Quyết định 2054/QĐ-BTC

Quyết định 2054/QĐ-BTC năm 2010 sửa đổi Quyết định 1018/QĐ-BTC quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2054/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 1018/QĐ-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2054/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1018/QĐ-BTC NGÀY 11/5/2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC VỤ VÀ VĂN PHÒNG THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1018/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 1018/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

“Điều 7. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Hợp tác quốc tế có các phòng:

a) Phòng Tổng hợp;

b) Phòng Hợp tác và Hội nhập quốc tế.

2. Vụ Pháp chế có các phòng:

a) Phòng Chính sách pháp luật;

b) Phòng Xử lý, tố tụng;

c) Phòng Kiểm tra, hỗ trợ pháp luật hải quan.

3. Vụ Tổ chức cán bộ có các phòng:

a) Phòng Tổng hợp;

b) Phòng Quản lý cán bộ;

c) Phòng Thi đua - Khen thưởng.

4. Vụ Tài vụ - Quản trị có các phòng:

a) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

b) Phòng Quản lý xây dựng cơ bản;

c) Phòng Quản lý tài sản;

d) Phòng Quản lý kỹ thuật.

5. Văn phòng có các phòng:

a) Phòng Tổng hợp;

b) Phòng Hành chính;

c) Phòng Tài vụ - Quản trị;

d) Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng Tổng cục Hải quan và Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ cụ thể của các Phòng và Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 2;
- Website Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2054/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2054/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2010
Ngày hiệu lực12/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2054/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2054/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 1018/QĐ-BTC


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2054/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 1018/QĐ-BTC
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2054/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýVũ Văn Ninh
     Ngày ban hành12/08/2010
     Ngày hiệu lực12/08/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2054/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 1018/QĐ-BTC