Quyết định 2047/QĐ-UBND

Quyết định 2047/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập dự án Quy hoạch phát triển hệ thống đào tạo nghề tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2047/QĐ-UBND 2007 phát triển hệ thống đào tạo nghề Khánh Hoà 2007 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2047/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 12 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHỀ TỈNH KHÁNH HOÀ GIAI ĐOẠN 2007 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Việc Ban hành định mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 31 tháng 1 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép tiến hành lập dự án Quy hoạch phát triển hệ thống đào tạo nghề tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1688/TTr-LĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2007 về việc xin phê duyệt đề cương và kinh phí lập dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống đào tạo nghề tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tu tại Báo cáo thẩm định đề cương số 2144/SKHĐT-TH ngày 22 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập dự án Quy hoạch phát triển hệ thống đào tạo nghề tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2020 như sau:

1. Tên đề cương dự án: Quy hoạch phát triển hệ thống đào tạo nghề tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2007 - 2015 và định hướng đến năm 2020 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập vào tháng 10 năm 2007.

2. Dự toán kinh phí thực hiện dự án: 40.950.000đ (Bốn mươi triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

Điều 2. Phân công thực hiện

1 Chủ dự án : Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Thời gian thực hiện : trong năm 2007.

Điều 3. Chủ dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án quy hoạch theo đúng các quy định hiện hành.

Điểu 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giảm đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VT, TB, HgP, HL, YB.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2047/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2047/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2007
Ngày hiệu lực12/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2047/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2047/QĐ-UBND 2007 phát triển hệ thống đào tạo nghề Khánh Hoà 2007 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2047/QĐ-UBND 2007 phát triển hệ thống đào tạo nghề Khánh Hoà 2007 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2047/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Xuân Thân
        Ngày ban hành12/11/2007
        Ngày hiệu lực12/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2047/QĐ-UBND 2007 phát triển hệ thống đào tạo nghề Khánh Hoà 2007 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2047/QĐ-UBND 2007 phát triển hệ thống đào tạo nghề Khánh Hoà 2007 2015

            • 12/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực