Quyết định 205/QĐ-UBND

Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung

Nội dung toàn văn Quyết định 205/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh Tiền Giang 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 205/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG ĐÃ CHUẨN HÓA VỀ NỘI DUNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành (14 thủ tục) và bãi bỏ (09 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung (Lĩnh vực Chứng thực; Lĩnh vực Hộ tịch; Lĩnh vực Nuôi con nuôi) (Nội dung các thủ tục hành chính được chuyển qua Văn phòng điện tử).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế:

1. Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

3. Các thủ tục: “Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước”, “Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước” và “Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch” trong Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung trong lĩnh vực Hộ tịch, Nuôi con nuôi và Bồi thường nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT;
- Sở Tư pháp (Phòng KS.TTHC);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC (S).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 205/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

01

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

02

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nt

03

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

nt

04

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

nt

05

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

nt

06

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

nt

07

Thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

nt

08

Thủ tục chứng thực Di chúc

nt

09

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

nt

10

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

nt

11

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

nt

II. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

01

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016

III. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

01

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016

02

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

nt

B. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

01

 

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

02

 

Sửa chữa sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã chứng thực

nt

03

T-TGG-
283995-TT

Cấp bản sao từ sổ gốc

nt

04

T-TGG-
283999-TT

Chứng thực bản sao từ bản chính

nt

05

T-TGG-
266076-TT

Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản

nt

06

T-TGG-
266077-TT

Chứng thực điểm chỉ

nt

07

T-TGG-
283976-TT

Chứng thực hợp đồng, giao dịch

nt

08

T-TGG-
286574-TT

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

nt

09

T-TGG-
283980-TT

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

nt

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 205/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu205/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2017
Ngày hiệu lực14/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 205/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 205/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh Tiền Giang 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 205/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh Tiền Giang 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu205/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýLê Văn Nghĩa
       Ngày ban hành14/02/2017
       Ngày hiệu lực14/02/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 205/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh Tiền Giang 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 205/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh Tiền Giang 2017

           • 14/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực