Quyết định 204/QĐ-TTg

Quyết định 204/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 204/QĐ-TTg năm 2014 Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam với những nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính:

- Tên tiếng Việt: Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP.

- Tên tiếng Anh: Vietnam Motors Industry Corporation - Joint Stock Company.

- Tên viết tắt: VINAMOTOR.

- Trụ sở chính: Số 120 phố Hàng Trống, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 04.3825.5618; 04.3825.1665 - Fax: 04.3825.6856.

- Email: [email protected]

2. Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP, phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức cphần hóa: Kết hợp bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

4. Vốn điều lệ và Cơ cấu cphần phát hành lần đầu:

a) Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng).

b) Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

Tổng số cổ phần: 100.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cphần là 10.000 đồng, trong đó:

- Nhà nước nắm giữ: 48.499.900 cổ phần, chiếm 48,5% vốn điều lệ;

- Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 390.100 cổ phần, chiếm 0,39% vốn điều lệ;

- Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 10.000 cổ phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức Công đoàn: 100.000 cổ phần, chiếm 1% vốn điều lệ;

- Bán đấu giá công khai: 51.000.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ.

5. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định giá khởi điểm bán cổ phần ln đầu.

6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP là Bộ Giao thông vận tải.

7. Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

8. Phương án sắp xếp lao động:

- Tng số lao động tại thời điểm công bgiá trị doanh nghiệp: 360 người;

- Tng số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần: 325 người;

Bộ Giao thông vận tải thực hiện chế độ đối với người lao động không chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần theo đúng chế độ Nhà nước quy định.

9. Chi phí cổ phần hóa: Giao Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện quá trình cphần hóa Tổng công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Giao thông vận tải:

- Quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá lần đầu theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định này. Chỉ đạo Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, thực hiện chuyển Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam thành công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

- Cử người đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP. Trước năm 2016 thực hiện chuyển quyền đại diện phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

2. Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
-
Kiểm toán Nhà nước;
-
Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 204/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu204/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2014
Ngày hiệu lực27/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 204/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 204/QĐ-TTg năm 2014 Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 204/QĐ-TTg năm 2014 Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu204/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành27/01/2014
        Ngày hiệu lực27/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 204/QĐ-TTg năm 2014 Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 204/QĐ-TTg năm 2014 Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam

            • 27/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực