Quyết định 2052/QĐ-TTg

Quyết định 2052/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Phật Tích do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2052/QĐ-TTg 2017 phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Phật Tích


THỦ TƯNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2052/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH TỔNG THỂ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CHÙA PHẬT TÍCH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 277/TTr- BVHTTDL ngày 30 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh với các nội dung chủ yếu sau:

1. Phạm vi và ranh giới lập quy hoạch:

a) Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch là 34ha, bao gồm:

- Toàn bộ khu vực bảo vệ I và khu vực bảo vệ II của di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Phật Tích (sau đây gọi là chùa Phật Tích) diện tích 1,8 ha, trong đó, diện tích khu vực bảo vệ I là 1,2 ha và diện tích khu vực bảo vệ II là 0,6 ha.

- Phần đất mở rộng, diện tích 32,2 ha bao gồm: Phía Bắc toàn bộ núi Phật Tích thuộc thôn Phật Tích, xã Phật Tích; phía Nam toàn bộ phần đất dự kiến quy hoạch bãi đỗ xe, khu dịch vụ theo quy hoạch nông thôn mới xã Phật Tích; phía Đông phần đất thuộc khu dân cư thôn Vĩnh Phú, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

b) Ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch: Phía Bắc giáp khu dân cư thôn Ngô Xá; phía Nam giáp sông Cầu Chàm; phía Đông giáp khu dân cư thôn Phật Tích và phía Tây giáp khu dân cư thôn Vĩnh P.

2. Đối tượng nghiên cứu, lập quy hoạch

- Di tích quốc gia đặc biệt lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Phật Tích (bao gồm: Gác chuông; Tam bảo gồm Tiền đường, Thiêu hương, Thượng điện; Hành lang; Hậu đường; Nhà Tổ; Nhà mẫu; Phủ chúa; Bảo tàng Phật giáo; Vườn tháp, các công trình liên quan khác) và các di vật, bảo vật quốc gia được lưu giữ tại di tích.

- Môi trường, cảnh quan thiên nhiên xung quanh di tích. Di sản văn hóa phi vật thể gắn với chùa Phật Tích, núi Phật Tích và di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng dân cư xung quanh di tích và các di tích trong xã Phật Tích và khu vực lân cận.

- Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Các yếu tố liên quan về kinh tế - xã hội, dân cư, môi trường, các thể chế và chính sách có liên quan khác.

3. Mục tiêu và tính chất

a) Mục tiêu lập quy hoạch:

- Xác định đặc trưng, giá trị tiêu biểu của di tích và di sản văn hóa phi vật thể gắn với di tích; đề xuất biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, các di vật, bảo vật quốc gia và các di sản văn hóa phi vật thể tại di tích.

- Làm căn cứ pháp lý để lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích gốc và các hạng mục công trình xây dựng mới tại chùa Phật Tích; xây dựng các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khuôn viên di tích, các công trình phục vụ du khách.

- Xác định ranh giới, khoanh vùng bảo vệ di tích làm cơ sở quản lý và cắm mốc bảo vệ di tích. Xác định chức năng và chỉ tiêu sử dụng đất cho khu vực di tích, khu vực bảo vệ môi trường sinh thái.

- Tổ chức không gian và bố trí hệ thống hạ tầng phù hợp với các giai đoạn bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

- Định hướng phát triển di tích trở thành trung tâm văn hóa tín ngưỡng, khu cảnh quan sinh thái của tỉnh Bắc Ninh và vùng châu thổ sông Hồng; kết nối di tích chùa Phật Tích với các điểm tham quan di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và vùng phụ cận.

- Đề xuất các giải pháp, công cụ quản lý và thực hiện quy hoạch.

b) Tính chất quy hoạch

- Là quy hoạch đặc thù về di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt và là một trong những trung tâm Phật giáo của đất nước.

- Định hướng quy hoạch phát triển khu du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái phát triển trên cơ sở mở rộng không gian chùa Phật Tích gắn kết với khu sinh thái rừng phụ cận.

4. Nội dung chủ yếu của Nhiệm vụ Quy hoạch

a) Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá

- Nghiên cứu, khảo sát di tích: Khảo sát, điều tra, sưu tầm tài liệu, tổng hợp dữ liệu, số liệu lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội; khảo sát, đo, vẽ bổ sung các hạng mục kiến trúc, cảnh quan di tích và địa hình khuôn viên di tích tỷ lệ 1/500, phần đất dự kiến mở rộng. Tổng hợp kết quả khai quật khảo cổ, tổ chức nghiên cứu khảo cổ bổ sung khi cần thiết. Khảo sát, đánh giá hiện trạng kỹ thuật của các công trình, hiện trạng bảo tồn các di vật, bảo vật tại di tích; thực trạng và hiệu quả của các công trình di tích xây dựng mới.

- Xác định đặc trưng và giá trị tiêu biểu của di tích và đánh giá đặc điểm, giá trị và vai trò của di tích trong mối quan hệ vùng. Nghiên cứu, khảo sát các giá trị văn hóa phi vật thể gắn với chùa Phật Tích và núi Phật Tích; cộng đồng dân cư xung quanh di tích và những giá trị văn hóa truyền thống đã có tại cộng đồng.

- Đánh giá hiện trạng khu vực di tích: Đánh giá cấu trúc địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng; môi trường tự nhiên, mối quan hệ giữa cảnh quan thiên nhiên và cảnh quan nhân tạo; cấu trúc quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan khu vực. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất, quỹ đất xây dựng thuộc các đồ án quy hoạch có liên quan trong đó có cập nhật nội dung các đồ án quy hoạch đang được triển khai trong vùng; hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu vực di tích. Đánh giá tình hình kinh tế, xã hội của địa phương ảnh hưởng đến việc lập và triển khai quy hoạch; tình hình đầu tư các dự án bảo tồn, tu bổ các di tích, các dự án có liên quan hỗ trợ phát huy giá trị di tích; thực trạng hoạt động du lịch tại khu di tích và các vùng lân cận; phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

b) Xác định hạn chế, tác động tiêu cực tới di tích mà Quy hoạch cần đề xuất giải pháp xử lý, ngăn chặn.

c) Xác định quan điểm, mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn của quy hoạch làm cơ sở xây dựng các định hướng bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

d) Các dự báo phát triển và các chỉ tiêu kinh tế xã hội khu vực: Dự báo phát triển du lịch; các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật,...

đ) Định hướng quy hoạch:

- Định hướng tổ chức không gian bảo tồn, tôn tạo khu di tích: Xác định phạm vi, ranh giới mở rộng di tích, trên cơ sở diện tích đất hiện trạng và phần đất mở rộng, tổ chức phân khu chức năng, phù hợp với các nhu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Đề xuất các giải pháp bảo tồn các công trình di tích gốc, di tích khảo cổ và bảo quản các di vật, bảo vật; giải pháp điều chỉnh những điểm chưa phù hợp của các công trình hiện có và giải pháp trưng bày, giới thiệu các giá trị di sản văn hóa phi vật thể và vật thể của di tích. Xây dựng phân khu chức năng trong khu vực quy hoạch, đnh hướng tổ chức cảnh quan, môi trường sinh thái khu vực núi Phật Tích và khu vực xung quanh di tích. Định hướng tổ chức các hoạt động phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch bền vững.

- Định hướng cải tạo, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch, bao gồm: Hạ tầng giao thông, chuẩn bị kỹ thuật, cấp nước, phòng cháy chữa cháy, cấp điện, thoát nước thải và thu gom xử lý nước thải...

e) Dự báo tác động môi trường, đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường trong khu vực quy hoạch.

g) Xác định các nhóm dự án thành phần, bao gồm: Nhóm dự án nghiên cứu di tích và các giá trị lịch sử văn hóa gắn với di tích; Nhóm dự án bảo tồn, tôn tạo di tích; Nhóm dự án phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch và Nhóm dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Xác định các dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư và nguồn vốn đầu tư.

h) Đề xuất cơ chế, chính sách, mô hình quản lý, giải pháp thực hiện quy hoạch; quy chế quản lý xây dựng đối với khu vực dân cư liền kề với di tích.

5. Hồ sơ sản phẩm

Hồ sơ sản phẩm bảo đảm tuân thủ các quy định tại Luật di sản văn hóa; Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Cấp phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ quan chủ trì thẩm định và trình duyệt: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan quản lý lập quy hoạch: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh.

- Thời gian lập quy hoạch: Không quá 18 tháng kể từ ngày Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan tổ chức lập và trình duyệt đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh theo quy định; bố trí nguồn vốn, phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch và các chi phí khác có liên quan đến công tác lập quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Nông ngh
iệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân t
nh Bắc Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, CN, NN, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2052/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2052/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2017
Ngày hiệu lực19/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2052/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2052/QĐ-TTg 2017 phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Phật Tích


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2052/QĐ-TTg 2017 phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Phật Tích
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2052/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành19/12/2017
        Ngày hiệu lực19/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2052/QĐ-TTg 2017 phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Phật Tích

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2052/QĐ-TTg 2017 phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Phật Tích

            • 19/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực