Quyết định 2042/QĐ-TTg

Quyết định 2042/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2042/QĐ-TTg 2013 phê duyệt quy hoạch di dân tái định cư thủy điện Huội Quảng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2042/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường thiệt hại và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2885/TTr-BNN-KTHT ngày 23 ngày 8 tháng 2013, Báo cáo thẩm định số 2880/BC-BNN-KTHT ngày 23 tháng 8 năm 2013 và văn bản số 3532/BNN-KTHT ngày 03 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng với những nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu di dân, tái định cư

a) Mục tiêu: Di dân, tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng phải tạo được các điều kiện để người dân tái định cư có đời sống tốt hơn nơi ở cũ, trên cơ sở khai thác tiềm năng về tài nguyên và sức lao động, từng bước thay đổi cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cuộc sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu và tỉnh Sơn La, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái.

b) Nhiệm vụ: Hoàn thành bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng di dân, tái định cư; hoàn thành bồi thường, xây dựng kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc - văn hóa xã hội của các tổ chức, đơn vị trong mặt bằng thi công và vùng ngập hồ chứa Dự án thủy điện Huội Quảng trước tháng 12 năm 2015.

c) Yêu cầu

- Công tác di dân, tái định cư phải được các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng phối hợp chặt chẽ để tổ chức và thực hiện theo phương châm: Trung ương quy định và hướng dẫn cơ chế, chính sách chung; các tỉnh cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện;

- Tái định cư trong vùng, trong tỉnh; thực hiện các hình thức tái định cư khác nhau: Tái định cư tập trung nông thôn, tái định cư xen ghép và tái định cư tự nguyện di chuyển phù hợp với các điều kiện sản xuất, phong tục, tập quán và nguyện vọng của đồng bào các dân tộc ở nơi đi cũng như nơi đến. Khuyến khích đồng bào tự di chuyển nhà cũ, tự xây dựng nhà ở tại nơi tái định cư theo quy hoạch. Di dân, tái định cư cần coi trọng việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, sự đoàn kết giữa người dân tái định cư và người dân sở tại;

- Ưu tiên nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án đầu tư khác trên địa bàn (giao thông, thủy lợi, điện,...) với Dự án di dân, tái định cư để xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng tại các vùng tái định cư.

2. Phương án quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư

a) Về thiệt hại và số dân phải di chuyển đến năm 2015:

- Tổng diện tích đất bị ngập và thu hồi là 1.013 ha, bao gồm: Đất nông nghiệp 560 ha; đất lâm nghiệp 434 ha, đất ở 19 ha;

- Tổng giá trị thiệt hại về đất đai, tài sản và kết cấu hạ tầng là 204.902 triệu đồng, trong đó: Tỉnh Lai Châu 202.373 triệu đồng; tỉnh Sơn La 2.529 triệu đồng;

- Số dân phải di chuyển: Tổng số dân tái định cư là 722 hộ với 4.333 khẩu, trong đó: Tỉnh Lai Châu là 702 hộ với 4.246 khẩu, tỉnh Sơn La 20 hộ với 87 khẩu, cụ thể như sau:

+ Số dân tái định cư tập trung là 688 hộ với 4.148 khẩu (tỉnh Lai Châu 668 hộ với 4.061 khẩu, tỉnh Sơn La 20 hộ với 87 khẩu);

+ Số dân tái định cư tự nguyện tỉnh Lai Châu là 34 hộ với 185 khẩu.

- Số dân bị ảnh hưởng không phải di chuyển nơi ở 334 hộ với 1.992 khẩu.

b) Phương án bố trí tái định cư

Tổng số khu, điểm tái định cư tập trung nông thôn của dự án là 03 khu, 12 điểm; đảm bảo bố trí 688 hộ với 4.148 khẩu phải di chuyển trên địa bàn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu và huyện Mường La, tỉnh Sơn La và tái định cư tự nguyện 34 hộ với 185 khẩu, bố trí cụ thể như sau:

- Tỉnh Lai Châu (huyện Than Uyên) gồm 02 khu, 11 điểm, bố trí 668 hộ với 4.061 khẩu và tái định cư tự nguyện 34 hộ với 185 khẩu;

- Tỉnh Sơn La (huyện Mường La) gồm 01 khu, 01 điểm, bố trí 20 hộ với 87 khẩu.

c) Phương án tạo quỹ đất lập khu, điểm tái định cư: Quỹ đất lập khu, điểm tái định cư được hình thành chủ yếu từ việc khai hoang mở rộng diện tích đất sản xuất từ đất chưa sử dụng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa người dân sở tại với người dân tái định cư và đất không bị ngập vùng ven hồ chứa. Diện tích đất ở giao cho hộ tái định cư nông nghiệp từ 300 m2 - 400 m2/hộ; diện tích đất sản xuất nông nghiệp giao cho hộ tái định cư tùy thuộc vào quỹ đất của từng vùng tái định cư, được quy định cụ thể tại Điểm d Khoản 2 của Điều này.

d) Phương hướng sản xuất: Đối với hộ tái định cư nông nghiệp trồng các loại cây lương thực (lúa, ngô), rau màu; cây công nghiệp ngắn ngày (lạc, đậu tương); cây ăn quả (nhãn, vải,...); trồng rừng nguyên liệu và trồng rừng phòng hộ; chăn nuôi đại gia súc, lợn, dê, cá, ong,... Mỗi hộ tái định cư nông nghiệp được giao đất sản xuất bình quân từ 0,2 - 0,4 ha đất lúa nước, 0,5 - 0,7 ha đất nương rẫy cố định, 0,1 - 0,3 ha đất trồng cây lâu năm, 1,0 - 2,0 ha đất trồng rừng và 3,0 - 5,0 ha đất khoanh nuôi tái sinh rừng;

Ngoài diện tích đất sản xuất giao cho hộ tái định cư nêu trên, tùy thuộc quỹ đất cụ thể từng khu, điểm tái định cư có thể giao thêm đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp cho hộ tái định cư để phát triển sản xuất.

đ) Đầu tư dự án thành phần tại các khu, điểm tái định cư:

- Tổng số các dự án thành phần do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư là 81 dự án, trong đó: Giao thông 18 dự án; thủy lợi 9 dự án; nước sinh hoạt 10 dự án; điện sinh hoạt 10 dự án; xây dựng mặt bằng điểm tái định cư 10 dự án; công trình công cộng 24 dự án (nhà trẻ mẫu giáo, trường học, trạm y tế, nghĩa địa,...);

- Tổng số các dự án thành phần do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư là 7 dự án.

3. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn

a) Tổng mức đầu tư Dự án là 1.102.000 triệu đồng, phân bổ cho các chủ đầu tư như sau:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 760.000 triệu đồng (bồi thường thiệt hại 193.757 triệu đồng; hỗ trợ tái định cư 150.017 triệu đồng; xây dựng tái định cư 390.824 triệu đồng; chi phí tư vấn thẩm tra rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư 495 triệu đồng; dự phòng 24.907 triệu đồng);

- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 17.000 triệu đồng (bồi thường thiệt hại 2.529 triệu đồng; hỗ trợ tái định cư 2.989 triệu đồng; xây dựng tái định cư 11.296 triệu đồng; chi phí cho công tác tổ chức thực hiện 86 triệu đồng; dự phòng 100 triệu đồng);

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam 325.000 triệu đồng (bồi thường thiệt hại 8.616 triệu đồng; đánh giá tác động môi trường 21.312 triệu đồng; chi phí cho công tác tổ chức thực hiện 150 triệu đồng; chi phí tư vấn lập Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư 2.663 triệu đồng; dự phòng 2.851 triệu đồng; trả lãi vay 289.408 triệu đồng).

b) Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam).

c) Tiến độ thực hiện Dự án và phân kỳ vốn đầu tư hàng năm

- Tiến độ thực hiện Dự án: Thực hiện hoàn thành Dự án vào năm 2015.

- Phân kỳ vốn đầu tư hàng năm:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Hạng mục

Tổng số

Giải ngân đến 31/5/2013

Hết năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

 

Tổng số

1.102.000

713.604

202.853

115.543

70.000

1

Lai Châu

760.000

374.946

199.511

115.543

70.000

2

Sơn La

17.000

13.658

3.342

 

 

3

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

325.000

325.000

 

 

 

Điều 2. Cơ chế quản lý, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Cho phép các chủ đầu tư áp dụng cơ chế quản lý và chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng như Dự án thủy điện Sơn La.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi về phương án bố trí tái định cư, quy mô các công trình kết cấu hạ tầng thì cho phép các chủ đầu tư điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại điểm tái định cư, nhung không làm tăng mức vốn đầu tư được phân bổ cho các chủ đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Sơn La giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng; hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương trong việc thực hiện phương án sản xuất, tổ chức sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân tại các khu, điểm tái định cư;

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng theo quy định.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư Dự án di dân, tái định cư thủy điện Huội Quảng; hướng dẫn khuyến khích các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh tại vùng tái định cư nhằm nâng cao đời sống và phát triển bền vững cho người dân vùng tái định cư.

c) Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; hướng dẫn các chủ đầu tư về quản lý, thanh quyết toán vốn Dự án di dân, tái định cư thủy điện Huội Quảng theo quy định.

d) Bộ Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương trong việc thực hiện phương án sản xuất, tổ chức sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân tại các khu, điểm tái định cư.

đ) Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Sơn La thực hiện việc thu hồi đất, giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng.

e) Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Thực hiện bàn giao mốc đường viền lòng hồ cho Ủy ban nhân dân các tỉnh Lai Châu và Sơn La;

- Thống nhất với Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc vay vốn, cấp vốn cho các chủ đầu tư thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng. Bảo đảm đủ nguồn vốn để các chủ đầu tư thanh toán kịp thời, đúng tiến độ. Thực hiện quyết toán vốn với Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định hiện hành;

- Tổ chức thực hiện các dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư theo đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh Lai Châu và Sơn La trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm tiến độ Dự án thủy điện Huội Quảng.

g) Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Bảo đảm đủ nguồn vốn bố trí cho các chủ đầu tư thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên cơ sở hợp đồng vay vốn được ký kết giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Trực tiếp giải ngân phần vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho chủ đầu tư theo quy định hiện hành.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Sơn La

a) Chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư, các dự án thành phần và tổ chức thực hiện các dự án tại khu, điểm tái định cư theo đúng quy định. Bảo đảm tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phù hợp với tiến độ xây dựng công trình thủy điện Huội Quảng.

b) Tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác cho hộ tái định cư theo đúng quy định; bảo đảm đủ quỹ đất để giao cho hộ tái định cư theo hạn mức quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 1 của Quyết định này;

c) Thực hiện việc lồng ghép các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh với Dự án di dân, tái định cư thủy điện Huội Quảng nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

d) Lập kế hoạch vốn, đăng ký nhu cầu vốn hàng năm với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam để thực hiện Dự án. Chịu trách nhiệm thanh toán phí giải ngân chậm theo quy định của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Quản lý, thực hiện giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đúng quy định hiện hành. Phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam để quyết toán vốn đầu tư Dự án.

đ) Tổ chức chỉ đạo phát triển sản xuất, xây dựng và thực hiện phương án chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động của hộ tái định cư, nhằm bảo đảm cuộc sống của người dân tái định cư được ổn định và phát triển bền vững.

e) Chỉ đạo các cấp chính quyền phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể nơi có dân đi, dân đến, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chính sách khác có liên quan. Thực hiện dân chủ, công khai trong quá trình thực hiện Dự án, tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát việc bồi thường, hỗ trợ, di dân tái định cư.

g) Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án để bảo đảm hiệu quả đầu tư, đặc biệt là kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình xây dựng, không để xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư. Đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xây dựng công trình thủy điện Huội Quảng.

3. Trách nhiệm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng bồi thường, di dân tái định cư có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Quyết định này. Cùng với các tổ chức, chính quyền sở tại tham gia giám sát việc thực hiện bồi thường, di dân tái định cư.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 833/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành kèm theo Quyết định này là Danh mục phụ lục chi tiết Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh: Lai Châu, Sơn La;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ : KTTH, KGVX, V.III, TH, NC, V.I;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP SỐ KHU, ĐIỂM TÁI ĐỊNH CƯ VÀ SỐ DÂN PHẢI DI CHUYỂN DỰ ÁN THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2042/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Hình thức tái định cư/ các khu, điểm tái định cư

Số khu, điểm tái định cư

Số hộ, khẩu phải di chuyển

Khu

Điểm

Số hộ

Số khẩu

 

TỔNG CỘNG (A + B)

3

12

722

4,333

-

Tái định cư tập trung nông thôn

3

12

688

4,148

-

Tái định cư tự nguyện

 

 

34

185

A

TỈNH LAI CHÂU (I + II)

2

11

702

4,246

I

TÁI ĐỊNH CƯ TẬP TRUNG

2

11

668

4,061

I.1

Khu TĐC Khoen On - Huyện Than Uyên

1

5

281

1,656

1

Điểm TĐC Láu Luông

 

1

76

417

2

Điểm TĐC Bản Sàng

 

1

35

210

3

Điểm TĐC Bản On mới

 

1

73

423

4

Điểm TĐC Bản Mùi

 

1

41

246

5

Điểm TĐC Bản Đốc

 

1

56

360

I.2

Khu TĐC Ta Gia - Huyện Than Uyên

1

6

387

2,405

1

Điểm TĐC Phiêng Xá Cuông

 

1

97

620

2

Điểm TĐC Pom Pa

 

1

34

213

3

Điểm TĐC Đồi Ông Hoàng

 

1

61

366

4

Điểm TĐC Bản Gia mới

 

1

57

412

5

Điểm TĐC Bản Mè mới

 

1

47

282

6

Điểm TĐC Tèn Cò Mư

 

1

91

512

II

TÁI ĐỊNH CƯ TỰ NGUYỆN

 

 

34

185

II.1

Khu vực xã Khoen On - Huyện Than Uyên

 

 

13

65

1

Bản Mở

 

 

4

18

2

Bản On

 

 

5

23

3

Hộ sở tại

 

 

4

24

II.2

Khu vực xã Ta Gia - Huyện Than Uyên

 

 

21

120

1

Bản Hỳ

 

 

2

10

2

Bản Củng

 

 

4

20

3

Bản Gia

 

 

2

12

4

Bản Khem

 

 

13

78

B

TỈNH SƠN LA

1

1

20

87

 

Điểm tái định cư tập trung nông thôn Huổi Pả - khu TĐC Chiềng Lao

1

1

20

87

 

PHỤ LỤC II

TỔNG HỢP CÁC HẠNG MỤC, DỰ ÁN THÀNH PHẦN QUY HOẠCH TỔNG THỂ DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2042/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Danh mục các hạng mục, dự án thành phần

Đơn vị tính

Quy mô

Tổng mức đầu tư
(triệu đồng)

 

TỔNG CỘNG (A + B + C)

 

 

1,102,000

A

PHẦN VỐN DO UBND TỈNH LAI CHÂU LÀM CHỦ ĐẦU TƯ (A1+A2+A3+A4+A5)

 

 

760,000

A1

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 

 

193,757

A2

HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ

 

 

150,017

A3

CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

 

 

390,824

A3

CHI PHÍ TƯ VẤN THẨM TRA RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ

 

 

495

A4

CHI PHÍ DỰ PHÒNG

 

 

24,907

 

CHI TIẾT CÁC HẠNG MỤC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ:

 

 

 

I

Khu TĐC Khoen On - Huyện Than Uyên

 

 

253,245

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

68,944

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

48,597

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng

 

 

135,704

1

Điểm TĐC Láu Luông

 

 

46,516

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

12,191

b

Hỗ trợ tái định cư

 

76.0

13,561

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

20,763

-

Đường vào điểm TĐC Láu Luông (GTNT A)

km

0.7

2,000

-

Đường công vụ di chuyển Bản Mở

km

0.2

88

-

Đường giao thông nội đồng điểm TĐC Bản Mở

km

3.5

3,500

-

Thủy lợi Láu Luông

ha

20.0

2,159

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Láu Luông

hộ

81.0

1,299

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Láu Luông

hộ

81.0

1,279

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Láu Luông (gồm: Nhà văn hóa: 100 m2; nhà trẻ, mầm non: 181 m2; trường tiểu học: 383m2)

m2

663.6

4,180

-

Xây dựng mặt bằng điểm dân cư Láu Luông (gồm: Hỗ trợ san nền nhà 76 hộ; san nền XD công trình công cộng: 1 ha; thoát nước môi trường)

ha

8.0

6,158

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Láu Luông

ha

1.0

100

2

Điểm TĐC Bản Sàng

 

 

23,670

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

9,274

b

Hỗ trợ tái định cư

 

35.0

4,536

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

9,860

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Bản Sàng

hộ

35.0

1,292

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Bản Sàng

hộ

35.0

1,226

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Bản Sàng (gồm: Nhà văn hóa: 60; nhà trẻ, mầm non: 147,2; trường tiểu học: 351,5m2)

m2

558.7

2,863

-

Xây dựng mặt bằng điểm dân cư Bản Sàng (gồm: Hỗ trợ san nền nhà 30 hộ; san nền XD công trình công cộng; 0,5 ha; thoát nước môi trường)

ha

3.5

4,379

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Bản Sàng

ha

1.0

100

3

Điểm TĐC Bản On mới

 

 

89,788

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

32,227

b

Hỗ trợ tái định cư

 

73.0

16,306

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

41,255

-

Thủy lợi Phiêng Mựt

ha

30.0

6,000

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Bản On mới

hộ

73.0

1,491

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Bản On mới

hộ

73.0

1,164

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Bản On mới (gồm: Nhà văn hóa: 100 m2; nhà trẻ, mầm non: 498 m2; trường tiểu học: 493 m2; trường THCS: 907 m2; trạm y tế: 183 m2)

m2

2,181.0

23,000

-

Xây dựng mặt bằng điểm dân cư Bản On mới (gồm: Hỗ trợ san nền nhà 73 hộ; san nền XD công trình công cộng: 1,3 ha; thoát nước môi trường)

ha

7.5

9,500

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Bản On mới

ha

1.0

100

4

Điểm TĐC Bản Mùi

 

 

73,325

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

8,138

b

Hỗ trợ tái định cư

 

41.0

9,257

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

55,931

-

Đường vào điểm TĐC Bản Mùi (GTNT A)

km

5.7

22,444

-

Cầu treo vào điểm TĐC Bản Mùi

m

54.0

4,000

-

Đường giao thông nội đồng điểm TĐC Bản Mùi

km

3.5

3,500

-

Thủy lợi Bản Mùi

ha

25.0

4,500

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Bản Mùi

hộ

78.0

2,021

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Bản Mùi

hộ

65.0

2,488

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Bản Mùi (gồm: Nhà văn hóa: 100m2; nhà trẻ, mầm non: 498 m2; trường tiểu học: 493 m2; trường THCS: 587 m2)

m2

1,678.0

10,000

-

Xây dựng mặt bằng điểm dân cư Bản Mùi (gồm: Hỗ trợ san nền nhà 65 hộ; sơn nền XD công trình công cộng: 0,3 ha; thoát nước môi trường)

ha

6.5

6,878

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Bản Mùi

ha

1.0

100

5

Điểm TĐC Bản Đốc mới

 

 

19,946

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

7,113

b

Hỗ trợ tái định cư

 

56.0

4,938

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

7,895

-

Đường nội bộ điểm TĐC Bản Đốc mới (GTNT B)

km

1.6

2,402

-

Đường công vụ Bản Đốc

km

0.3

22

-

Đường giao thông nội đồng điểm TĐC Bản Đốc

km

1.5

1,500

-

Thủy lợi Huổi Đốc - điểm TĐC Bản Đốc - Bản Đốc

ha

15.0

1,269

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Bản Đốc mới

hộ

56.0

444

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Bản Đốc mới

hộ

56.0

649

-

Nhà văn hóa điểm TĐC Bản Đốc mới

m2

100.0

325

-

Trường Mầm non điểm TĐC Bản Đốc

m2

120.0

421

-

Trường tiểu học điểm TĐC Bản Đốc

m2

230.0

764

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Bản Đốc mới

ha

1.0

100

II

Khu TĐC Ta Gia - Huyện Than Uyên

 

 

481,353

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

124,813

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

101,420

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng

 

 

255,120

1

Điểm TĐC Phiêng Xá Cuông

 

 

114,324

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

31,849

b

Hỗ trợ tái định cư

 

97.0

23,835

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

58,640

-

Thủy lợi Huổi Xá - Huổi Hì khu TĐC Ta Gia

ha

60.0

10,000

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Phiêng Xá Cuông

hộ

133.0

2,720

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Phiêng Xá Cuông

hộ

100.0

2,370

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Phiêng Xá Cuông (gồm: Nhà văn hóa: 100 m2; nhà trẻ, mầm non: 767,5 m2)

m2

867.5

32,000

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Phiêng Xá Cuông (gồm: Hỗ trợ san nền nhà 96 hộ; san nền XD công trình công cộng: 2 ha; thoát nước môi trường)

ha

17.5

11,500

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Phiêng Xá Cuông

ha

1.0

50

2

Điểm TĐC Pom Pa

 

 

41,378

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

17,669

b

Hỗ trợ tái định cư

 

34.0

8,969

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

14,740

-

Đường giao thông nội đồng điểm TĐC Pom Pa

km

3.0

3,000

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Pom Pa

hộ

49.0

1,166

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Pom Pa

hộ

49.0

1,624

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Pom Pa (gồm: Nhà văn hóa: 60 m2; nhà trẻ, mầm non: 235 m2; trường tiểu học: 344 m2)

m2

639.0

5,500

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Pom Pa (gồm: Hỗ trợ san nền nhà 35 hộ; san nền XD công trình công cộng: 0,4 ha; thoát nước môi trường)

ha

4.0

3,400

-

XD khu nghĩa địa và bến thuyền

ha

1.0

50

3

Điểm TĐC Đồi Ông Hoàng

 

 

105,873

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

17,921

b

Hỗ trợ tái định cư

 

61.0

11,654

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

76,298

-

Đường Bản Nam - Phiêng Mựt

km

6.8

55,000

-

Đường giao thông nội đồng điểm TĐC Đồi Ông Hoàng

km

3.0

3,000

-

Thủy lợi Sông Đông

ha

35.0

6,000

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Đồi Ông Hoàng

hộ

93.0

2,374

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Đồi Ông Hoàng

hộ

93.0

1,969

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Đồi Ông Hoàng (gồm: Nhà văn hóa: 100 m2; nhà trẻ, mầm non: 225 m2; trường tiểu học: 408 m2)

m2

733.0

4,805

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Đồi Ông Hoàng (gồm: Hỗ trợ san nền nhà 61 hộ; san nền XD công trình công cộng: 0,5 ha; thoát nước môi trường)

ha

6.0

3,100

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Đồi Ông Hoàng

ha

1.0

50

4

Điểm TĐC Bản Gia Mới

 

 

69,355

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

12,659

b

Hỗ trợ tái định cư

 

57.0

11,817

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

44,880

-

Đường vào điểm TĐC Bản Gia - Bản Mè mới (GTNTA)

km

2.4

14,000

-

Đường công vụ di chuyển Bản Gia

km

1.0

144

-

Cầu treo Bản Gia

m

130.0

6,479

-

Thủy lợi Bản Mè - Bản Gia

ha

15.0

3,000

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Bản Mè mới và Bản Gia mới

hộ

101.0

3,965

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Bản Mè mới và Bản Gia mới

hộ

101.0

5,480

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Bản Gia mới (gồm: Nhà văn hóa: 125 m2; nhà trẻ, mầm non: 225,3 m2; trường tiểu học: 420,1 m2)

m2

770.4

5,200

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Bản Gia mới (gồm: Hỗ trợ san nền nhà 57 hộ; san nền XD công trình công cộng: 1 ha; thoát nước môi trường)

ha

6.0

6,562

-

XD khu nghĩa địa và bến thuyền

ha

1.0

50

5

Điểm TĐC Bản Mè Mới

 

 

29,459

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

8,384

b

Hỗ trợ tái định cư

 

47.0

11,425

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

9,650

-

Đường công vụ Bản Mè mới

km

2.0

600

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Bản Mè mới (gồm: Nhà văn hóa: 60 m2; nhà trẻ, mầm non: 100 m2)

m2

160.0

3,000

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Bản Mè mới (gồm: Hỗ trợ san nền nhà 40 hộ; san nền XD công trình công cộng: 0,3 ha; thoát nước môi trường)

ha

5.0

6,000

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Bản Mè mới

ha

1.0

50

6

Điểm TĐC Tèn Cò Mư

 

 

102,987

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

30,983

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

23,954

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

48,050

-

Đường vào điểm TĐC Tèn Cò Mư (GTNT A)

km

2.5

20,000

-

Đường giao thông nội đồng điểm TĐC Tèn Cò Mư

km

3.0

3,000

-

Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Tèn Cò Mư

hộ

51.0

2,500

-

Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Tèn Cò Mư

hộ

51.0

2,500

-

Các công trình công cộng điểm TĐC Tèn Cò Mư (gồm: Nhà văn hóa: 100 m2; nhà trẻ, mầm non: 220 m2; trường tiểu học: 303 m2)

m2

623.0

8,000

-

Xây dựng mặt bằng điểm TĐC Tèn Cò Mư

công trình

1.0

12,000

-

Khu nghĩa địa điểm TĐC Tèn Cò Mư

ha

1.0

50

7

Bản Mì xã Ta Gia

 

 

4,574

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

737

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

2,114

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

1,723

-

Thủy lợi Bản Mì

ha

12.0

1,723

8

Bản Khem xã Ta Gia

 

 

7,171

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

2,798

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

3,233

c

Xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm:

 

 

1,140

-

Thủy lợi Bản Khem

ha

11.0

1,140

9

Xã Mường Kim

 

 

6,233

a

Bồi thường thiệt hại

 

 

1,813

b

Hỗ trợ tái định cư

 

 

4,419

B

PHẦN VỐN DO UBND TỈNH SƠN LA LÀM CHỦ ĐẦU TƯ (Chi tiết các hạng mục, dự án thành phần thực hiện theo Quy hoạch chi tiết điểm tái định cư do UBND tỉnh Sơn La phê duyệt)

 

 

17,000

C

PHẦN VỐN DO TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

 

 

325,000

1

Bồi thường thiệt hại

 

 

8,616

2

Chi phí môi trường

 

 

21,312

3

Chi phí cho công tác tổ chức thực hiện

 

 

150

4

Chi phí lập dự án QHTT di dân, tái định cư

 

 

2,663

5

Chi phí dự phòng

 

 

2,851

6

Lãi vay

 

 

289,408

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2042/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2042/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2013
Ngày hiệu lực05/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2042/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2042/QĐ-TTg 2013 phê duyệt quy hoạch di dân tái định cư thủy điện Huội Quảng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2042/QĐ-TTg 2013 phê duyệt quy hoạch di dân tái định cư thủy điện Huội Quảng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2042/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýHoàng Trung Hải
       Ngày ban hành05/11/2013
       Ngày hiệu lực05/11/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2042/QĐ-TTg 2013 phê duyệt quy hoạch di dân tái định cư thủy điện Huội Quảng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2042/QĐ-TTg 2013 phê duyệt quy hoạch di dân tái định cư thủy điện Huội Quảng

           • 05/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực