Quyết định 2046/QĐ-UBND

Quyết định 2046/QĐ-UBND năm 2018 đính chính Điều 16, Quy định kèm theo Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 2046/QĐ-UBND 2018 đính chính Quyết định 13/2018/QĐ-UBND Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2046/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 28 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH ĐIỀU 16, QUY ĐỊNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2018/QĐ-UBND NGÀY 06/3/2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 86/2016/TT-BQP ngày 20/6/2016 của Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng; người làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng quản lý;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1216/TTr-SVHTTDL ngày 24/5/2018 và Công văn số 1909/SVHTTDL-VHGĐ ngày 16/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Điều 16, Quy định kèm theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:

“Điều 16. Đối với cán bộ, công chức, viên chức; chiến sỹ lực lượng vũ trang; Công an nhân dân

Đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần thực hiện theo Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng từ trần, hy sinh thực hiện theo Thông tư số 86/2016/TT-BQP ngày 20/6/2016 của Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng; người làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng quản lý. Đối với cán bộ chiến sĩ công an; cán bộ công an đã nghỉ hưu; thân nhân cán bộ chiến sĩ công an; Trưởng, Phó trưởng công an xã đang công tác thực hiện theo Thông tư số 15/2013/TT-BCA ngày 15/3/2013 của Bộ Công an quy định chế độ tang lễ trong công an nhân dân”.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các Ban Đảng, các Đảng ủy khối;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Các Doanh nghiệp thuộc tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP; các Phòng, TT;
- Lưu: VT (T-0423/8).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2046/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2046/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2018
Ngày hiệu lực28/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2046/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2046/QĐ-UBND 2018 đính chính Quyết định 13/2018/QĐ-UBND Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2046/QĐ-UBND 2018 đính chính Quyết định 13/2018/QĐ-UBND Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2046/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành28/08/2018
       Ngày hiệu lực28/08/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 2046/QĐ-UBND 2018 đính chính Quyết định 13/2018/QĐ-UBND Bình Phước

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2046/QĐ-UBND 2018 đính chính Quyết định 13/2018/QĐ-UBND Bình Phước

        • 28/08/2018

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 28/08/2018

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực