Quyết định 2038/QĐ-UBND

Quyết định 2038/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Quyết định 2038/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc Sở TNMT Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 1419/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Môi trường Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 30/07/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 2038/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc Sở TNMT Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2038/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 01 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mới kèm theo Quyết định này 48 (bốn mươi tám) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh (kèm theo phụ lục danh mục và nội dung thủ tục hành chính).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP Trần Anh Dũng;
- TT Tin học-Công báo;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Minh Viễn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2038/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2038/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2012
Ngày hiệu lực01/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/07/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2038/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2038/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc Sở TNMT Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2038/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc Sở TNMT Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2038/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTống Minh Viễn
       Ngày ban hành01/11/2012
       Ngày hiệu lực01/11/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/07/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2038/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc Sở TNMT Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2038/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc Sở TNMT Trà Vinh