Quyết định 204/2006/QĐ-UBND

Quyết định 204/2006/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội – Phần lắp đặt do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 204/2006/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội Phần lắp đặt đã được thay thế bởi Quyết định 16/QĐ-UBND bãi bỏ các tập đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 204/2006/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội Phần lắp đặt


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 204/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(PHẦN LẮP ĐẶT)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 11/2003/QH11;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt ban hành theo Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 191/2006/QĐ-UBND ngày 25/10/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Liên sở: Xây dựng, Giao thông công chính, Tài chính, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất tại tờ trình số 1956/TTr-LS ngày 16 tháng 11 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tập “Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội – Phần lắp đặt”.

Tập Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội – Phần lắp đặt là cơ sở xác định giá trị dự toán, tổng dự toán, giá gói thầu và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này thay thế các Quyết định: số 24/1999/QĐ-UB ngày 15/4/1999 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hà Nội; số 179/2002/QĐ-UB ngày 27/12/2002 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Đơn giá xây dựng cơ bản công trình hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 12 năm 2006.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND thành phố; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các Chủ đầu tư công trình xây dựng  trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT HĐND thành phố (để báo cáo);
- CT UBND thành phố (để báo cáo);
- Các PCT UBND thành phố;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính;
- Các PVP, tổ CV;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 204/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu204/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2006
Ngày hiệu lực01/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 204/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 204/2006/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội Phần lắp đặt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 204/2006/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội Phần lắp đặt
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu204/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýĐỗ Hoàng Ân
       Ngày ban hành21/11/2006
       Ngày hiệu lực01/12/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2008
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 204/2006/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội Phần lắp đặt

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 204/2006/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội Phần lắp đặt