Quyết định 2044/QĐ-UBND

Quyết định 2044/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc lĩnh vực tài chính ở cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 2044/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2044/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/5/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công b, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 141/TTr-STC ngày 28/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 01 (một) thủ tục hành chính mới ban hành; 01 (một) thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ 04 (bốn) thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính ở cấp tỉnh, cấp huyện (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- TT T
nh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, c
ác PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNC, TKCT, TH, TTTT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

PHỤ LỤC I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH Ở CẤP TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên TTHC

Lĩnh vực

Đã công bố tại Quyết định

Trang

I

Thủ tục hành chính mới ban hành

1

Thủ tục cấp tạm ứng kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị của địa phương

Tài chính doanh nghiệp

 

 

II

Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

1

Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương

Tài chính doanh nghiệp

Số 850/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

241

III

Thủ tục hành chính bãi bỏ

1

Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

Quản lý giá

Số 850/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tch UBND tỉnh Bắc Giang

93

2

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Tài chính ngân sách

Số 850/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tch UBND tỉnh Bắc Giang

53

3

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

Tài chính ngân sách

Số 850/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

68

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Thủ tục hành chính mới ban hành

1. Thủ tục cấp tạm ứng kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị của địa phương

1.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Căn cứ báo cáo của các đơn vị sử dụng lao động và số kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ, Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét để tạm cấp cho đơn vị sử dụng lao động. Việc cấp phát kinh phí được Sở Tài chính thực hiện bằng hình thức lệnh chi tiền

- Bước 2: Sở Tài chính thực hiện cấp cho đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, đồng thời thay đơn vị sử dụng lao động chuyển số kinh phí trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg Trường hợp đơn vị sử dụng lao động đã nộp các khoản kinh phí bảo hiểm cho cơ quan bảo him thì Sở Tài chính chuyn kinh phí hỗ trợ cho đơn vị sử dụng lao động tương ứng với số kinh phí mà đơn vị đã nộp.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

1.2. Cách thc thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính đặt tại Trung tâm Hành chính công- địa chỉ: Giữa 2 tòa nhà A, B khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, p. Ngô Quyền, TP Bắc Giang.

1.3. Thành phần, slượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị tạm cấp kinh phí của tổ chức, đơn vị sử dụng lao động để thực hiện Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg.

- Quyết định của UBND tỉnh về việc phân bổ dự toán cho đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND tỉnh, Sở Tài chính và cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo của Sở Tài chính cho đơn vị về việc đã chuyển kinh phí hỗ trợ cho cơ quan bảo hiểm.

1.8. Lệ phí: Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg.

1.11. Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn;

- Quyết định số 64/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

- Thông tư số 58/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

- Quyết định số 373/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang.

II. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung:

1. Thủ tục cấp phát kinh phí đi với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương

1.1. Trình t thực hiện:

- Bước 1: Các tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số báo cáo Sở Tài chính số kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ

- Bước 2: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính cấp bằng lệnh chi tiền cho các tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số. Riêng đối với kinh phí hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Sở Tài chính thực hiện cấp cho tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, đồng thời thay tổ chức, đơn vị chuyển số kinh phí trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm và thông báo cho từng đơn vị sau khi đã chuyển số kinh phí hỗ trợ cho cơ quan bảo hiểm.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính đặt tại Trung tâm Hành chính công- địa chỉ: Giữa 2 tòa nhà A, B khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, p. Ngô Quyền, TP Bắc Giang.

1.3. Thành phần, số lưng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ dự toán kinh phí đào tạo: Bao gồm các nội dung:

+ Số lao động là người dân tộc thiểu số cần đào tạo.

+ Ngành nghề đào tạo, số lượng lao động cần đào tạo theo từng ngành nghề.

+ Thời gian đào tạo (tùy theo từng ngành nghề đào tạo nhưng không quá 03 tháng cho 01 khóa học).

+ Cơ sở đào tạo

+ Kinh p đào tạo (bao gồm chi phí đào tạo, chi phí hỗ trợ tin ăn, chi phí tiền đi lại).

- Hồ sơ dự toán kinh phí đóng bảo hiểm: Bao gồm các nội dung:

+ S lao động là người dân tộc thiểu số được hỗ trợ đóng bảo hiểm.

+ Số tháng được hỗ trợ.

+ Mức hỗ trợ

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, đơn vị sử dụng lao động trực thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hợp tác xã và doanh nghiệp ngoài nhà nước có trụ sở trên địa bàn là đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính

1.7. Kết quả thực hiện th tục hành chính: Thông báo của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí.

1.8. Lệ phí: Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg.

1.11. Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn;

- Quyết định số 64/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

- Thông tư số 58/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc h trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

- Quyết định số 373/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tnh Bắc Giang.

Căn cứ Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang Quy định danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Ghi chú: Phn in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH Ở CP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

STT

Tên TTHC

Lĩnh vực

Đã công bố tại Quyết định

Trang

I

Th tục hành chính bãi bỏ

1

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Tài chính ngân sách

S850/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

02

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2044/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2044/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2017
Ngày hiệu lực05/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2044/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2044/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2044/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2044/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành05/12/2017
        Ngày hiệu lực05/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2044/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2044/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính Bắc Giang

            • 05/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực