Quyết định 204/QĐHC-CTUBND

Quyết định 204/QĐHC-CTUBND năm 2014 bãi bỏ thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 204/QĐHC-CTUBND 2014 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Công Thương Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/QĐHC-CTUBND

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 08/TTr-SCT ngày 27 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐHC-CTUBND ngày 10/11/2011 và Quyết định số 1195/QĐHC-CTUBND ngày 15/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Lưu: HC, TH, VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 204/QĐHC-CTUBND ngày 14/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

STT theo các QĐ

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

Quyết định số 1107/QĐHC-CTUBND

II

Lĩnh vực Dầu khí

6

Thẩm định, phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng kho xăng dầu (đối với trường hợp đã có đất để xây dựng)

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

7

Thẩm định, phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng kho xăng dầu (đối với trường hợp chưa có đất để xây dựng)

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

IV

Lĩnh vực hóa chất

6

Phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản chất nguy hiểm thuộc nhóm C

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

Quyết định số 1195/QĐHC-CTUBND

III

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

1

Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh

Đã được thay thế

 

2

Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh

Đã được thay thế

 

3

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh (Trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Đã được thay thế

 

 

Tổng số 06 thủ tục

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 204/QĐHC-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu204/QĐHC-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2014
Ngày hiệu lực14/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 204/QĐHC-CTUBND

Lược đồ Quyết định 204/QĐHC-CTUBND 2014 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Công Thương Sóc Trăng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 204/QĐHC-CTUBND 2014 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Công Thương Sóc Trăng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu204/QĐHC-CTUBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
     Người kýTrần Thành Nghiệp
     Ngày ban hành14/03/2014
     Ngày hiệu lực14/03/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật10 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 204/QĐHC-CTUBND 2014 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Công Thương Sóc Trăng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 204/QĐHC-CTUBND 2014 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Công Thương Sóc Trăng

         • 14/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực