Quyết định 2051/QĐ-UBND

Quyết định 2051/QĐ-UBND năm 2014 về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2051/QĐ-UBND năm 2014 chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2051/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 02 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHẪU THUẬT TIM CHO TRẺ EM BỊ BỆNH TIM BẨM SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

Căn cứ Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 102/TTr-LĐTBXH ngày 03/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ

a) Trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo;

b) Trẻ em thuộc hộ gia đình cận nghèo;

c) Trẻ em thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng.

2. Điều kiện được hỗ trợ:

a) Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam;

b) Có thẻ Bảo hiểm y tế.

3. Chế độ hỗ trợ

a) Hỗ trợ chi phí khám, phẫu thuật tim:

Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho đối tượng phần còn lại của chi phí khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim, chi phí phẫu thuật tim sau khi đã trừ phần chi phí thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và phần hỗ trợ từ các nguồn quỹ, các tổ chức, cá nhân.

b) Hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại

- Hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng với mức 50.000 đồng/trẻ/ngày trong thời gian nhập viện để được phẫu thuật tim. Thời gian hỗ trợ theo số ngày thực tế từ ngày nhập viện đến ngày xuất viện nhưng tối đa không quá 15 ngày.

- Hỗ trợ tiền đi lại khám, phẫu thuật từ nhà đến bệnh viện, chuyển viện và về nhà theo giá phương tiện giao thông thông thường nhưng tối đa không quá 500.000 đồng/trẻ em/1 đợt khám, phẫu thuật.

4. Nguyên tắc hỗ trợ

a) Việc hỗ trợ chi phí khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim, chi phí phẫu thuật tim, tiền ăn và tiền đi lại cho đối tượng tại Quyết định này chỉ thực hiện đối với trường hợp khám và phẫu thuật tim tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức bảo hiểm y tế theo đúng tuyến quy định.

b) Trường hợp người bệnh thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Quyết định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của các chính sách hỗ trợ có cùng nội dung được quy định tại các văn bản khác thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

5. Hồ sơ thủ tục, quy trình thực hiện

a) Hồ sơ hỗ trợ chi phí gồm:

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim (theo mẫu);

- Bản sao (có công chứng) thẻ bảo hiểm y tế;

- Bản sao một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy xác nhận hộ nghèo đối với trường hợp trẻ thuộc hộ gia đình nghèo.

+ Giấy xác nhận hộ cận nghèo đối với trường hợp trẻ thuộc hộ gia đình cận nghèo.

+ Quyết định hưởng trợ cấp hằng tháng hoặc sổ nhận trợ cấp hàng tháng đối với trường hợp trẻ thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.

- Bản sao giấy chuyển viện;

- Bản sao giấy ra viện;

- Bản sao giấy thanh toán viện phí.

b) Quy trình thực hiện:

- Cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng, người giám hộ của trẻ em thuộc đối tượng quy định làm đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu), kèm theo các giấy tờ liên quan (quy định điểm a, khoản 5, Điều 1) nộp cho UBND xã/phường/thị trấn.

- UBND xã/phường/thị trấn thẩm định hồ sơ của đối tượng:

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, UBND xã/phường/thị trấn có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho gia đình trẻ biết.

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, UBND xã/phường/thị trấn xác nhận vào đơn và chuyển toàn bộ hồ sơ lên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện/thành phố kiểm tra hồ sơ, xác nhận và chuyển hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định hỗ trợ các chi phí liên quan khám, phẫu thuật tim trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ.

6. Kinh phí thực hiện

Kinh phí hỗ trợ chi phí khám, phẫu thuật tim, tiền ăn và tiền đi lại cho đi tượng quy định tại Quyết định này được ngân sách tỉnh phân bổ trong dự toán kế hoạch hằng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế và cơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

- Hằng năm, lập dự toán kinh phí ngân sách bố trí thực hiện chính sách này gửi Sở Tài chính xem xét tổng hợp trình UBND tỉnh giao trong dự toán chi thường xuyên của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Trực tiếp xem xét giải quyết hỗ trợ kinh phí khám, phẫu thuật tim, tiền ăn và đi lại cho đối tượng.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định và định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính

- Thẩm định, tổng hợp dự toán tham mưu UBND tỉnh quyết định phân bổ kinh phí cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện chính sách này; đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho địa phương theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ từ ngân sách theo đúng quy định hiện hành.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh: Kiểm tra, xác định kinh phí Quỹ BHYT thanh toán cho các trường hợp trẻ em phẫu thuật tim.

4. Sở Y tế

- Chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng; đồng thời hướng dẫn người bệnh thực hiện khám, chữa bệnh theo đúng tuyến quy định.

- Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện hướng dẫn danh mục thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

5. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trong nhân dân; hướng dẫn đối tượng hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, đồng thời kiểm tra, xác nhận (theo đơn) gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; vận động nguồn lực mua, cấp thẻ BHYT cho trẻ em.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách đối tượng thuộc diện phải phẫu thuật tim, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20 tháng 5 hàng năm để làm cơ sở lập dự toán ngân sách; thẩm định hồ sơ, xác nhận kịp thời các trường hợp có đơn đề nghị hỗ trợ gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Cục BVCSTE, Bộ LĐ-TB&XH;
- TT. TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VX. (Nguyên)
D:\Dropbox\Nguyen\2014\Quyết định\QD ho tro phau thuat tim cho tre em.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Thanh

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN XIN HỖ TRỢ CHI PHÍ PHẪU THUẬT TIM

Kính gửi:

- UBND xã:……………………………………………….................
- Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện/TP........................
- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về Quy định chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ bị bệnh tim bẩm sinh tỉnh Quảng Nam

Tôi tên: ……………………………………….......................................................

Địa chỉ: Thôn.................…..Xã…........................huyện/TP..……………….........

Tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại liên lạc:................................................................................................

Là phụ huynh cháu:..........................................................., sinh ngày....../....../......

Thuộc đối tượng....................................................................................................

- Số thẻ BHYT:.................................................. Số Bệnh án:...............................

Con tôi mắc bệnh tim bẩm sinh và phẫu thuật tim

Thời gian vào viện từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…

Điều trị tại:.....................................................................................................

Với các chi phí sau:

+ Kinh phí phải chi trả tại Bệnh viện là........................................................đồng

(đính kèm hóa đơn/ giấy thanh toán viện phí).

+ Tiền đi lại cho trẻ:.......................................................................................đồng

+ Tiền ăn cho trẻ: 50,000 đồng/trẻ/ngày x số ngày:...........ngày=................đồng

Tôi viết đơn này kính mong quý cơ quan xem xét hỗ trợ các kinh phí liên quan đến phẫu thuật tim cho con tôi để gia đình tôi bớt phần khó khăn trong cuộc sống.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

........................, ngày.......tháng......năm.........

Xác nhận UBND xã, phường, TT

Xác nhận cháu................................

........................................................

thuộc đối tượng...............................

.........................................................

Phòng LĐTBXH

Người viết đơn
(ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú: UBND cấp xã phải kiểm tra, đối chiếu để xác nhận trẻ thuộc đối tượng được quy định tại Quyết định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2051/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2051/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2014
Ngày hiệu lực02/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2051/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2051/QĐ-UBND năm 2014 chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2051/QĐ-UBND năm 2014 chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2051/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Văn Thanh
        Ngày ban hành02/07/2014
        Ngày hiệu lực02/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2051/QĐ-UBND năm 2014 chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2051/QĐ-UBND năm 2014 chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh Quảng Nam

            • 02/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực