Quyết định 204/2017/QĐ-UBND

Quyết định 204/2017/QĐ-UBND về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 204/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ thoát nước Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/2017/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Giá; Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013; Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư s 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính về việc Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; Thông tư 02/2015/TT-BXD ngày 2/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình s 19/TTr-SXD ngày 19/01/2017, Báo cáo Thẩm định s 145/STC/GCS ngày 13/12/2016 của Sở Tài chính, Báo cáo kết quả thẩm định số 106/BCTĐ-STP ngày 30/12/2016 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức giá dịch vụ

Quy định giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2019 như sau:

STT

Hạng mục

Đơn vị tính

Giá dịch vụ thoát nước

1

Giá dịch vụ thoát nước

Tỷ lệ phần trăm

20% trên giá bán nước sạch

Điều 2. Đối tượng áp dụng mức giá

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng và các đơn vị được giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ thoát nước áp dụng mức giá tại Quyết định này làm căn cứ tính giá khi ký kết hợp đồng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài chính chủ trì cùng SXây dựng, Cục Thuế thành phố hướng dẫn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng và các đơn vị cung ứng dịch vụ thoát nước thực hiện chế độ hạch toán kinh doanh và nộp thuế theo quy định của pháp luật, chủ động cân đối thu - chi phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

3. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng và các đơn vị cung ứng dịch vụ thoát nước thực hiện quyết toán thu - chi kèm theo giải trình chi tiết, đề xuất kiến nghị y ban nhân dân thành phố cấp bù kinh phí từ ngân sách nhà nước theo quy đnh.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/02/2017 và thay thế Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 29/06/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh thu phí thoát nước thải;

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng; Thủ trưng các cấp, các ngành, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính ph;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB QPPL);
- TT HĐND TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 5;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTH HP, Báo HP;
- Công báo TP; Cổng TTĐT TP;
- CVP, các PCVP;
- Các phòng CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 204/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu204/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2017
Ngày hiệu lực06/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 204/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 204/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ thoát nước Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 204/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ thoát nước Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu204/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành25/01/2017
        Ngày hiệu lực06/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 204/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ thoát nước Hải Phòng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 204/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ thoát nước Hải Phòng

            • 25/01/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/02/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực