Quyết định 205/QĐ-UBND

Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư - tỉnh Bình Phước

Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa L đã được thay thế bởi Quyết định 2070/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 11/12/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa L


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 205/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU HOA LƯU TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 03/2005/QĐ-TTg ngày 05/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và áp dụng chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu Bonuê, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 1075/QĐ-TTg ngày 20/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên cửa khẩu quốc tế Bonuê (Bình Phước) thành Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Bình Phước);

Căn cứ Quyết định số 2734/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư - tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư - tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan phối hợp của các tổ chức có liên quan làm đầu mối giúp UBND tỉnh thực hiện việc thống nhất quản lý hành chính nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các chính sách được quy định tại Quyết định số 2734/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư và các quy định khác của pháp luật.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Điều 3.

1. Ban Quản lý do Trưởng ban điều hành và có không quá 02 Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng Ban. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban và Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý cán bộ, công chức và theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội Vụ.

2. Giao Trưởng Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý trình UBND tỉnh xem xét quyết định ban hành.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT;
- Như điều 4;
- LĐVP, CV: NC, SX, KT;
- Sở Nội vụ: 02 bản;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 205/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu205/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2008
Ngày hiệu lực28/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/01/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 205/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa L


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa L
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu205/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýTrương Tấn Thiệu
        Ngày ban hành28/01/2008
        Ngày hiệu lực28/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/01/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa L

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa L