Quyết định 2045/QĐ-UBND

Quyết định 2045/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Quyết định 2045/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 1840/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính ngành Tài nguyên tỉnh Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 26/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2045/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2045/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 17 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định s 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sa đi, b sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính ph về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định s 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính ph Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Cán cứ Quyết định s 2223/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tnh Tây Ninh về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ kiểm soát th tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, t chức trin khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 4108/TTr-STNMT ngày 20 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công b kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Văn phòng y ban nhân dân tỉnh thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các thủ tục hành chính lên Cơ s d liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ: http://tthc.tayninh.gov.vn để tải toàn bộ nội dung các th tục hành chính và niêm yết công khai tại địa đim tiếp nhận và trả kết quả gii quyết thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành k từ ngày ký.

Bãi bỏ toàn bộ danh mục và nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công b, công khai bộ th tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc S Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Ki
m soát TTHC - VP Chính phủ;
- TT: TU, HĐND, UBND t
nh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
-
LĐVP, KSTT;
-
Lưu: VT, VP.UBND tỉnh.
CHUNG

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2045/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2045/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2018
Ngày hiệu lực17/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/08/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2045/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2045/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2045/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2045/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thanh Ngọc
        Ngày ban hành17/08/2018
        Ngày hiệu lực17/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/08/2019
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2045/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2045/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh