Quyết định 2049/QĐ-BNN-KH

Quyết định 2049/QĐ-BNN-KH năm 2010 phê duyệt Hồ sơ yêu cầu và lập Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu: “Quy hoạch nông nghiệp nông thôn vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2049/QĐ-BNN-KH phê duyệt Hồ sơ yêu cầu lập Tổ chuyên gia


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2049/QĐ-BNN-KH  

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT HỒ SƠ YÊU CẦU VÀ LẬP TỔ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT GÓI THẦU: “QUY HOẠCH NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội và Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1707/QĐ-BNN-KH ngày 29/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt Đề cương - Dự toán và kế hoạch đấu thầu “Quy hoạch nông nghiệp nông thôn vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020”;
Xét đề nghị của Tổ trưởng tổ quản lý dự án điều tra cơ bản và quy hoạch của Vụ Kế hoạch và báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu: “Quy hoạch nông nghiệp nông thôn vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020”.

Nội dung hồ sơ yêu cầu có các phần dẫn cho nhà thầu, các mẫu hồ sơ đề xuất, điều khoản tham chiếu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất và phụ lục liên quan.

Điều 2. Lập tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Đình Chung, Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tổ trưởng.

- Ông Nguyễn Văn Hà, Chuyên viên Vụ Kế hoạch, thành viên.

- Ông Trần Hoàng Hiệp, Chuyên viên Vụ Kế hoạch, thành viên.

- Ông Phan Tiểu Long, Chuyên viên Vụ Kế hoạch, thư ký.

Điều 3. Tổ chuyên gia có nhiệm vụ xem xét, đánh giá hồ sơ đề xuất của tư vấn gói thầu trên theo đúng trình tự, thủ tục quy định, báo cáo kết quả cho Vụ trưởng Vụ Kế hoạch để ra quyết định lựa chọn nhà thầu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đề xuất tự giải thể.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tổ trưởng tổ quản lý dự án điều tra cơ bản và quy hoạch của Vụ Kế hoạch, Các thành viên Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đề xuất và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, Vụ KH, Tổ QLDA.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
Trang Hiếu Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2049/QĐ-BNN-KH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2049/QĐ-BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2010
Ngày hiệu lực28/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2049/QĐ-BNN-KH

Lược đồ Quyết định 2049/QĐ-BNN-KH phê duyệt Hồ sơ yêu cầu lập Tổ chuyên gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2049/QĐ-BNN-KH phê duyệt Hồ sơ yêu cầu lập Tổ chuyên gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2049/QĐ-BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrang Hiếu Dũng
        Ngày ban hành28/12/2010
        Ngày hiệu lực28/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2049/QĐ-BNN-KH phê duyệt Hồ sơ yêu cầu lập Tổ chuyên gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2049/QĐ-BNN-KH phê duyệt Hồ sơ yêu cầu lập Tổ chuyên gia

            • 28/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực