Quyết định 204/QĐ-UBND

Quyết định 204/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 498/QĐ-UBND về Bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 204/QĐ-UBND 2019 nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Chi cục Quản lý đất đai Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204 /QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 22 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 498/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức hành chính cấp phòng của Sở Tài nguyên và Môi trường theo hướng tinh gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6175/STNMT-CCQLĐĐ ngày 27 tháng 12 năm 2018 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận.

Lý do: theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 5 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thì việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường là thẩm quyền của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Chi cục Quản lý đất đai theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 01 năm 2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- Các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, KT, NCKSTTHC, SNV (Ngan-20).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 204/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu204/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2019
Ngày hiệu lực31/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 204/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 204/QĐ-UBND 2019 nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Chi cục Quản lý đất đai Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 204/QĐ-UBND 2019 nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Chi cục Quản lý đất đai Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu204/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýNguyễn Ngọc Hai
       Ngày ban hành22/01/2019
       Ngày hiệu lực31/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 204/QĐ-UBND 2019 nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Chi cục Quản lý đất đai Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 204/QĐ-UBND 2019 nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Chi cục Quản lý đất đai Bình Thuận

           • 22/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực