Quyết định 2044/QĐ-UBND

Quyết định 2044/QĐ-UBND năm 2017 về đơn giá hỗ trợ cây giống ghép, mắt ghép một số loại cây ăn quả phục vụ chương trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 2044/QĐ-UBND 2017 đơn giá giống ghép mắt ghép cây ăn quả Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2044/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 25 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ HỖ TRỢ CÂY GIỐNG GHÉP, MẮT GHÉP MỘT SỐ LOẠI CÂY ĂN QUẢ PHỤC VỤ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật giá theo Văn bản hợp nhất s 10/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 của Văn phòng Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đng lao động;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đối với hoạt động khuyến nông;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 365/TTr-SNN ngày 13/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá hỗ trợ cây giống ghép, mắt ghép một số loại cây ăn quả phục vụ các chương trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La, như sau:

1. Cây giống ghép

- Cây xoài: 32.000 đồng/cây.

- Cây nhãn: 30.000 đồng/ cây.

- Cây bơ: 32.000 đồng/cây.

- Cây cam, quýt, bưởi: 32.000 đồng/cây.

2. Mắt ghép

- Cây xoài: 7.500 đồng/mắt ghép

- Cây nhãn: 7.500 đồng/mắt ghép

- Cây bơ: 8.000 đồng/mắt ghép

- Cây có múi (cam, quýt, bưởi): 8.000 đồng/mắt ghép

(Có phụ lục Tiêu chuẩn cây ging kèm theo)

Điều 2. Đơn giá nêu trên là đơn giá hỗ trợ tối đa đối với 01 mắt ghép sống, 01 cây giống ghép đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn xuất vườn theo quy định hiện hành; cây giống tại vườn đã bao gồm chi phí bốc xếp lên xe, chưa có thuế giá trị gia tăng. Riêng chi phí vận chuyn từ vườn ươm đến địa điểm trng và bc xếp cây xuống xe do UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm xây dựng theo quy định hiện hành của UBND tỉnh về cước vận chuyn hàng hóa bng ô tô.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành mức đơn giá hỗ trợ cây giống, mắt ghép một số loại cây ăn quả phục vụ các chương trình, dự án phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La./.

 

 

Nơi nhận:
- TT tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND
tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Như Điều 3;
- Đ/c CVP; Đ/c Luận PCVP;
- Lưu: VT, Phú 30b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN CÂY GIỐNG GHÉP, MẮT GHÉP MỘT SỐ LOẠI CÂY ĂN QUẢ
(Kèm theo Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La)

I. Tiêu chuẩn, yêu cầu mắt ghép

- Cành ghép, mắt ghép, chồi ghép cây xoài, nhãn, bơ, cam, quýt, bưi phải được lấy từ cây đu dòng (hoặc cây S0, S1 đối với cây cam, quýt, bưởi), vườn cây đầu dòng được cấp có thẩm quyền công nhận.

- Mắt ghép tiếp hợp tốt, đã có mầm mới mọc ra từ mắt ghép.

II. Tiêu chuẩn cây giống khi xuất vườn

1. Cây giống xoài ghép

TT

Ch tiêu đánh giá

Yêu cầu

1

Đường kính gốc ghép (đo phía dưới vết ghép khoảng 2 cm)

1,2-1,7cm

2

Vị trí ghép cách mặt trên giá thể của bầu ươm, vết ghép đã liền và tiếp hợp tốt

22-23 cm

3

Chiều cao cây giống (từ mặt giá thể bầu ươm đến đỉnh chồi)

60-80 cm

4

Đường kính gốc (đo phía trên vết ghép khoảng 2 cm

≥ 1,0 cm

5

Số cành

Chưa phân cành

6

Số tầng lá

≥ 2

7

Tuổi xuất vườn (tính từ sau khi ghép)

4-5

2. Cây giống nhãn ghép

STT

Chỉ tiêu đánh giá

Yêu cu

1

Chiều cao cây tính từ mặt bầu (cm)

>65

2

Đường kính gốc đo cách mặt bầu 5 cm (cm)

0,8 - 1,5

3

Đường kính cành ghép đo trên vết ghép 2 cm (cm)

>0,6

4

Chiều dài cành ghép tính từ vết ghép (cm)

>35

5

Slượng cành cp 1

2- 3

3. Cây giống bơ

STT

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu

1

Hình thái chung

Cây sinh trưởng khỏe, thân cây thẳng và vững chắc; vỏ cây không bị tổn thương cơ giới phạm vào phần gỗ. Không có chồi vượt ở phần gốc ghép, vết ghép đã liền và tiếp hợp tốt. Cây ging phải sạch sâu bệnh, mặt bầu không có cỏ dại

2

Vị trí vết ghép

Cách mặt bầu từ 15 cm đến 20 cm

3

Bộ lá

Phần thân ghép đã có ít nhất 6 lá; lá ngọn dã thuần thục, cứng cáp. Lá có kích thước và hình dạng đặc trưng của giống

4

Đường kính thân

Trên 0,6 cm

5

Chiều cao cây

Từ 40 cm đến 60 cm

6

Tuổi cây

Từ 3 đến 4 tháng kể từ ngày ghép

4. Cây giống cam, quýt, bưởi ghép

TT

Chỉ tiêu

Yêu cầu

Cam

Quýt

Bưởi

1

Chiều cao cây tính từ mặt bầu (cm)

> 50

> 50

> 50

2

Chiều dài cành ghép tính từ vết ghép đến ngọn cành dài nhất (cm)

> 30

> 30

> 30

3

Đường kính gốc ghép đo cách mặt bầu 10 cm (cm)

> 0,6

> 0,6

> 0,6

4

Đường kính cành ghép đo trên vết ghép 2 cm (cm)

> 0,5

> 0,5

> 0,5

5

Số cành cấp I (cành)

1-3

1-3

1-3

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2044/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2044/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2017
Ngày hiệu lực25/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2044/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2044/QĐ-UBND 2017 đơn giá giống ghép mắt ghép cây ăn quả Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2044/QĐ-UBND 2017 đơn giá giống ghép mắt ghép cây ăn quả Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2044/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýLò Minh Hùng
       Ngày ban hành25/07/2017
       Ngày hiệu lực25/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2044/QĐ-UBND 2017 đơn giá giống ghép mắt ghép cây ăn quả Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2044/QĐ-UBND 2017 đơn giá giống ghép mắt ghép cây ăn quả Sơn La

           • 25/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực