73

 

+

Đường dây 0,4 KV

Km

3.02

 

+

Trạm biến áp

KVA

50.00

 

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Thẩm Phé, Bản Hàng (gồm: Xây dựng nhà văn hóa: 132,3 m2; Xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo: 199,7 m2; Xây dựng trường THCS + Tiểu học: 693 m2)

m2

1.025.0

6.500

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Bản Thẩm Phé mới

ha

1.0

50

3

Điểm tái định cư Bản Hàng

 

 

25.486

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

4.036

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

2.693

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

18.757

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Bản Hàng mới

ha

1.0

407

-

Nâng cấp đường đến điểm TĐC Bản Hàng mới

Km

5.29

10.800

-

Thủy lợi Thẩm Phé - Bản Hàng

ha

30.00

7.500

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Bản Hàng

ha

1.0

50

4

Điểm tái định cư Nà Phạ

 

 

646

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

 

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

 

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

646

-

Cấp nước sinh hoạt Bản Nà Phạ

hộ

44.00

646

5

Điểm TĐC Huổi Khiết 1

 

 

49.341

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

29.684

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

8.567

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

11.091

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Huổi Khiết I

ha

8.50

3.054

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Huổi Khiết 1,2, Đồi Truyền Hình

hộ

156.00

2.496

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Huổi Khiết 1

Hộ

55.00

1.108

+

Đường dây 35 KV

Km

 

 

+

Đường dây 0,4 KV

Km

 

 

+

Trạm biến áp

KVA

 

 

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Huổi Khiết 1, 2 (gồm: Xây dựng nhà văn hóa: 222 m2; Xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo: 302,8 m2; Xây dựng trường tiểu học: 212,34 m2)

m2

737.14

4.383

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Huổi Khiết 1

ha

1.0

50

6

Điểm TĐC Huổi Khiết 2

 

 

41.556

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

24.675

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

9.531

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

7.350

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Huổi Khiết 2

ha

10.00

3.375

-

Bổ sung mặt đường láng nhựa đường vào điểm TĐC Huổi Khiết 1+2

Km

1.20

3.000

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Huổi Khiết 2

Hộ

58.00

925

+

Đường dây 35 KV

Km

 

 

+

Đường dây 0,4 KV

Km

 

 

+

Trạm biến áp

KVA

 

 

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Huổi Khiết 2

ha

1.0

50

7

Điểm tái định cư Đồi Truyền Hình

 

 

39.600

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

19.598

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

6.837

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

13.165

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Đồi Truyền Hình (Gồm: San nền khu XD nhà ở TĐC cho 43 hộ; San nền khu XD CTCC: 0,5 ha)

ha

7.00

1.704

-

Đường lên điểm TĐC Đồi Truyền Hình

Km

0.77

1.411

-

Đường công vụ khu TĐC Mường Kim - Tà Mung huyện Than Uyên (khu vực bản vi, bản then, nà hày)

Km

1.0

92

-

Đường giao thông nội đồng điểm TĐC Huổi Khiết 1,2, đồi Truyền Hình

Km

5.00

5.000

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Đồi Truyền Hình (Đường dây 0,4 KV)

Hộ

43.00

1.085

-

Công cộng điểm TĐC Đồi Truyền Hình (gồm: Xây dựng nhà văn hóa: 74,5 m2; Xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo: 116 m2; Xây dựng trường THCS + Tiểu học: 556,3 m2)

m2

746.80

3.823

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Đồi Truyền Hình

ha

1.0

50

8

Đầu tư chung khác

 

 

297.072

-

Thủy lợi Nậm Mở

ha

700.00

284.000

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

8.392

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

4.680

II.1.2

Khu TĐC Tà Mung

 

 

235.562

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

70.323

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

28.941

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng

 

 

136.298

1

Điểm tái định cư TT xã Tà Mung

 

 

127.621

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

21.764

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

11.603

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

94.253

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Trung tâm xã Tà Mung (gồm: San nền khu XD nhà ở TĐC cho 55 hộ; San nền khu XD CTCC: 0,9 ha)

ha

6.50

5.500

-

Cải tạo đường Mường Kim - Tà Mung

Km

14.34

53.747

-

Đường đến điểm TĐC Trung tâm xã Tà Mung

Km

1.50

3.000

-

Đường công vụ di chuyển Bản Nậm Pắt xã Pha Mu

Km

15.66

2.831

-

Đường giao thông nội đồng điểm TĐC TT xã Tà Mung

Km

2.50

2.500

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC trung tâm xã Tà Mung

hộ

213.00

2.845

-

Cấp điện SH điểm TĐC TT xã Tà Mung:

Hộ

123.00

4.797

+

Đường dây 35 KV

Km

3.99

 

+

Đường dây 0,4 KV

Km

2.70

 

+

Trạm biến áp

KVA

50.00

 

-

Các công trình công cộng điểm TĐC TT xã Tà Mung (gồm: Xây dựng nhà văn hóa: 74 m2; XD nhà trẻ, mẫu giáo: 214m2; Xây dựng trường THCS+Tiểu học: 1.134m2)

m2

1.422

18.985

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC TT xã Tà Mung

ha

1.0

50

2

Điểm TĐC Pá Liềng 1

 

 

57.365

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

29.040

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

9.507

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

18.818

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Pá Liềng 1 (gồm: San nền khu XD nhà ở TĐC cho 78 hộ; San nền khu XD CTCC: 0,3ha)

ha

12.00

6.000

-

Đường công vụ di chuyển Bản Khá

Km

1.0

227

-

Đường giao thông nội đồng điểm TĐC Pá Liềng 1

Km

1.0

1.000

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Pá Liềng 1

hộ

81.00

1.784

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Pá Liềng 1 - Bản Lun 3:

Hộ

126.00

4.810

+

Đường dây 35 KV

Km

2.68

 

+

Đường dây 0,4 KV

Km

3.56

 

+

Trạm biến áp

KVA

100.00

 

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Pá Liềng 1 (gồm: XD nhà văn hóa: 91,1 m2; XD nhà trẻ, mẫu giáo: 159,56 m2; Xây dựng trường THCS + Tiểu học: 399,1 m2)

m2

649.76

4.947

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Pá Liềng 1

ha

1.0

50

3

Điểm TĐC Bản Lun 3

 

 

50.576

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

19.519

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

7.830

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

23.227

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Bản Lun 3

Hộ

37.00

5.262

-

Đường đến điểm TĐC Bản Lun 3

Km

2.20

13.000

-

Đường công vụ di chuyển bản Xoong

Km

1.0

476

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Bản Lun 3

Hộ

35.00

1.438

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Bản Lun 3

công trình

1.0

3.000

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Bản Lun 3

ha

1.0

50

II.2

Khu TĐC Mường Mít

 

 

347.334

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

120.866

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

63.807

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng

 

 

162.661

1

Điểm tái định cư Kẽm Quang

 

 

82.557

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

53.586

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

26.385

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

2.585

-

Thủy Lợi Huổi Lò

ha

50.00

2.585

2

Điểm tái định cư Kẽm Quang

 

 

22.070

 

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

22.070

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Kẽm Quang

hộ

93.00

3.939

-

Cấp nước sinh hoạt Kẽm Quang

hộ

189.00

2.992

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Kẽm Quang:

Hộ

196.00

5.937

+

Đường dây 35 KV

Km

5.58

 

+

Đường dây 0,4 KV

Km

2.42

 

+

Trạm biến áp

KVA

100.00

 

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Kẽm Quang (gồm: Xây dựng nhà văn hóa: 130,4 m2; Xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo; Xây dựng trường tiểu học; Xây dựng Trụ sở HĐND-UBND: 430 ha)

m2

560.4

9.102

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Kẽm Quang

ha

1.0

100

3

Điểm tái định cư Kẽm Quang

 

 

57.996

 

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

57.996

-

Đường Bản Khoang - Kẽm Quang

Km

4.00

12.000

-

Đường công vụ di chuyển Bản Pá Luồng

Km

0.86

126

-

Đường công vụ di chuyển Bản Lào, Bản Ít

Km

1.86

370

-

Đường sản xuất khu TĐC Mường Mít (Khu vực Bản Khoang, Kẽm Quang)

Km

2.50

4.000

-

Cải tạo và mở mới Đường từ TT Than Uyên - Mường Mít

Km

13.64

38.000

-

Thủy Lợi Huổi Hoi

ha

15.00

3.500

4

Điểm tái định cư Phai Ta

 

 

28.000

 

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

28.000

-

Thủy Lợi Phai Ta

ha

100.00

28.000

5

Điểm tái định cư Bản Vè

 

 

47.041

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

17.324

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

12.194

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

17.523

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Bản Vè

hộ

54.00

3.608

-

Đường vào điểm TĐC Bản Vè

Km

2.83

5.500

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Bản Vè

hộ

91.00

3.000

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Bản Vè:

Hộ

99.00

1.383

+

Đường dây 35 KV

Km

0.39

 

+

Đường dây 0,4 KV

Km

1.45

 

+

Trạm biến áp

KVA

50.00

 

-

Công cộng điểm TĐC Bản Vè (gồm: Xây dựng nhà văn hóa: 130,4 m2; Xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo: 220,35 ha; Xây dựng trường THCS + Tiểu học + Xây dựng trạm y tế: 286 m2)

m2

636.75

3.932

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Bản Vè

ha

1.0

100

6

Điểm tái định cư Bản Khoang

 

 

109.670

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

49.956

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

25.227

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

34.487

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Bản Khoang (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 91 hộ; San nền khu XD CTCC: 1,82ha)

hộ

91.00

6.000

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Bản Khoang

hộ

98.00

2.367

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Bản Khoang (Đường dây 0,4 KV)

Hộ

98.00

2.515

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Bản Khoang (gồm: Xây dựng nhà văn hóa: 102,96 m2; Xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo: 475,3 m2; Xây dựng trường THCS + Tiểu học, Xây dựng trạm y tế: 1.184,76 m2)

m2

1.763.02

23.505

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Bản Khoang

ha

1.0

100

II.3

Khu TĐC Mường Cang

 

 

65.868

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

28.162

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

13.055

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng

 

 

24.650

1

Điểm TĐC Nà Cang

 

 

65.868

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

28.162

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

13.055

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

24.650

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Nà Cang (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 36 hộ; San nền khu XD CTCC: 0,24 ha)

hộ

36.00

4.100

-

Đường đến điểm TĐC Nà Cang

Km

2.05

8.000

-

Đường công vụ di chuyển bản Nậm Mu + bản Huổi San

Km

5.53

2.300

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Nà Cang

hộ

36.00

3.500

*

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Nà Cang

Hộ

36.00

3.600

+

Đường dây 35 KV

Km

 

-

+

Đường dây 0,4 KV

Km

 

-

+

Trạm biến áp

KVA

 

-

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Nà Cang (gồm: Xây dựng nhà văn hóa; Xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo: 192 m2)

m2

192.00

3.000

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Nà Cang

ha

1.0

150

II.4

Khu TĐC Tà Hừa

 

 

304.170

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

72.013

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

38.958

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng

 

 

193.200

1

Điểm TĐC Cáp Na 2

 

 

64.246

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

12.660

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

4.887

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

46.700

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Cáp Na 2 (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 25 hộ; San nền khu XD CTCC: 0,2ha)

hộ

25.00

4.000

-

Đường đến điểm TĐC Cáp Na 2

Km

2.89

20.000

-

Đường công vụ di chuyển Bản Khì Trên

Km

1.50

400

-

Đường giao thông nội đồng điểm TĐC Cáp Na 2

km

1.50

1.500

-

Thủy lợi Cáp Na 2

ha

30.00

10.000

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Cáp Na 2

hộ

37.00

2.500

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Cáp Na 2

Hộ

37.00

2.200

+

Đường dây 35 KV

Km

 

-

+

Đường dây 0,4 KV

Km

 

-

+

Trạm biến áp

KVA

 

-

 

Các công trình công cộng điểm TĐC Cáp Na 2 (gồm: Xây dựng nhà văn hóa: 60 m2; Xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo: 220,35 m2; Xây dựng trường Tiểu học: 216 m2)

m2

496.35

6.000

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Cáp Na 2

ha

1.0

100

2

Điểm tái định cư Huổi Khang - Lán Min

 

 

43.703

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

13.234

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

10.269

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

20.200

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Huổi Khang-Lán Min (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 27 hộ; San nền khu XD CTCC: 0,3ha)

hộ

27.00

5.500

-

Đường giao thông nội đồng điểm TĐC Huổi Khang - Lán Min

km

1.50

1.500

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Huổi Khang - Lán Min

hộ

37.00

3.000

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Huổi Khang - Lán Min

Hộ

55.00

3.100

+

Đường dây 35 KV

Km

 

 

+

Đường dây 0,4 KV

Km

 

 

+

Trạm biến áp

KVA

 

 

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Huổi Khang - Lán Min (gồm: Xây dựng nhà văn hóa: 100 m2; Xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo: 220,35 m2; XD trường Tiểu học: 286 m2)

m2

606.35

7.000

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Huổi Khang - Lán Min

ha

1.0

100

3

Điểm tái định cư Huổi Bắc

 

 

59.422

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

21.927

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

10.895

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

26.600

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Huổi Bắc

hộ

16.00

3.000

-

Đường đến điểm Huổi Bắc

Km

1.50

6.000

-

Đường giao thông nội đồng điểm TĐC Huổi Bắc

km

4.50

4.500

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Huổi Bắc

hộ

54.00

1.500

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Huổi Bắc và Huổi Bắc 1

hộ

75.00

5.500

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Huổi Bắc

công trình

1.0

6.000

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Huổi Bắc

ha

1.0

100

4

Xây dựng TT xã Tà Hừa

 

 

30.941

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

979

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

462

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

29.500

-

Xây dựng mặt bằng TT xã Tà Hừa

ha

2.00

4.000

-

Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Tà Hừa mới

hộ

5.00

3.000

-

Cấp điện sinh hoạt trung tâm xã Tà Hừa mới

hộ

5.00

2.500

-

Các công trình công cộng TT xã Tà Hừa (gồm: Xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo: 220 m2; Xây dựng trường THCS: 877 m2; Trạm Y Tế: 240m2; Trụ sở UBND Xã: 400m2)

m2

1.737.00

20.000

5

Điểm tái định cư Huổi Bắc 1 (TT xã Pha Mu)

 

 

105.858

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

23.213

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

12.445

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

70.200

-

Mặt bằng điểm TĐC Huổi Bắc 1

hộ

21.00

6.000

-

Cấp nước sinh hoạt điểm Huổi Bắc 1

hộ

21.00

3.000

-

Đường đến các điểm TĐC, khu TĐC Tà Hừa

Km

3.80

31.000

-

Đường công vụ di chuyển Bản Khì Dưới

Km

2.00

600

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Huổi Bắc 1

công trình

1.0

26.000

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Huổi Bắc 1

ha

1.0

100

-

Các công trình công cộng bản Khì Dưới

công trình

1.0

3.500

II.5

Khu TĐC Phúc Than

 

 

663.140

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

239.578

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

82.048

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng

 

 

341.514

1

Điểm tái định cư Noong Thăng 1

 

 

260.889

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

33.078

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

7.971

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

219.840

-

Xây dựng Mặt Bằng điểm tái định cư Noong Thăng 1 (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 55 hộ; San nền khu XD CTCC: 0,58 ha)

hộ

55.00

6.400

-

Cụm thủy lợi Nậm Mít

ha

800.00

191.000

-

Cấp điện sinh hoạt khu TĐC Phúc Than:

Hộ

432.00

10.340

+

Đường dây 35 KV

Km

2.94

 

+

Đường dây 0,4 KV

Km

8.49

 

+

Trạm biến áp

KVA

300.00

 

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Noong Thăng 1+2 (gồm: Xây dựng nhà văn hóa: 200 m2; Xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo: 455 m2; Xây dựng trường tiểu học: 417 m2)

m2

1.072.00

12.000

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Noong Thăng 1

ha

1.0

100

2

Điểm tái định cư Noong Thăng 2

 

 

56.521

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

33.941

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

12.479

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

10.100

-

Xây dựng Mặt Bằng điểm TĐC Noong Thăng 2 (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 68 hộ; San nền khu XD CTCC: 0,4 ha)

hộ

68.00

4.000

-

Đường vào điểm TĐC Noong Thăng 2

Km

1.02

3.500

-

Đường giao thông nội đồng điểm TĐC Noong Thăng 1+2

Km

2,5 km

2.500

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Noong Thăng 2

ha

1.0

100

3

Điểm tái định cư Nậm Sáng 1

 

 

80.768

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

36.383

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

13.032

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

31.353

-

Xây dựng Mặt Bằng điểm TĐC Nậm Sáng 1 (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 57 hộ; San nền khu XD CTCC: 0,5 ha)

hộ

57.00

5.600

-

Đường đến điểm TĐC Nậm Sáng 1+2

Km

1.79

7.000

-

Đường công vụ di chuyển Bản Chít

Km

7.00

2.652

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Nậm Sáng 1+2 và Noong Thăng 1 + 2

hộ

140.00

6.000

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Nậm Sáng 1 (gồm: Xây dựng nhà văn hóa: 102,96 m2; Xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo: 145,68 m2)

m2

248.64

3.001

-

Các công trình công cộng Trường tiểu học Nậm Sáng 1+2

m2

736.00

7.000

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Nậm Sáng 1

ha

1.0

100

4

Điểm tái định cư Nậm Sáng 2

 

 

58.582

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

34.623

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

11.358

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

12.600

-

Xây dựng Mặt Bằng điểm Nậm Sáng 2 (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 66 hộ; San nền khu XD CTCC: 0,5ha)

công trình

1.0

6.000

-

Đường giao thông nội đồng điểm TĐC Nậm Sáng 1+2

km

3.00

3.000

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Nậm Sáng 2 (gồm: Xây dựng nhà văn hóa: 102,96 m2; Xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo: 145,68 m2)

m2

248.64

3.500

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Nậm Sáng 2

ha

1.0

100

5

Điểm tái định cư Sam Sẩu

 

 

54.150

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

20.904

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

6.548

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

26.698

-

Xây dựng Mặt Bằng điểm TĐC Sam Sẩu (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 40 hộ; San nền khu XD CTCC: 0,4 ha)

hộ

40.00

3.200

-

Đường vào điểm TĐC Sam Sẩu

Km

0.95

2.500

-

Đường công vụ di chuyển Bản Nà Ít

Km

6.13

2.098

-

Đường giao thông nội đồng khu TĐC Sam Sẩu

Km

3 km

3.000

-

Thủy lợi Sam Sẩu

ha

30 ha

10.000

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Sam Sẩu

hộ

58.00

1.800

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Sam Sẩu (gồm: Xây dựng nhà văn hóa: 60 m2; Xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo: 70 m2; Xây dựng trường tiểu học: 275 m2)

m2

405.00

4.000

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Sam Sẩu

ha

1.0

100

6

Điểm TĐC Sắp Ngụa 1+2

 

 

31.844

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

10.732

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

3.518

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

17.594

-

Xây dựng Mặt Bằng điểm TĐC Sắp Ngụa 1 + 2 (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 65 hộ; San nền khu XD CTCC: 0,6 ha)

hộ

65.00

3.500

-

Đường vào điểm TĐC Sắp Ngụa 1 + 2 + 3

Km

1.07

2.994

-

Đường giao thông nội đồng điểm TĐC Sắp Ngụa 1 + 2 + 3

Km

4.50

4.500

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Sắp Ngụa 1 + 2

hộ

57.00

2.000

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Sắp Ngụa 1 +2

công trình

1.0

4.500

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Sắp Ngụa 1+2

ha

1.0

100

7

Điểm TĐC Sắp Ngụa 1+2

 

 

39.482

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

27.031

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

12.450

8

Điểm tái định cư Sắp Ngụa 3

 

 

48.365

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

24.580

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

9.876

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

13.910

-

Xây dựng Mặt Bằng điểm TĐC Sắp Ngụa 3 (gồm: San nền khu nhà ở TĐC cho 61 hộ; San nền khu XD CTCC: 0,66 ha)

công trình

1.0

4.600

-

Đường công vụ di chuyển Bản Mớ

km

1.92

370.963

-

Đường công vụ bờ tây sông Nậm Mu

công trình

1.0

2.820

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Sắp Ngụa 3

Hộ

20.00

1.019

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Sắp Ngụa 3 (gồm: Xây dựng nhà văn hóa: 100 m2; Xây dựng trường tiểu học: 419 m2)

m2

519.00

5.000

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Sắp Ngụa 3

ha

1.0

100

9

Bồi thường thiệt hại và hỗ trợ tái định cư

 

 

23.120

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

18.305

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

4.816

10

Trường THCS khu TĐC Phúc Than (xen ghép)

m2

928.00

9.420

B

PHẦN VỐN DO TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

 

 

1.371.799

1

Bồi thường thiệt hại

 

 

8.540

2

Chi phí làm đường tránh ngập Quốc lộ 279

 

 

409.888

3

Chi phí môi trường

 

 

24.741

4

Chi phí cho công tác lập, tổ chức thực hiện dự án (Chi phí cho công tác tổ chức thực hiện + Chi khác)

 

 

5.090

5

Chi phí dự phòng

 

 

33.057

6

Lãi vay

 

 

890.483

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2038/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2038/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2013
Ngày hiệu lực05/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2038/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2038/QĐ-TTg 2013 phê duyệt Quy hoạch di dân tái định cư thủy điện Bản Chát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2038/QĐ-TTg 2013 phê duyệt Quy hoạch di dân tái định cư thủy điện Bản Chát
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2038/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýHoàng Trung Hải
       Ngày ban hành05/11/2013
       Ngày hiệu lực05/11/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2038/QĐ-TTg 2013 phê duyệt Quy hoạch di dân tái định cư thủy điện Bản Chát

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2038/QĐ-TTg 2013 phê duyệt Quy hoạch di dân tái định cư thủy điện Bản Chát

           • 05/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực