Quyết định 205/2004/QĐ-UB

Quyết định 205/2004/QĐ-UB Quy định tạm thời về xét tuyển viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2004 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 205/2004/QĐ-UB Quy định tạm thời xét tuyển viên chức sự nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 59/2005/QĐ-UBND xét tuyển viên chức sự nghiệp và được áp dụng kể từ ngày 15/08/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 205/2004/QĐ-UB Quy định tạm thời xét tuyển viên chức sự nghiệp


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 205/2004/QĐ–UB

Nha Trang, ngày 19 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ NĂM 2004

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

- Căn Cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBNĐ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29/04/2003;
- Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 116/2003/NĐ-CP">10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Khánh Hoà.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy định tạm thời về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2004.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
-Như điều 3.
-Lưu VT & CBCC

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ VIỆC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ NĂM 2004
(Ban hành kèm theo Quyết định số 205/2004/QĐ-UB ngày 19 tháng 11 năm 2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Việc xét tuyển phải căn cứ vào nhu cầu, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế và tiêu chuẩn của ngạch công chức đã qui định; bảo đảm thực hiện đầy đủ các nguyên tắc dân chủ, công khai, công bằng và chất lượng; mọi người có đủ điều kiện; tiêu chuẩn theo đúng quy định đều được tham gia dự tuyển.

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng qui định của Nhà nước.

Điều 2.

Căn cứ vào kết quả học tập, kết quả xếp loại tốt nghiệp của sinh viên, học sinh trong các trường y tế để làm cơ sở xét tuyển.

Điểm xét tuyển bao gồm điểm kết quả học tập trung bình toàn khoá của sinh viên, học sinh cộng với điểm ưu tiên theo quy định của UBND Tỉnh.

Trong quá trình xét tuyển, đặc biệt ưu tiên tuyển dụng: người có tài; người có học vị cao; các đối tượng thuộc diện chính sách có hộ khẩu thường trú tại Khánh Hoà.

Điều 3.

Đối với những ngạch tuyển dụng mà địa phương đào tạo đủ nhu cầu thì không tiếp nhận sinh viên không có hộ khẩu thường trú trong tỉnh .

Những trường hợp đặc biệt khác do Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định.

Chương 2:

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

Điều 4:

Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế do UBND tỉnh thành lập, có từ 5 - 7 thành viên; hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số, sau khi hoàn thành nhiệm vụ xét tuyển sẽ tự giải thể.

Điều 5: Hội đồng xét tuyển có nhiệm vụ:

1. Thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng, quy chế; tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển; hồ sơ cần thiết của người dự tuyển;

2. Tiếp nhận và xét hồ sơ dự tuyển, công bố người đủ điều kiện dự tuyển theo đúng quy chế,

3. Báo cáo kết quả xét tuyển lên cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức đề xem xét và ra quyết định công nhận kết quả xét tuyển;

4. Giải quyết những khiếu nại, tố cáo của người dự tuyển.

Điều 6:

Giúp việc cho Hội đồng xét tuyển có Tổ Thư ký do Chủ tịch Hội đồng xét tuyển thành lập; tuỳ theo khối lượng công việc mà Chủ tịch Hội đồng qui định số lượng phù hợp.

Điều 7: Tổ thư ký có nhiệm vụ:

1. Giúp Hội đồng xét tuyển tiếp nhận hồ sơ người dự tuyển, phân loại và tổng hợp hồ sơ báo cáo cho Hội đồng xét tuyển;

2. Lập danh sách và bảng điểm trên cơ sở điểm kết quả học tập toàn khoá và điểm ưu tiên của người dự tuyển để xác định điểm xét tuyển. Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và điểm từ cao xuống thấp theo từng ngạch và từng đơn vị;

3. Những người không có hộ khẩu thường trú tại Khánh Hoà lập thành danh sách riêng.

Chương 3 :

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÀ CÁC CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

Điều 8:

1. Điều kiện chung:

Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thoả mãn đủ điều kiện dưới đầy :

a. Tuổi đời không quá 45 tuổi. Đối với những người đã hợp đồng dài hạn trong định biên thì tuổi để xét tuyển tính từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt;

b. Có đơn xin tuyển dụng và có lý lịch rõ ràng;

c. Đạt tiêu chuẩn từng ngạch;

d. Có đủ sức khoẻ do cơ quan Y tế có thẩm quyền xác nhận (từ Bệnh viện Huyện hoặc tương đương trở lên):

đ. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự

2. Điều kiện bổ sung:

a. Người đăng ký dự tuyển vào các ngạch Y tế có trình độ chuyên môn Trung học phải có hộ khẩu thường trú tại Khánh Hòa trước khi đi học trung học chuyên nghiệp ít nhất là 3 năm.

b. Điều kiện tuyển dụng vào Bệnh viện đa khoa Tỉnh :

- Các sinh viên tốt nghiệp Bác sỹ ở các Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Hà Nội và Đại học Y Huế ; sinh viên tốt nghiệp Bác sỹ các trường Đại học khác xếp loại tốt nghiệp loại khá trở lên .

- Đối với sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Tây nguyên loại Trung bình trở lên mà đã học định hướng chuyên khoa phù hợp với chuyên ngành cần tuyển.

c Điều kiện tuyển dụng vào Trường Trung học Y tế tỉnh :

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đúng chuyên ngành cần tuyển, đạt kết quả tốt nghiệp loại khá trở lên.

d. Ưu tiên tuyển dụng người tốt nghiệp Đại học chuyên ngành y, dược có hộ khẩu thường trú tại Khánh Hoà, nếu còn thiếu so với chỉ tiêu tuyển dụng thì tiếp tục xét những đối tượng dự tuyển khác .

Điều 9: Các qui định ưu tiên, khuyến khích.

Người dự tuyển được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích bằng 2 hình thức:

1. Đối tượng ưu tiên theo thứ tự sau:

a. Tiến sĩ, thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, con liệt sĩ;

b. Sinh viên đã tốt nghiệp các Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Huế và đã tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I và tương đương phù hợp với chuyên ngành cẩn tuyển dụng;

c. Sinh viên là người dân tộc cử tuyển sẽ được ưu tiên bố trí công tác theo quy định của UBND tỉnh,

d. Sinh viên tình nguyện công tác từ 5 năm trở lên ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

2. Điểm ưu tiên :

a. Con liệt sĩ, người có học vị Tiến sĩ, anh hùng được cộng 2 điểm;

b. Con thương binh hạng I , Bác sĩ Nội trú được cộng 1,5 điểm;

c. Thạc sĩ Bác sĩ chuyên khoa cấp I, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi được cộng 1 điểm;

d. Con thương binh các hạng còn lại, Bác sĩ có định hướng chuyên khoa, sinh viên tốt nghiệp loại khá, sinh viên tình nguyện công tác từ 5 năm trở lên ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được cộng 0,5 điểm.

Trường hợp có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên thì điểm ưu tiên là điểm tổng của các tiêu chuẩn ưu tiên .

Điểm ưu tiên được cộng vào điểm kết quả học tập để thành tổng điểm xét tuyển.

Chương 4:

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

Điều 10:

Trên cơ sở điểm xét tuyển từ cao xuống thấp theo từng đơn vị, theo từng ngạch và theo thứ tự ưu tiên như sau:

1. Gồm các đối tượng xếp theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 1, điều 9 của qui định này.

2. Thí sinh dự tuyển có hộ khẩu thường trú tại Khánh Hoà .

3. Thí sinh dự tuyển vào các ngạch Y tế không có hộ khẩu thường trú tại Khánh Hoà (Hội đồng sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể khi còn thiếu chỉ tiêu)

Điều 11 :

1 . Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng theo từng ngạch của từng đơn vị; Căn cứ thứ tự từng đối tượng ưu tiên và điểm xét tuyển xếp từ cao xuống thấp của người dự tuyển để xác định người trúng tuyển.

2. Người trúng tuyển là người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện, được Hội đồng tuyển dụng nhất trí đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận trúng tuyển.

Điều 12:

1. Trường hợp nhiều người có tiêu chuẩn và điều kiện bằng nhau ở chỉ tiêu tuyển dụng cuối cùng của kỳ xét tuyển thì Hội đồng xét tuyển căn cứ vào yêu cầu cụ thể của từng ngạch quyết định người trúng tuyển.

2. Danh sách thí sinh trúng tuyển các ngạch y tế được Chủ tịch UBND Tỉnh phê duyệt theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển và niêm yết công khai tại Hội đồng xét tuyển.

Điều 13:

Căn cứ vào quyết định cộng nhận kết quả tuyển dụng của Chủ tịch UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Nội Vụ thông báo cho người trúng tuyển đến làm thủ tục nhận nhiệm sở và ký hợp đồng làm việc lần đầu với đơn vị tuyển dụng.

Chương 5:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14.

1. Sở Nội Vụ tỉnh Khánh Hoà chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện những qui định tại quyết định này.

2. Sở Y tế Khánh Hoà phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức triển khai thực hiện tốt những qui định này.

Điều 15.

Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế tổ chức thực hiện việc kí kết hợp đồng làm việc lần đầu với người trúng tuyển theo đúng quy định của pháp luật.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 205/2004/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 205/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/11/2004
Ngày hiệu lực 19/11/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/08/2005
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 205/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 205/2004/QĐ-UB Quy định tạm thời xét tuyển viên chức sự nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 205/2004/QĐ-UB Quy định tạm thời xét tuyển viên chức sự nghiệp
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 205/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Lê Xuân Thân
Ngày ban hành 19/11/2004
Ngày hiệu lực 19/11/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/08/2005
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 205/2004/QĐ-UB Quy định tạm thời xét tuyển viên chức sự nghiệp

Lịch sử hiệu lực Quyết định 205/2004/QĐ-UB Quy định tạm thời xét tuyển viên chức sự nghiệp