Quyết định 205/QĐ-UBND

Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 205/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Thông tư số 139/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Căn cứ Quyết định số 07/2008/QĐ-BTC ngày 29/01/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ văn bản số 3157/BTC-TTr ngày 20/3/2008 của Bộ Tài chính về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 21/4/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp chuyên đề về việc bãi bỏ 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XV và thông qua Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 510/TTr-STC ngày 07 tháng 04 năm 2008 về việc xóa bỏ Quỹ Hỗ trợ đầu tư Phát triển của tỉnh và Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang theo Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang, với một số nội dung chủ yếu sau:

1. Địa vị pháp lý của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang.

1.1. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang là một tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương; thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

1.2. Địa chỉ trụ sở của Quỹ: Trụ sở nhà 3 tầng nằm trong khuôn viên Sở Tài chính, Số 2 đường Xuân Hòa, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

1.3. Tên gọi của Quỹ: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang

1.4 Tên giao dịch quốc tế của Quỹ: Tuyenquang Province Development Investment Fund (TDIF)

2. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang.

2.1. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Quỹ) hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn, tự bù đắp chi phí và tự chịu rủi ro. Ngân sách nhà nước không cấp kinh phí hoạt động cho bộ máy của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang.

2.2. Quỹ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồn vốn chủ sở hữu của mình.

3. Chức năng của Quỹ

3.1. Tiếp nhận vốn ngân sách của tỉnh, vốn tài trợ, viện trợ; huy động các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn thực hiện các dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh.

3.2. Tiếp nhận, quản lý nguồn vốn ủy thác từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy thác; phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang để huy động vốn cho ngân sách tỉnh.

3.3. Nhận ủy thác quản lý hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ phát triển nhà ở và một số Quỹ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thành lập.

3.4. Thực hiện đầu tư trực tiếp vào các dự án, cho vay đầu tư, góp vốn thành lập doanh nghiệp; ủy thác cho vay đầu tư, thu hồi nợ theo quy định tại Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ.

4. Nhiệm vụ của Quỹ

4.1. Thực hiện đầu tư trong phạm vi kế hoạch và cơ cấu đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong từng thời kỳ, phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

4.2. Quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; đảm bảo an toàn và phát triển vốn; tự bù đắp chi phí và tự chịu rủi ro.

4.3. Thực hiện đúng chế độ kế toán, thống kê và báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định hiện hành.

4.4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo luật định; cung cấp số liệu, công bố công khai về tình hình tài chính theo quy định của pháp luật.

4.5. Mua bảo hiểm tài sản, bảo hiểm rủi ro và các loại bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật.

4.6. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và các quy định khác có liên quan đến hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

4.7. Đầu tư đúng quy định, đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả; thu hồi kịp thời, đầy đủ cả nợ gốc và nợ lãi.

4.8. Thực hiện đúng hạn, đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ của Quỹ đối với tổ chức, cá nhân đã cho Quỹ vay vốn.

4.9. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang và Bộ Tài chính.

4.10. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang giao phù hợp với quy định tại Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ.

5. Quy mô, phạm vi hoạt động của Quỹ.

5.1. Huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

5.2. Đầu tư, bao gồm đầu tư trực tiếp vào các dự án; cho vay đầu tư;

5.3. Góp vốn thành lập doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua;

5.4. Ủy thác cho vay đầu tư, thu hồi nợ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

5.5. Nhận ủy thác quản lý nguồn vốn đầu tư, cho vay đầu tư, thu hồi nợ, cấp phát vốn đầu tư cho các công trình, dự án từ nguồn Ngân sách Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua hợp đồng nhận ủy thác giữa Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang với tổ chức, cá nhân ủy thác;

5.6. Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để huy động vốn cho ngân sách địa phương theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Cơ cấu tổ chức của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang.

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang tổ chức theo mô hình hoạt động độc lập. Tổ chức bộ máy của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang bao gồm: Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và bộ máy điều hành.

6.1. Thành phần Hội đồng quản lý gồm có 5 người:

- Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ;

- Các ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ, gồm có: Giám đốc Quỹ; lãnh đạo Sở Tài chính; Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và 01 ủy viên thường trực.

6.2. Ban kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang:

Ban Kiểm soát Quỹ có 3 thành viên, được hưởng phụ cấp và các quyền lợi khác theo quy định của Hội đồng quản lý.

6.3. Bộ máy điều hành của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang.

Bộ máy điều hành của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang gồm Ban Giám đốc (Giám đốc, Phó Giám đốc) và các Phòng nghiệp vụ. Trong đó:

- Giám đốc Quỹ là ủy viên của Hội đồng quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, là người đại diện pháp nhân của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng quản lý và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động nghiệp vụ của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang.

- Phó Giám đốc và kế toán trưởng do Giám đốc Quỹ đề nghị Hội đồng quản lý xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm.

- Các Phòng nghiệp vụ của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang, do Hội đồng quản lý quyết định căn cứ thực tế hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang, phù hợp với Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang. Cơ cấu tổ chức các Phòng nghiệp vụ do Giám đốc Quỹ quyết định cho phù hợp với quy mô, phạm vi hoạt động của Quỹ của từng thời kỳ và phù hợp với Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ.

7. Phương án cấp vốn điều lệ thành lập Quỹ.

7.1. Khi đi vào hoạt động vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang được chuyển số tiền thu hồi được từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư phát triển của tỉnh tối thiểu là: 100 tỷ đồng.

7.2. Trong 02 năm đầu (2009-2010) đi vào hoạt động, căn cứ vào quy mô và phạm vi hoạt động của Quỹ, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ quyết định bổ sung nguồn vốn điều lệ của Quỹ từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh.

7.3. Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ của Quỹ còn được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 40 Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Điều 2. Giao Giám đốc các sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành thực hiện hoàn thiện các thủ tục theo quy định để Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Tuyên Quang hoạt động sau khi được thành lập.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 205/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu205/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2008
Ngày hiệu lực22/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 205/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu205/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýLê Thị Quang
        Ngày ban hành12/05/2008
        Ngày hiệu lực22/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Tuyên Quang

            • 12/05/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/05/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực