Quyết định 2049/QĐ-UBND

Quyết định 2049/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2049/QĐ-UBND 2014 quản lý lao động người nước ngoài làm việc Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2049/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 02 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 72/TTr-LĐTBXH ngày 21/4/2014;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐTBXH;
- CT, các Phó CT UBND tỉnh;    
- CPVP;
- Lưu: VT, VX (nguyên)
D:\Dropbox\Nguyen\2014\Quyết định\quy che quan ly LDNN.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Thanh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Kèm theo Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nội dung, nguyên tắc, trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn tỉnh có sử dụng lao động người nước ngoài.

- Người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

- Đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân có sử dụng lao động là người nước ngoài.

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức đã được pháp luật quy định.

Điều 4. Nội dung phối hợp

- Phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân có sử dụng lao động là người nước ngoài về những quy định của pháp luật liên quan đến người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp mới và cấp lại Giấy phép lao động, thẻ thường trú, tạm trú, lý lịch tư pháp và những nội dung công việc khác có liên quan đến công tác quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; đề nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tuyển dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Phối hợp trao đổi thông tin về tình hình lao động là người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, NGÀNH LIÊN QUAN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

Điều 5. Trách nhiệm chung

- Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố giải quyết các vấn đề có liên quan đến lao động là người nước ngoài theo thẩm quyền và cung cấp thông tin cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp giải quyết đối với các trường hợp vượt thẩm quyền.

- Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về lao động là người nước ngoài thuộc lĩnh vực quản lý với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Bố trí cán bộ theo dõi và phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài.

Điều 6. Trách nhiệm cụ thể

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Ban quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai và các cơ quan có liên quan theo dõi, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân có sử dụng lao động là người nước ngoài về các quy định của pháp luật liên quan đến người nước ngoài.

- Tiếp nhận, giải quyết, lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép lao động; hồ sơ chứng minh người lao động không thuộc diện cấp Giấy phép lao động và các giấy tờ liên quan của người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân có sử dụng lao động là người nước ngoài (trừ các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ban quản lý các khu công nghiệp và Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai).

- Tổ chức thực hiện việc giới thiệu, cung ứng lao động cho người sử dụng lao động hoặc nhà thầu theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai thẩm định, tổng hợp nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài vào từng vị trí công việc tại địa phương trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi danh sách lao động là người nước ngoài đã được cấp mới, cấp lại Giấy phép lao động hoặc xác nhận miễn cấp Giấy phép lao động cho Công an tỉnh để thực hiện việc cấp thị thực, thẻ tạm trú.

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động về tuyển dụng, quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; đề nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật lao động về tuyển dụng và quản lý lao động người nước ngoài.

- Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, tổ chức kiểm tra việc quản lý lao động là người nước ngoài; việc cấp mới, cấp lại Giấy phép lao động; việc quản lý hồ sơ của lao động là người nước ngoài tại Ban quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai.

- Hàng quý (trước ngày 10 tháng đầu tiên quý tiếp theo) và định kỳ 6 tháng (trước ngày 15 tháng 7), hàng năm (trước ngày 30 tháng 01 năm sau) tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Ban quản lý các khu công nghiệp và Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai

- Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý lao động là người nước ngoài.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý chặt chẽ nơi cư trú và hoạt động của người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp, khu kinh tế mở Chu Lai.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình sử dụng lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý; đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các chủ sử dụng lao động và lao động là người nước ngoài.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, tổng hợp nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài vào từng vị trí công việc tại địa phương trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Tiếp nhận, giải quyết, lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại Giấy phép lao động hoặc hồ sơ chứng minh người nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động và các giấy tờ liên quan của người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.

- Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách lao động là người nước ngoài đang làm việc trong các khu công nghiệp, khu kinh tế mở Chu lai đã được Ban quản lý cấp mới, cấp lại Giấy phép lao động hoặc xác nhận miễn cấp Giấy phép lao động để tổng hợp gửi Công an tỉnh thực hiện việc cấp thị thực, thẻ tạm trú cho lao động là người nước ngoài.

- Hàng quý (trước ngày 05 tháng đầu tiên quý tiếp theo) và định kỳ 6 tháng (trước ngày 10 tháng 7), hàng năm (trước ngày 15 tháng 01 năm sau) tổng hợp tình hình lao động là người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế mở Chu Lai báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Công an tỉnh

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, quản lý cư trú đối với người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn và thực hiện việc cấp các loại giấy tờ có liên quan đến xuất, nhập cảnh cho lao động là người nước ngoài (cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú).

- Hướng dẫn chủ sử dụng lao động người nước ngoài liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai) làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép lao động hoặc đề nghị xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động. Giấy phép lao động hoặc xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động là một thủ tục bắt buộc khi cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho lao động là người nước ngoài.

- Xem xét giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú không quá 30 ngày đối với các trường hợp người nước ngoài đang làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép lao động hoặc đang làm thủ tục xác nhận miễn cấp Giấy phép lao động theo đề nghị của chủ sử dụng lao động. Quá thời hạn nêu trên mà người nước ngoài vẫn chưa có Giấy phép lao động hoặc xác nhận miễn cấp Giấy phép lao động thì Công an tỉnh từ chối cấp thị thực, gia hạn tạm trú lần tiếp theo và buộc người nước ngoài phải xuất cảnh.

- Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách người nước ngoài đang làm việc tại Quảng Nam (theo mẫu thông tin chung đã được thống nhất).

- Phối hợp với Sở Tư pháp xác minh các trường hợp lao động là người nước ngoài đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam để làm hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động.

- Kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong tuyển dụng, quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh và các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam. Các trường hợp người nước ngoài làm việc trái phép có thể bị xử lý rút ngắn thời hạn tạm trú, xử phạt vi phạm hành chính, buộc xuất cảnh hoặc trục xuất theo đúng quy định pháp luật.

4. Sở Tư pháp

- Tiếp nhận, chuyển hồ sơ đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp của người lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ đủ 6 tháng trở lên có nhu cầu làm việc trên địa bàn tỉnh cho Công an tỉnh để kiểm tra, xác minh; trên cơ sở đó thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo đúng quy định.

- Định kỳ 06 tháng (trước ngày 15 tháng 7) và hàng năm (trước ngày 15 tháng 01 năm sau) cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách lao động là người nước ngoài được cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phối hợp theo dõi, quản lý.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hướng dẫn các nhà thầu kê khai số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của người lao động nước ngoài có nhu cầu sử dụng để thực hiện gói thầu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Phối hợp kiểm tra, giám sát việc đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định về sử dụng lao động đã nêu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và các quy định về đấu thầu của pháp luật Việt Nam.

- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15 tháng 7) và hàng năm (trước ngày 15 tháng 01 năm sau) cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách doanh nghiệp có đại diện là người nước ngoài được cấp mới, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký kinh doanh để phối hợp theo dõi, quản lý.

6. Sở Ngoại vụ

- Phối hợp hướng dẫn các cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài có sử dụng lao động là người nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai) làm hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự các giấy tờ liên quan do phía nước ngoài cấp.

- Cung cấp thông tin về thủ tục hợp pháp hóa mẫu tem và các quy định về lãnh sự cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai để nghiên cứu cấp thị thực, thẻ tạm trú và Giấy phép lao động nhằm đảm bảo tính pháp lý, tính trung thực các giấy tờ của các cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài.

- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15 tháng 7) và hàng năm (trước ngày 15 tháng 01 năm sau) cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách các Văn phòng dự án có sử dụng lao động là người nước ngoài đặt tại Quảng Nam để phối hợp theo dõi, quản lý.

7. Sở Công Thương

- Phối hợp hướng dẫn các Văn phòng đại diện có sử dụng lao động là người nước ngoài, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động về tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài.

- Cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách các Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân có sử dụng lao động là nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động, gia hạn và giải thể khi có phát sinh để phối hợp theo dõi, quản lý.

8. Sở Xây dựng

- Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra các nhà thầu, các Văn phòng điều hành, Ban quản lý công trình có sử dụng lao động là người nước ngoài thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý lao động là người nước ngoài.

- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15 tháng 7) và hàng năm (trước ngày 15 tháng 01 năm sau) cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách các văn phòng điều hành, quản lý công trình, nhà thầu thành lập mới hoặc giải thể hoạt động để phối hợp theo dõi, quản lý.

9. Sở Y tế

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tổ chức khám sức khỏe cho người nước ngoài theo đúng quy định của Bộ Y tế và yêu cầu của lao động nước ngoài.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý người nước ngoài đăng ký hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15 tháng 7) và hàng năm (trước ngày 15 tháng 01 năm sau) cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách lao động nước ngoài làm việc tại các cơ sở y tế và danh sách các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài để phối hợp hướng dẫn, theo dõi, quản lý.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục có sử dụng lao động là người nước ngoài thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài.

- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15 tháng 7) và hàng năm (trước ngày 15 tháng 01 năm sau), cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách người nước ngoài làm việc tại các cơ sở giáo dục đào tạo để phối hợp theo dõi, quản lý.

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch có sử dụng lao động là người nước ngoài việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý lao động là người nước ngoài.

- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15 tháng 7) và hàng năm (trước ngày 15 tháng 01 năm sau), cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách người nước ngoài làm việc tại các cơ sở văn hóa, thể thao, du lịch để phối hợp theo dõi, quản lý.

12. Sở Giao thông vận tải

- Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra các nhà thầu, các Văn phòng điều hành, Ban quản lý công trình giao thông có sử dụng lao động là người nước ngoài thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý lao động là người nước ngoài.

- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15 tháng 7) và hàng năm (trước ngày 15 tháng 01 năm sau), thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình thành lập, giải thể hoạt động các Văn phòng điều hành, quản lý công trình, nhà thầu cũng như số lượng người nước ngoài làm việc tại các đơn vị này để phối hợp theo dõi, quản lý.

13. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý lao động là người nước ngoài.

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lĩnh vực ngành quản lý thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng, quản lý lao động là người nước ngoài.

14. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức thống kê, rà soát, nắm chắc số lao động là người nước ngoài cư trú và làm việc trên địa bàn.

- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15 tháng 7) và hàng năm (trước ngày 15 tháng 01 năm sau) báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình người nước ngoài cư trú và làm việc tại địa phương để phối hợp theo dõi, quản lý và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố phản ánh với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2049/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2049/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2014
Ngày hiệu lực02/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2049/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2049/QĐ-UBND 2014 quản lý lao động người nước ngoài làm việc Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2049/QĐ-UBND 2014 quản lý lao động người nước ngoài làm việc Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2049/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Văn Thanh
        Ngày ban hành02/07/2014
        Ngày hiệu lực02/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2049/QĐ-UBND 2014 quản lý lao động người nước ngoài làm việc Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2049/QĐ-UBND 2014 quản lý lao động người nước ngoài làm việc Quảng Nam

            • 02/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực