Quyết định 2047/QĐ-TTg

Quyết định 2047/QĐ-TTg năm 2014 sửa đổi Quyết định 371/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế” giai đoạn 2012-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2047/QĐ-TTg 2014 sửa đổi 371/QĐ-TTg phê duyệt Đề án dạy nghề trọng điểm 2012 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2047/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIẾT B ĐIỂM 4 MỤC II ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 371/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CHUYỂN GIAO CÁC BỘ CHƯƠNG TRÌNH; ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ DẠY NGHỀ; ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM CÁC NGHỀ TRỌNG ĐIỂM CẤP ĐỘ KHU VỰC ASEAN, QUỐC TẾ” GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời, kỳ 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 82/TTr-BLĐTBXH ngày 27 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 6 tiết b điểm 4 Mục II Điều 1 Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế” giai đoạn 2012-2015 như sau:

“- Chi phí đào tạo:

+ Trường được lựa chọn thí điểm xây dựng dự toán chi phí đào tạo. Nội dung, mức chi vận dụng theo Thông tư liên tịch số 220/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với kinh phí thực hiện chương trình tiên tiến.

+ Chi phí đào tạo thí điểm được cơ quan có thẩm quyền thẩm định giá theo quy định hiện hành của pháp luật về giá.

+ Nguồn kinh phí thực hiện đào tạo thí điểm từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015; dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và học phí của người học theo quy định hiện hành về học phí.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, PL, KTN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2047/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2047/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2014
Ngày hiệu lực11/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2047/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2047/QĐ-TTg 2014 sửa đổi 371/QĐ-TTg phê duyệt Đề án dạy nghề trọng điểm 2012 2015


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2047/QĐ-TTg 2014 sửa đổi 371/QĐ-TTg phê duyệt Đề án dạy nghề trọng điểm 2012 2015
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2047/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýVũ Đức Đam
     Ngày ban hành11/11/2014
     Ngày hiệu lực11/11/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhậtnăm ngoái

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Quyết định 2047/QĐ-TTg 2014 sửa đổi 371/QĐ-TTg phê duyệt Đề án dạy nghề trọng điểm 2012 2015

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 2047/QĐ-TTg 2014 sửa đổi 371/QĐ-TTg phê duyệt Đề án dạy nghề trọng điểm 2012 2015