Quyết định 2054/QĐ-UBND

Quyết định 2054/QĐ-UBND năm 2012 thực hiện Kết luận 04-KL/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 - 2016 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2054/QĐ-UBND 2012 thực hiện 04-KL/TW giáo dục ý thức chấp hành pháp luật Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2054/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 04-KL/TW NGÀY 19/4/2011 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) TỪ NĂM 2012 - 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI);

Xét Tờ trình số 680/TTr-STP ngày 08/10/2012 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, từ năm 2012 đến năm 2016.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 04-KL/TW NGÀY 19/4/2011 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2016
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), UBND tỉnh Vĩnh Long xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân.

Triển khai sâu rộng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn và nhu cầu hiểu biết pháp luật của nhân dân trong từng giai đoạn.

Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân.

Tăng cường thực hiện chủ trương xã hội hóa trong việc khuyến khích, tạo điều kiện, huy động sự tham gia, đóng góp của các thành phần kinh tế, nguồn lực xã hội vào công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

II. NỘI DUNG:

1. Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai sâu rộng nội dung Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư, gắn việc triển khai thực hiện kết luận với việc thực hiện các nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11; bảo đảm mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều được phổ biến kịp thời đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của toàn thể cán bộ và nhân dân; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

2. Triển khai kịp thời văn bản của trung ương về chế độ chính sách cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm hỗ trợ cho việc triển khai hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả ở địa phương; tổ chức thi hành tốt các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan truyền thông đại chúng, các cán bộ chuyên trách và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và các thành viên của hội đồng trong việc tham mưu và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Xác định rõ nội dung, chương trình phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật trong từng thời gian, giai đoạn phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, tổ chức và địa phương; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm điểm, phê bình, xử lý nghiêm khắc đối với những cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

4. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên nghiệp, có chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị - tư tưởng, am hiểu pháp luật, có kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, cụ thể như sau:

a) Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có chất lượng ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; có chính sách khuyến khích và đầu tư kinh phí hợp lý cho công tác này. Tiến hành rà soát, phân loại, đánh giá, có kế hoạch định kỳ đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ này.

b) Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tư pháp, lực lượng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, đào tạo về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ này, có chính sách hợp lý, động viên, khuyến khích, huy động đội ngũ này tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Huy động các luật sư, luật gia và những người làm công tác pháp luật khác tham gia thực hiện trách nhiệm xã hội của mình đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

5. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế trong việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Có chính sách hỗ trợ việc tuyên truyền phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật đối với cán bộ cấp xã, nhân dân ở vùng xa, vùng dân tộc ít người.

6. Tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng và các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng cơ quan, tổ chức và các địa phương; tập trung vào một số các lĩnh vực pháp luật quan trọng như: An toàn giao thông, đất đai, khiếu nại, tố cáo, tài nguyên và môi trường, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống tham nhũng …. Bên cạnh đó, cần kết hợp chặt chẽ giữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc tổ chức thi hành pháp luật; lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện các chương trình, các phong trào vận động quần chúng khác.

7. Tiếp tục phối hợp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ giảng dạy pháp luật, giáo dục công dân trong tất cả các cấp học, đáp ứng các nhu cầu dạy và học tập kiến thức pháp luật trong tất cả các trường trên phạm vi toàn tỉnh; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo pháp luật cho học sinh, sinh viên trong các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trong tỉnh với nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng và mục tiêu giáo dục, đào tạo. Cần xác định rõ đây là môn học quan trọng trong chương trình đào tạo, giảng dạy đối với tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo.

8. Sau khi có hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương, các sở, ngành tỉnh có liên quan (chủ trì các đề án thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2008 - 2012) tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình, các đề án thuộc Chương trình PBGDPL và Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2016

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ của mình các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại sở, ngành, địa phương mình giai đoạn 2012 - 2016 và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ hàng năm.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức triển khai các nội dung của kế hoạch trong tổ chức mình; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan xây dựng các kế hoạch chi tiết về phổ biến, giáo dục pháp luật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo trong toàn ngành tích cực phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động chuyên môn của mỗi ngành.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động chuyên môn của mình, xây dựng và triển khai đề án khi có hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

5. Sở Tài chính bố trí ngân sách hàng năm cho các sở, ngành, huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định; chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành về bảo đảm kinh phí phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm kiện toàn tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn; bảo đảm đủ biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức thực hiện Kế hoạch này phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

7. Giao Sở Tư pháp chủ trì, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn các sở, ngành và các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện bảo đảm phù hợp với các nội dung của kế hoạch; 6 tháng và hàng năm, tiến hành kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2054/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2054/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực20/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2054/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2054/QĐ-UBND 2012 thực hiện 04-KL/TW giáo dục ý thức chấp hành pháp luật Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2054/QĐ-UBND 2012 thực hiện 04-KL/TW giáo dục ý thức chấp hành pháp luật Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2054/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành20/12/2012
        Ngày hiệu lực20/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2054/QĐ-UBND 2012 thực hiện 04-KL/TW giáo dục ý thức chấp hành pháp luật Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2054/QĐ-UBND 2012 thực hiện 04-KL/TW giáo dục ý thức chấp hành pháp luật Vĩnh Long

           • 20/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực