Quyết định 2041/QĐ-UBND

Quyết định 2041/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 28 và 29 dự án Khu dân cư khu phố A&E, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 2041/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 28 29 khu phố A&E Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2041/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 19 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU SỐ 28 VÀ 29 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ KHU PHỐ A&E, PHƯỜNG THANH HẢI, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 2266/QĐ-CTUBBT ngày 11/9/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Khu dân cư khu phố A&E, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết;

Căn cứ Quyết định số 2864/QĐ-UBND ngày 10/12/2010, Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 15/11/2013, Quyết định số 3316/QĐ-UBND ngày 09/10/2014, Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 và Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 10/10/2016, Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư khu phố A&E, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết;

Căn cứ Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu dân cư khu phố A&E;

Căn cứ Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2017;

Căn cứ Công văn số 542/UBND-ĐTQH ngày 20/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình Khu dân cư khu phố A&E, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết;

Căn cứ Công văn số 2558/UBND-ĐTQH ngày 07/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bàn giao các dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 703/TTr-BQLDA ngày 10/7/2017 và Báo cáo thẩm định số 2890/BC-SKHĐT ngày 14/7/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 28 và 29 dự án Khu dân cư khu phố A&E, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh Lương Văn Hải;
- Lưu: VT, ĐTQHXD. Thiện

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Văn Hải

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÁC GÓI THẦU SỐ 28 VÀ 29 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ KHU PHỐ A&E, PHƯỜNG THANH HẢI, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
(Kèm theo Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

Số gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

28

Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các hạng mục còn lại đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, san nền, kè bảo vệ sông

432,23

Ngân sách tỉnh và thu từ nguồn cấp quyền sử dụng đất

Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn

Quý III/2017

Trọn gói

30 ngày

29

Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp

25,89

15 ngày

Tổng giá trị các gói thầu

458,12

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2041/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2041/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2017
Ngày hiệu lực19/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2041/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2041/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 28 29 khu phố A&E Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2041/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 28 29 khu phố A&E Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2041/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLương Văn Hải
        Ngày ban hành19/07/2017
        Ngày hiệu lực19/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2041/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 28 29 khu phố A&E Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2041/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 28 29 khu phố A&E Bình Thuận

            • 19/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực