Quyết định 2057/QĐ-UBND

Quyết định 2057/QĐ-UBND năm 2015 ban hành danh mục tài sản cố định đặc biệt; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 2057/QĐ-UBND Danh mục thời gian dùng hao mòn tài sản cố định đặc biệt vô hình Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2057/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 10 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC BIỆT; DANH MỤC, THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2734/STC-HCSN ngày 15 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành danh mục tài sản cố định đặc biệt; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận theo các phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

PHỤ LỤC 1

QUY ĐỊNH DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC BIỆT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số tt

Danh mục

Loại 1

Di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia

1

Khu di tích trường Dục Thanh và các đồ dùng, vật dụng

2

Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Pô Sah Inư

3

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình làng Đức Thắng

4

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình làng Ðức Nghĩa

5

Di tích lịch sử và nghệ thuật Đền thờ Poklong MơhNai

6

Sưu tập di tích Hoàng tộc Chăm

7

Thắng cảnh Chùa Núi

8

Di tích thắng cảnh Cổ Thạch Tự (Chùa Hang)

9

Di tích lịch sử cách mạng Hoài Ðức - Bắc Ruộng

10

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Xuân An

11

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Xuân Hội

12

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Phú Hội

13

Di tích lịch sử đình Vạn Thủy Tú

14

Di tích lịch sử - văn hóa Vạn An Thạnh

15

Thắng cảnh Linh Quang Tự

16

Di tích kiến trúc nghệ thuật nhóm đền tháp Chăm Pô Đam

17

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Bình An

18

Di tích kiến trúc nghệ thuật Dinh Thầy Thím

19

Di tích lịch sử Mộ Nguyễn Thông

20

Di tích kiến trúc nghệ thuật Ðền thờ Pônít

21

Di tích Khảo cổ học Động Bà Hòe

22

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Ðông An

23

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tú Luông

24

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Lạc Ðạo

25

Di tích kiến trúc nghệ thuật Miếu Quan Thánh

26

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình - Vạn Phước Lộc

27

Di tích khảo cổ học Động cát thôn 6

28

Di tích lịch sử đền thờ Công chúa Bàn Tranh

Loại 2

Di tích được xếp hạng

1

Nhóm đền tháp Chăm Pô Sah Inư

2

Di tích lịch sử - cách mạng Dốc Ông Bằng

3

Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Bà Đức Sanh

4

Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa An Lạc

5

Di tích lịch sử - văn hóa Đền thờ Bà Chúa Ngọc và Vạn Thương Hải

6

Di tích lịch sử - văn hóa Đình làng Triều Dương

7

Di tích lịch sử - văn hóa Vạn Thạch Long

8

Di tích lịch sử - văn hóa Ðình Long Hương

9

Di tích lịch sử - văn hóa Vạn Tả Tân

10

Di tích lịch sử - văn hóa Miếu Hải Tân

11

Di tích lịch sử - văn hóa Đình làng Lạc Tánh

12

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình làng và Dinh Ông Cô

13

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình làng Hòa Thuận

14

Di tích lịch sử - văn hóa Chùa Xuân An

15

Di tích lịch sử - văn hóa Đền thờ Thầy Sài Nại

16

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền thờ Hùng Vương

17

Di tích lịch sử - văn hóa Đình Long Hải

18

Di tích lịch sử - văn hóa Chùa Phước An

19

Di tích lịch sử - văn hóa Lăng Ông Nam Hải

20

Di tích lịch sử - văn hóa Đình làng Phú Lâm

21

Di tích lịch sử - văn hóa Đàn Tiên Nông

22

Di tích lịch sử - văn hóa Vạn Mỹ Khê

23

Di tích lịch sử - văn hóa Đình - Vạn Hội An

24

Thắng tích Hòn Bà

25

Di tích lịch sử - văn hóa Chùa Phú Sơn

26

Di tích lịch sử - văn hóa Đình làng Võ Đắt

27

Di tích lịch sử - văn hóa Đền thờ Pô Tằm

28

Di tích lịch sử - văn hóa Đền thờ Pô Nưng Rúp

29

Di tích lịch sử - văn hóa Đình làng Lâm Lộc

30

Di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Bà Chúa Ngọc (miếu Cây Da)

Loại 3

Cổ vật

1

Bộ Linga - Yoni

2

Bộ xương cá voi

Loại 4

Hiện vật Bảo tàng

A

Hiện vật gốc

I

Chất liệu đá (4681 hiện vật)

1

Vòng (80 hiện vật)

2

Bàn mài (1535 hiện vật)

3

Đục (85 hiện vật)

4

Cuốc (14 hiện vật)

5

Mảnh thanh đàn (43 hiện vật)

6

Rìu (2330 hiện vật)

7

Hòn cuội (12 hiện vật)

8

Bàn dập (4 hiện vật)

9

Hòn kê (41 hiện vật)

10

Hòn nghiền (2 hiện vật)

11

Thuổng (5 hiện vật)

12

Bia đài (1 hiện vật)

13

Yoni (2 hiện vật)

14

Đà tháp (2 hiện vật)

15

Lưỡi cày (1 hiện vật)

16

Đá mài (1 hiện vật)

17

Kút (37 hiện vật)

18

Pensani (10 hiện vật)

19

Mảnh tai bò thần Nandin (1 hiện vật)

20

Mảnh chân bò thần Nandin (1 hiện vật)

21

Búa (3 hiện vật)

22

Mảnh vòng (59 hiện vật)

23

Đàn đá (22 hiện vật)

24

Bi (35 hiện vật)

25

Công cụ (52 hiện vật)

26

Phác vật (96 hiện vật)

27

Dao (9 hiện vật)

28

Dùi (1 hiện vật)

29

Tượng thần Avalokitesvara (2 hiện vật)

30

Cối xay bột (1 hiện vật)

31

Gỗ hóa thạch (4 hiện vật)

32

Thạch anh (2 hiện vật)

33

Giáo (1 hiện vật)

34

Khánh đá (1 hiện vật)

35

Khúc gỗ thông sao xanh (1 hiện vật)

36

Khúc gỗ mun (1 hiện vật)

37

Khúc gỗ bao thể da cam (1 hiện vật)

38

Hạt chuỗi (20 hiện vật)

39

Hoa tai (6 hiện vật)

40

Linga (1 hiện vật)

41

Cá bò xanh (1 hiện vật)

42

Càng ghẹ (2 hiện vật)

43

Chang chang - chang chép (4 hiện vật)

44

Sò (3 hiện vật)

45

Trai (1 hiện vật)

46

Ốc hương (1 hiện vật)

47

Ốc vú nàng (2 hiện vật)

48

Mảnh vỡ nghêu, sò (5 hiện vật)

49

Bôn (1 hiện vật)

50

Bàn chân tượng (1 hiện vật)

51

Cối giã gạo (1 hiện vật)

52

Bàn dập (1 hiện vật)

53

Nhẫn (8 hiện vật)

54

Chì lưới (3 hiện vật)

55

Mảnh tước (4 hiện vật)

56

Chày (5 hiện vật)

57

Mảnh đá (2 hiện vật)

58

Hạt cườm (20 hiện vật)

59

Linga-Yoni (4 hiện vật)

60

Đầu tượng thần Ganesha (1 hiện vật)

61

Vật thờ (5 hiện vật)

62

Khuyên tai (2 hiện vật)

63

Nút áo mã não (5 hiện vật)

64

Con lăn (1 hiện vật)

65

Ống đá (12 hiện vật)

66

Nham thạch (7 hiện vật)

67

Tảng đá (1 hiện vật)

68

Vật dụng (1 hiện vật)

69

Đá tròn (1 hiện vật)

70

Tượng nữ thần (1 hiện vật)

71

Đồ trang sức (1 hiện vật)

72

Đá tấn mộ (4 hiện vật)

73

Viên đá tròn (4 hiện vật)

74

Khuôn đúc rìu (1 hiện vật)

75

Khuôn đúc khuyên tai và vũ khí (2 hiện vật)

76

Hiện vật đá (3 hiện vật)

77

Cánh tay tượng thần Siva (1 hiện vật)

78

Đầu tượng thần Siva (1 hiện vật)

79

Sưu tập đá (19 hiện vật)

80

Đá thờ trong tháp (2 hiện vật)

81

Vật thờ hình người (1 hiện vật)

82

Đột (1 hiện vật)

83

Sưu tập hiện vật tháp Pôtaoyangtôm (6 hiện vật)

84

Bộ trang sức (1 hiện vật)

85

Đá có lỗ (2 hiện vật)

86

Đá đánh dấu mộ (1 hiện vật)

II

Chất liệu giấy (1107 hiện vật)

1

Áp phích (1 hiện vật)

2

Bích chương (1 hiện vật)

3

Báo “Paix” Hòa bình (1 hiện vật)

4

Thư TT Phạm Văn Đồng (1 hiện vật)

5

Bản tin (1 hiện vật)

6

Bản tin Nam Trung Bộ (1 hiện vật)

7

Bản tuyên dương (1 hiện vật)

8

Bản kiểm điểm (72 hiện vật)

9

Bản báo cáo (2 hiện vật)

10

Báo Phụ nữ giải phóng (1 hiện vật)

11

Báo cáo (3 hiện vật)

12

Báo Bình Thuận (1 hiện vật)

13

Báo Cứu Quốc (1 hiện vật)

14

Bài thơ Thuận Hải (1 hiện vật)

15

Bản mật danh (13 hiện vật)

16

Bản đồ (5 hiện vật)

17

Thẻ cử tri (2 hiện vật)

18

Giấy khen (19 hiện vật)

19

Bằng khen (3 hiện vật)

20

Tiền (386 hiện vật)

21

Giấy chứng nhận (4 hiện vật)

22

Tiền - Tín phiếu (39 hiện vật)

23

Đơn điều lê. Đồng Thạnh (3 hiện vật)

24

Đơn tiếp tế (3 hiện vật)

25

Bài vị (1 hiện vật)

26

Quyết định (11 hiện vật)

27

Sơ đồ ấp định cư An Thuận (1 hiện vật)

28

Sơ đồ trụ sở Lại An (1 hiện vật)

29

Bản đồ hành quân (1 hiện vật)

30

Sổ nhật ký (27 hiện vật)

31

Kinh nhật tụng (1 hiện vật)

32

Tài liệu (67 hiện vật)

33

Điều lệ Đảng (1 hiện vật)

34

Giấy tự tạo (26 hiện vật)

35

Chính sách MTDTGPMN (7 hiện vật)

36

Truyền đơn tiếng Anh (10 hiện vật)

37

Trích bài phát biểu NTB (1 hiện vật)

38

Diễn văn (1 hiện vật)

39

Diễn văn chào mừng (1 hiện vật)

40

Danh sách ban quản lý (1 hiện vật)

41

Danh sách (1 hiện vật)

42

Thông báo (2 hiện vật)

43

Tuyên cáo (1 hiện vật)

44

Thư khen (1 hiện vật)

45

Thư (27 hiện vật)

46

Nhãn hiệu con voi (2 hiện vật)

47

Lời kêu gọi (5 hiện vật)

48

Tài liệu địch (7 hiện vật)

49

Phiếu cán bộ quốc gia (2 hiện vật)

50

Sơ đồ (1 hiện vật)

51

Thẻ căn cước (1 hiện vật)

52

Sắc phong (9 hiện vật)

53

Sổ trình diện (1 hiện vật)

54

Sách (4 hiện vật)

55

Huân chương (5 hiện vật)

56

Huy hiệu (1 hiện vật)

57

Kính xem nhật thực (9 hiện vật)

58

Phiếu xem nhật thực (1 hiện vật)

59

Chân dung Bác Hồ (1 hiện vật)

60

Hồ sơ xin vào Đảng (24 hiện vật)

61

Mẫu điều tra (2 hiện vật)

62

Danh sách cán bộ (3 hiện vật)

63

Giấy giới thiệu (1 hiện vật)

64

Chứng minh thư (2 hiện vật)

65

Thẻ hội viên (2 hiện vật)

66

Nghị định (1 hiện vật)

67

Bài phát biểu (1 hiện vật)

68

Di chúc (1 hiện vật)

69

Cờ (50 hiện vật)

70

Thiệp (1 hiện vật)

71

Biên lai (7 hiện vật)

72

Sổ học tập y dược (1 hiện vật)

73

Mật mã (4 hiện vật)

74

Bài xã luận (3 hiện vật)

75

Thông tin báo chí (133 hiện vật)

76

Lịch bỏ túi (2 hiện vật)

77

Tập học chính trị (2 hiện vật)

78

Báo Thuận Hải (1 hiện vật)

79

Bản tin (1 hiện vật)

80

Điếu văn (1 hiện vật)

81

Hiệu triệu (1 hiện vật)

82

Tiền Đông Dương (2 hiện vật)

83

Phiếu trình báo (2 hiện vật)

84

Phiếu bầu cử (2 hiện vật)

85

Bản phúc trình (1 hiện vật)

86

Danh sách ứng cử viên (6 hiện vật)

87

Bản chia lời (1 hiện vật)

88

Bản điều lệ (1 hiện vật)

89

Nhãn hiệu sản phẩm (4 hiện vật)

90

Bài ca công ty Liên Thành (1 hiện vật)

91

Sơ đồ tổ chức các ấp (6 hiện vật)

92

Tranh qua Bình Thuận (1 hiện vật)

93

Biên bản bầu cử (1 hiện vật)

94

Điều lệ Đảng Dân chủ (1 hiện vật)

95

Công phiếu kháng chiến (1 hiện vật)

96

Chính sách công tác an ninh (1 hiện vật)

97

Sổ công tác (2 hiện vật)

98

Truyền đơn (1 hiện vật)

99

Sổ mua hàng (2 hiện vật)

100

Bưu thiếp (1 hiện vật)

101

Sổ mua lương thực (4 hiện vật)

102

Phiếu mua hàng (6 hiện vật)

103

Thẻ kỷ niệm chiến thắng (1 hiện vật)

104

Sổ khám bệnh (1 hiện vật)

105

Tem lương thực (4 hiện vật)

106

Thẻ cổ phần (2 hiện vật)

107

Sổ tiết kiệm (2 hiện vật)

III

Chất liệu gốm sứ (8402 hiện vật)

1

Ù đốt đèn (2 hiện vật)

2

Bình (8 hiện vật)

3

Đĩa (22 hiện vật)

4

Hũ (100 hiện vật)

5

Lu (6 hiện vật)

6

Bi (29 hiện vật)

7

Dọi se chỉ (107 hiện vật)

8

Mộ chum (27 hiện vật)

9

Tô (93 hiện vật)

10

Chén (81 hiện vật)

11

Ống chẽ (9 hiện vật)

12

Chì lưới (11 hiện vật)

13

Trã (21 hiện vật)

14

Chân đèn (6 hiện vật)

15

Vỏ ốc (1 hiện vật)

16

Ấm (1 hiện vật)

17

Mảnh Bình (5 hiện vật)

18

Mảnh sành (3 hiện vật)

19

Gạch trang trí (2 hiện vật)

20

Ngói trang trí (1 hiện vật)

21

Đồ trang trí (2 hiện vật)

22

Bát (13 hiện vật)

23

Vò (4 hiện vật)

24

Chum (4 hiện vật)

25

Mặt tượng phật (1 hiện vật)

26

Khạp (3 hiện vật)

27

Lọ (1 hiện vật)

28

Nồi (14 hiện vật)

29

Lò (5 hiện vật)

30

Dụ (1 hiện vật)

31

Ngói (3 hiện vật)

32

Nắp (1 hiện vật)

33

Gạch (25 hiện vật)

34

Chén đựng lủa (2 hiện vật)

35

Mảnh gốm (1 hiện vật)

36

Sưu tập độc bản CM1 (58 hiện vật)

37

Bộ sưu tập đầy đủ 1-CM1 (285 hiện vật)

38

Bộ sưu tập đầy đủ 2-CM2 (285 hiện vật)

39

Bộ sưu tập Hàm Tân (13 hiện vật)

40

Chóe (37 hiện vật)

41

Hộp (8 hiện vật)

42

Tĩn (2 hiện vật)

43

Đèn ló thụt (1 hiện vật)

44

Bộ sưu tập Bình Thuận 1 (1247 hiện vật)

45

Bộ sưu tập Tuy Phong (99 hiện vật)

46

Sưu tập độc bản -BT2 (191 hiện vật)

47

Sưu tập đầy đủ-BT2 (191 hiện vật)

48

Sưu tập vừa -BT2 (246 hiện vật)

49

Hũ vôi (48 hiện vật)

50

Bình vôi (32 hiện vật)

51

Nhạo rượu (3 hiện vật)

52

Ly (4 hiện vật)

53

Máng nước (1 hiện vật)

54

Sưu tập Phú Trường (207 hiện vật)

55

Sưu tập Phú Trường (44 hiện vật)

56

Vại (1 hiện vật)

57

Muỗng (3 hiện vật)

58

Sưu tập gốm sứ (1760 hiện vật)

59

Bát bồng (12 hiện vật)

60

Nắp mộ chum (1 hiện vật)

61

Nắp bình (1 hiện vật)

62

Chuỗi hạt (1 hiện vật)

63

Hv gốm (1 hiện vật)

64

Sản phẩm đất nung (1 hiện vật)

65

Chân đèn (1 hiện vật)

66

Hiện vật gốm

67

Đế hộp

68

Đầu ống điếu (1 hiện vật)

69

Sưu tập gốm Chu đậu (16 hiện vật)

70

Vật đốt đèn

71

Miệng hũ (3 hiện vật)

72

Mảnh vòng (1 hiện vật)

73

Vòng (1 hiện vật)

74

Vòi ấm (1 hiện vật)

75

Cốc (1 hiện vật)

76

Sưu tập hiện vật Lagi (299 hiện vật)

77

Sưu tập độc bản đoàn Ánh Dương (4 hiện vật)

78

Sưu tập cổ vật Ánh Dương (465 hiện vật)

79

Sưu tập độc bản Hải đội 2 (20 hiện vật)

80

Sưu tập vừa Hải đội 2 (25 hiện vật)

81

Sưu tập cổ vật Hải đội 2 (1917 hiện vật)

82

Sưu tập HV tháp Potaoyang (39 hiện vật)

83

Sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn (228 hiện vật)

IV

Chất liệu mộc (486 hiện vật)

1

Gùi (35 hiện vật)

2

Cày (2 hiện vật)

3

Chông (1 hiện vật)

4

Đòn gánh (3 hiện vật)

5

Nắp hầm bí mật (1 hiện vật)

6

Trụ hầm bí mật (1 hiện vật)

7

Khay, đĩa (2 hiện vật)

8

Ná (14 hiện vật)

9

Mỏ tre (3 hiện vật)

10

Ống tre đựng cơm (3 hiện vật)

11

Tranh điêu khắc (1 hiện vật)

12

Bầu đựng nước (18 hiện vật)

13

Xe trâu, xe bò (4 hiện vật)

14

Thùng phiếu (3 hiện vật)

15

Giá chỉ dẫn (1 hiện vật)

16

Bàn (2 hiện vật)

17

Khung kéo sợi (13 hiện vật)

18

Câu đối (13 hiện vật)

19

Bức chạm trỗ (9 hiện vật)

20

Hoành phi (6 hiện vật)

21

Hương án (2 hiện vật)

22

Chân đế nhạc khí (2 hiện vật)

23

Sáo (1 hiện vật)

24

Nắp quan tài (1 hiện vật)

25

Vá (2 hiện vật)

26

Kèn bầu (5 hiện vật)

27

Giỏ đựng cá (3 hiện vật)

28

Đó (1 hiện vật)

29

Bung đựng cá (2 hiện vật)

30

Cố chày (9 hiện vật)

31

Ống đựng lúa (1 hiện vật)

32

Nia (7 hiện vật)

33

Bồ thóc (1 hiện vật)

34

Gióng (2 hiện vật)

35

Vòng xay (1 hiện vật)

36

Khung kéo sợi (8 hiện vật)

37

Dụng cụ cán bông (3 hiện vật)

38

Cung bắn bông (5 hiện vật)

39

Chiếu dứa (2 hiện vật)

40

Cối xay (6 hiện vật)

41

Nón lá (2 hiện vật)

42

Ghế cắt lúa mạ (1 hiện vật)

43

Con dấu (2 hiện vật)

44

Móc võng (2 hiện vật)

45

Chiếc mang cơm (1 hiện vật)

46

Đũa, ống đũa (7 hiện vật)

47

Túi đựng hạt giống (2 hiện vật)

48

Khung dệt (3 hiện vật)

49

Khay trầu (1 hiện vật)

50

Ván thành giếng (8 hiện vật)

51

Bung bắt cá (4 hiện vật)

52

Ống tên, tên (75 hiện vật)

53

Giỏ (3 hiện vật)

54

Đàn Cha pi (3 hiện vật)

55

Lưỡi sáo (1 hiện vật)

56

Tủ (1 hiện vật)

57

Rổ (6 hiện vật)

58

Sà Ví (8 hiện vật)

59

Kheo suốt lúa (1 hiện vật)

60

Cây chọc lỗ tra hạt, ống (3 hiện vật)

61

Nừng (vật dụng đựng nữ trang) (1 hiện vật)

62

Nón (tu sĩ Hồi giáo Chăm) (1 hiện vật)

63

Cổ bồng (5 hiện vật)

64

Cây xếp chữ (dao) (1 hiện vật)

65

Sa cán bông kéo sợi (5 hiện vật)

66

Dụng cụ dệt vải (35 hiện vật)

67

Kheo (2 hiện vật)

68

Cây dò dông (2 hiện vật)

69

Thùng lều, nắp, vĩ úp (9 hiện vật)

70

Dụng cụ làm muối (13 hiện vật)

71

Sưu tập dụng cụ làm trong lễ hội của người Chăm (4 hiện vật)

72

Kèn Sa Ra Nai (2 hiện vật)

73

Dụng cụ làm gốm (18 hiện vật)

74

Đồ đựng cá, đặt cá (8 hiện vật)

75

Dụng cụ ép đậu phụng (8 hiện vật)

76

Võng (2 hiện vật)

77

Cuồng tay (1 hiện vật)

78

Trâm cài (1 hiện vật)

79

Giạ đong lúa (4 hiện vật)

80

Bản khắc gỗ chữ Hán (3 hiện vật)

81

Ghế nghi (1 hiện vật)

82

Bao đệm (4 hiện vật)

83

Bẩy chuột (2 hiện vật)

84

Né đựng cơm (1 hiện vật)

85

Cân tiểu ly (4 hiện vật)

86

Hộp đựng cân tiểu ly (2 hiện vật)

87

Mảnh ván thùng trên tàu (1 hiện vật)

88

Dây neo (1 hiện vật)

89

Sách kinh viết trên lá buông (2 hiện vật)

90

Nơm úp cá (2 hiện vật)

91

Lợp đựng cá (5 hiện vật)

92

Cây bắt rắn (3 hiện vật)

V

Chất liệu phim ảnh (520 hiện vật)

1

Ảnh Bùi Vị (1 hiện vật)

2

Cơ quan an Dưỡng (37 hiện vật)

3

Đại biểu đặc công (1 hiện vật)

4

Đồng chí Thu Huyền và Bài thơ lục bát (1 hiện vật)

5

Ếch đồng (1 hiện vật)

6

Bà Tám Tiệm ở bệnh viện

7

Bà Tám Tiệm với Đ/c Nguyễn Thị Định (1 hiện vật)

8

Hội nghị chống phá Bình Định (25 hiện vật)

9

Cắm cờ giải phóng (1 hiện vật)

10

Nguyễn Duy Trinh (1 hiện vật)

11

Phạm Văn Đồng (2 hiện vật)

12

Tuyên truyền (14 hiện vật)

13

Chiếc ấn Quang Trung (2 hiện vật)

14

Tập ảnh (16 hiện vật)

15

Nhật thực toàn phần (1 hiện vật)

16

Cơ quan văn hóa thông tin (1 hiện vật)

17

Tin báo thống nhất và kỹ thuật in báo (10 hiện vật)

18

Cảnh sinh hoạt ở cơ quan báo thống nhất (1 hiện vật)

19

Đội văn nghệ thiếu nhi (2 hiện vật)

20

Đoàn văn công sao vàng (1 hiện vật)

21

Đồng Chí Quang (1 hiện vật)

22

Buổi thao tập (1 hiện vật)

23

Quán Đoành Đoành (2 hiện vật)

24

Ủy ban Hành chính TX Phan Thiết (1 hiện vật)

25

Lễ kỷ niệm (4 hiện vật)

26

Chuẩn bị trận đánh Suối Kiết và trận đánh Suối Kiết (6 hiện vật)

27

Đồng chí Sơn Diệp (1 hiện vật)

28

Thu chiến lợi phẩm (2 hiện vật)

29

Lễ tập kết 1954 (6 hiện vật)

30

Mít tinh (3 hiện vật)

31

Văn hóa - Thể thao (3 hiện vật)

32

Lãnh đạo UBHC thị xã PT (1 hiện vật)

33

Đ/c Nguyễn Minh Châu (2 hiện vật)

34

Đ/c Sơn Điệp (1 hiện vật)

35

Đ/c Hùng Tiến (1 hiện vật)

36

Đ/c Lâm Hồng Phấn (1 hiện vật)

37

Đ/c Văn Lang (1 hiện vật)

38

Đ/c Phương (1 hiện vật)

39

Làm gốm (3 hiện vật)

40

Đấu tranh chính trị 1970 (2 hiện vật)

41

Lê Chạy (1 hiện vật)

42

Cây dừa (2 hiện vật)

43

Dốc Ông Bằng (1 hiện vật)

44

Bác sĩ Trần Cứu Kiến (1 hiện vật)

45

Tường Vân (1 hiện vật)

46

Nguyễn Khánh (1 hiện vật)

47

Nhà Sàn (5 hiện vật)

48

Giã gạo (1 hiện vật)

49

Lễ rước bằng công nhận di tích đình Bình An (40 hiện vật)

50

Tháp Pô Đam và lễ đón nhận bằng (35 hiện vật)

51

Tượng thần Adđà (22 hiện vật)

52

Tháp Pô Sah Inu (30 hiện vật)

53

Lớp tập huấn (7 hiện vật)

54

Bia chiến thắng Hoài Đức - Bắc Ruộng (1 hiện vật)

55

Phạm Thị Ngư (1 hiện vật)

56

Huỳnh Thị Khá (1 hiện vật)

57

Từ Văn Tư (1 hiện vật)

58

Nguyễn Thông (1 hiện vật)

59

Chứng tích 1975 (1 hiện vật)

60

Đoàn H50 - trên đường vận chuyển (8 hiện vật)

61

Đánh đồn xe lửa Mương Mán 1951 (1 hiện vật)

62

Trận đánh Tánh Linh 1960 (1 hiện vật)

63

Xác máy bay Mỹ (1 hiện vật)

64

Mừng Bình Tuy giải phóng (1 hiện vật)

65

Kỷ niệm chiến thắng Căng ESEPIC (1 hiện vật)

66

Những chiến sĩ vệ quốc quân (1 hiện vật)

67

Tên sĩ quan Pháp bị ta bắt sống (1 hiện vật)

68

Giải phóng thiện Giáo, giải phóng Ma Lâm (2 hiện vật)

69

Đại hội Đảng bộ Thuận Hải lần I 1976 (4 hiện vật)

70

Quân giải phóng tiến vào thị xã Phan Thiết (1 hiện vật)

71

Cắm cờ trên lầu nước Phan Thiết (1 hiện vật)

72

Đánh Hoài Đức bắt tù binh (5 hiện vật)

73

Nguyễn Hữu Xoàng (2 hiện vật)

74

Phan Thiết thành phố Anh hùng (26 hiện vật)

75

Học sinh Trường Phan Bội Châu xuống đường 1971 (2 hiện vật)

76

Chở lúa tại Sông Thiêng (1 hiện vật)

77

Cảnh sinh hoạt 1968 (7 hiện vật)

78

Văn nghệ thể thao (3 hiện vật)

79

Đại biểu về dự Đại hội Đảng bộ Thuận Hải (1 hiện vật)

80

Đại hội đại biểu Hội nông dân VN lần thứ nhất tại Hà Nội năm 1988 (1 hiện vật)

81

Hồ Chủ tịch (1 hiện vật)

82

Các đồng chí Tiểu đoàn 240 (1 hiện vật)

83

Võ Thị Dư (8 hiện vật)

84

Tư liệu (1 hiện vật)

85

Lễ mít tinh giải phóng bến cảng Long Hải (2 hiện vật)

86

Tổ du kích xã Bình Thạnh (1 hiện vật)

87

Tư liệu (1 hiện vật)

88

Xác máy bay L19 (2 hiện vật)

89

Mít tinh 1964 (5 hiện vật)

90

Phòng vệ dân sự (16 hiện vật)

91

Thiếu úy Nguyễn Văn Việt (4 hiện vật)

92

Tư liệu (13 hiện vật)

93

Pham Minh Tư (2 hiện vật)

94

Anh hùng liệt sĩ Trương Văn Ly (2 hiện vật)

95

Nguyễn Thanh Mận (1 hiện vật)

96

Anh hùng quân đội Lê Văn Bảng (2 hiện vật)

97

Nguyễn Hội (1 hiện vật)

98

Nguyễn Thái Nhự (1 hiện vật)

99

Hội nghị Tỉnh ủy Bình Thuận (24 hiện vật)

100

Súng Vicker (1 hiện vật)

101

Nữ du kích cắm chông bố phòng (2 hiện vật)

102

Các đ/c Đảng ủy viên Thường vụ khu 6 và Lãnh đạo khu 6 (7 hiện vật)

103

Nhạc tự biên (1 hiện vật)

104

Đoàn văn công Thống Nhất (1 hiện vật)

105

Đoàn vận tải H50 (1 hiện vật)

106

Nhân dân Phan Thiết đấu tranh năm 1964 (1 hiện vật)

107

Tiểu đoàn 86, 89 (1 hiện vật)

108

Lễ mit tinh kỷ niệm (1 hiện vật)

109

Đại hội Quang Trung và các chiến sĩ (2 hiện vật)

110

Bộ đội xung kích chuẩn bị đánh trận sông Quao năm 1953 (1 hiện vật)

111

Các đồng chí lãnh đạo Bộ tư lệnh (1 hiện vật)

112

Hội nghị tổng kết chiến dịch Hoài Đức - Tánh Linh (1 hiện vật)

113

Cắm chông bảo vệ xóm làng (1 hiện vật)

114

Nguyễn Quý Đôn (1 hiện vật)

115

Lê Duẩn (1 hiện vật)

116

Võ Chí Công (1 hiện vật)

117

Nguyễn Lịch (1 hiện vật)

118

Nguyễn Chí Điềm (1 hiện vật)

119

Tập ảnh Bác Hồ (10 hiện vật)

120

Ảnh tham gia kháng chiến Phan Thiết và Hàm Liêm (7 hiện vật)

121

Bộ ảnh Tiểu đoàn 15, Đoàn 5504 làm nhiệm vụ Cam Pu Chia (1 hiện vật)

122

Bàn kế hoạch đánh vào Phan Thiết (1 hiện vật)

VI

Chất liệu vải (491 hiện vật)

1

Áo (27 hiện vật)

2

Khung hoa (1 hiện vật)

3

Túi (32 hiện vật)

4

Tranh thêu Bác cùng chúng cháu hành quân (1 hiện vật)

5

Các loại cờ (17 hiện vật)

6

Quai bồng (14 hiện vật)

7

Ảnh Bác Hồ (1 hiện vật)

8

Ba lô (15 hiện vật)

9

Dù choàng (24 hiện vật)

10

Các loại nón (22 hiện vật)

11

Băng tang (3 hiện vật)

12

Vải thô cẩm (3 hiện vật)

13

Tranh sơn dầu (1 hiện vật)

14

Võng, bọc võng (40 hiện vật)

15

Chăn (9 hiện vật)

16

Khăn (13 hiện vật)

17

Bao bi đông (22 hiện vật)

18

Dây thắt lưng (44 hiện vật)

19

Ruột tượng (2 hiện vật)

20

Váy thổ cẩm (2 hiện vật)

21

Phù hiệu lính đánh thuê đại Hàn tham chiến tại Việt Nam (25 hiện vật)

22

Phù hiệu binh chủng Mỹ và Việt Nam CH (100 hiện vật)

23

Quần áo sĩ quan Mỹ (2 hiện vật)

24

Quần áo không quân (1 hiện vật)

25

Quần áo lính đánh thuê đại Hàn (2 hiện vật)

26

Sưu tập trang phục chú rể, cô dâu của người Chăm Bà Ni (7 hiện vật)

27

Trang phục trong lễ hội của người Chăm Bà Ni (48 hiện vật)

28

Ren (10 hiện vật)

29

Xắc cốt (1 hiện vật)

30

Quần (2 hiện vật)

VII

Chất liệu da (32 hiện vật)

1

Trống (8 hiện vật)

2

Bao súng (4 hiện vật)

3

Bọc da máy ảnh (7 hiện vật)

4

Giày (6 hiện vật)

5

Ví (1 hiện vật)

6

Xắc cốt (5 hiện vật)

7

Dây nịt (1 hiện vật)

VIII

Chất liệu xương (44 hiện vật)

1

Ốc bươu, vỏ sò (2 hiện vật)

2

Mảnh xương (4 hiện vật)

3

Móc võng (33 hiện vật)

4

Chang tóc (2 hiện vật)

5

Đàn Kanhi (1 hiện vật)

6

Thoi (1 hiện vật)

7

Vôi (1 hiện vật)

IX

Chất liệu nhựa (239 hiện vật)

1

Quai bòng (1 hiện vật)

2

Xắc cốt (7 hiện vật)

3

Can (1 hiện vật)

4

Ống ganh lưới (1 hiện vật)

5

Thùng (1 hiện vật)

6

Vòng (13 hiện vật)

7

Túi dựng hồ sơ (2 hiện vật)

8

Dép rọ (55 hiện vật)

9

Võng (1 hiện vật)

10

La bàn (1 hiện vật)

11

Viết (8 hiện vật)

12

Vỏ đựng bình nước (1 hiện vật)

13

Giỏ (1 hiện vật)

14

Bi đông (24 hiện vật)

15

Đèn pin (15 hiện vật)

16

Móc võng (5 hiện vật)

17

Chai (1 hiện vật)

18

Lưới (1 hiện vật)

19

Bảng khai thác mã thám (1 hiện vật)

20

Thước chỉ huy (2 hiện vật)

21

Tấm bạt (1 hiện vật)

22

Dây thắt lưng (4 hiện vật)

23

Radio (4 hiện vật)

24

Nón cối (3 hiện vật)

25

Ca (2 hiện vật)

26

Mâm (1 hiện vật)

27

Ví (4 hiện vật)

28

Nắp đậy ống kính (1 hiện vật)

29

Điện thoại (2 hiện vật)

30

Mặt nạ thủy quân lục chiến (1 hiện vật)

31

Hạt chuỗi (68 hiện vật)

32

Nút áo (3 hiện vật)

33

Bao súng (1 hiện vật)

34

Hộp thuốc cá nhân (1 hiện vật)

35

Đèn rọi máy ngắm pháo binh (1 hiện vật)

X

Chất liệu thủy tinh (56 hiện vật)

1

Đèn tự tạo (23 hiện vật)

2

Hũ đựng tài liệu (1 hiện vật)

3

Ống xi lanh (19 hiện vật)

4

Hộp thư bí mật (1 hiện vật)

5

Chai (1 hiện vật)

6

Kính lúp (1 hiện vật)

7

Nhiệt kế (3 hiện vật)

8

Kính (6 hiện vật)

9

Khuyên tai hai đầu thú (1 hiện vật)

XI

Chất liệu kim loại (11.014 hiện vật)

1

Ấm (4 hiện vật)

2

Ăng Gô (24 hiện vật)

3

Ăng ten (1 hiện vật)

4

Bàn ủi (1 hiện vật)

5

Bàn xén giấy (1 hiện vật)

6

Bát (3 hiện vật)

7

Bẫy thú (5 hiện vật)

8

Ben (8 hiện vật)

9

Bi đông (70 hiện vật)

10

Bình (13 hiện vật)

11

Bộ chập choẽ (2 hiện vật)

12

Bộ đèn và lư hương (4 hiện vật)

13

Bộ y cụ (13 hiện vật)

14

Bom, vỏ bom (11 hiện vật)

15

Búa (1 hiện vật)

16

Bút nịt (2 hiện vật)

17

Cà mèn (lặp là) (26 hiện vật)

18

Ca, ca U.S (102 hiện vật)

19

Cân xách (1 hiện vật)

20

Can xăng (1 hiện vật)

21

Cào cỏ (8 hiện vật)

22

Cấp hàm (45 hiện vật)

23

Cây chọc lỗ tra hạt (2 hiện vật)

24

Cây nhiệt đới (1 hiện vật)

25

Cây xăm cá (1 hiện vật)

26

Chà be (1 hiện vật)

27

Chà gạc (15 hiện vật)

28

Chân mặt nạ thân lư đồng (1 hiện vật)

29

Chảo (1 hiện vật)

30

Chén (1 hiện vật)

31

Chỉa hai (1 hiện vật)

32

Chông (18 hiện vật)

33

Chốt (1 hiện vật)

34

Chuông (3 hiện vật)

35

Cờ lê tiếp (1 hiện vật)

36

Còi (4 hiện vật)

37

Con dấu (48 hiện vật)

38

Cồng chiêng (15 hiện vật)

39

Công cụ (236 hiện vật)

40

Cổng sắt (1 hiện vật)

41

Cuốc xẻng Mỹ (1 hiện vật)

42

Cuốc, lưỡi cuốc (18 hiện vật)

43

Đại hồng chung (1 hiện vật)

44

Đạn (30 hiện vật)

45

Dao (49 hiện vật)

46

Dấu ấn (5 hiện vật)

47

Đầu đo thước ngắm (2 hiện vật)

48

Đe (1 hiện vật)

49

Đế bát đốt trấm (1 hiện vật)

50

Đế chân ngựa (1 hiện vật)

51

Đèn (18 hiện vật)

52

Đồ đựng nước (1 hiện vật)

53

Độc kích (1 hiện vật)

54

Dọi (1 hiện vật)

55

Đồng hồ (2 hiện vật)

56

Đồng la (9 hiện vật)

57

Dũa - Cưa - lưỡi lê (3 hiện vật)

58

Dụng cụ lường (1 hiện vật)

59

Dụng cụ nấu kim (4 hiện vật)

60

Dụng cụ y tế (4 hiện vật)

61

Gàu (1 hiện vật)

62

Gịa đong lúa (2 hiện vật)

63

Giáo (5 hiện vật)

64

Gióng (2 hiện vật)

65

Giường xếp (1 hiện vật)

66

Gọng ống nghe (3 hiện vật)

67

Gươm (1 hiện vật)

68

Hộp (9 hiện vật)

69

Hộp đựng vôi (1 hiện vật)

70

Hộp tăm (1 hiện vật)

71

Hộp vôi (1 hiện vật)

72

Hộp y cụ (42 hiện vật)

73

Hốt (3 hiện vật)

74

Hủ đồng (1 hiện vật)

75

Huy hiệu (8 hiện vật)

76

Kềm (3 hiện vật)

77

Kèn (3 hiện vật)

78

Kẻng (1 hiện vật)

79

Kéo (7 hiện vật)

80

Kéo - xi rô - dũa (3 hiện vật)

81

Kẹp ba lá (3 hiện vật)

82

Kẹp gắp bông (1 hiện vật)

83

Kẹp rút dép (50 hiện vật)

84

Khay, đĩa (5 hiện vật)

85

Khuôn đúc bông sen (1 hiện vật)

86

Khuyên tai đồng (1 hiện vật)

87

Kiếm (4 hiện vật)

88

Kim tiêm (102 hiện vật)

89

Kính hiển vi (1 hiện vật)

90

Knoa (1 hiện vật)

91

Kote (1 hiện vật)

92

La bàn (9 hiện vật)

93

Liềm (1 hiện vật)

94

Linga - yoni (2 hiện vật)

95

Linga đầu thần siva (2 hiện vật)

96

Lò rèn tự tạo (1 hiện vật)

97

Loa - micro - âmly (3 hiện vật)

98

Longuigoz (13 hiện vật)

99

Lư (3 hiện vật)

100

Lục lạc (35 hiện vật)

101

Lược (5 hiện vật)

102

Lưỡi câu (1 hiện vật)

103

Lưỡi lê (3 hiện vật)

104

Mác (2 hiện vật)

105

Mâm (12 hiện vật)

106

Mảnh đồng (1 hiện vật)

107

Mảnh nắp đồng (1 hiện vật)

108

Mảnh tôn (1 hiện vật)

109

Mảnh vỡ máy bay (5 hiện vật)

110

Mặt nạ đồng (3 hiện vật)

111

Máy ảnh (4 hiện vật)

112

Máy bay A37B (1 hiện vật)

113

Máy chiếu phim (5 hiện vật)

114

Máy đo huyết áp (1 hiện vật)

115

Máy may (1 hiện vật)

116

Máy ổn áp (1 hiện vật)

117

Mìn (2 hiện vật)

118

Mỏ neo (1 hiện vật)

119

Móc tai (1 hiện vật)

120

Móc võng (90 hiện vật)

121

Móng chân động vật (3 hiện vật)

122

Mũi lao (2 hiện vật)

123

Muỗng (20 hiện vật)

124

Nắp hộp (2 hiện vật)

125

Nắp tự tạo (2 hiện vật)

126

Ngoáy trầu (7 hiện vật)

127

Ngôi sao (1 hiện vật)

128

Nhẫn (22 hiện vật)

129

Ní (3 hiện vật)

130

Nồi (35 hiện vật)

131

Nón (1 hiện vật)

132

Nón quân cảnh (1 hiện vật)

133

Nòng súng (2 hiện vật)

134

Nút áo (1 hiện vật)

135

Ổ khoá (1 hiện vật)

136

Ống đựng bom cam (1 hiện vật)

137

Ống đựng tài liệu (1 hiện vật)

138

Ống kính (1 hiện vật)

139

Ống nhổ (4 hiện vật)

140

Ống sắt (1 hiện vật)

141

Phảng (1 hiện vật)

142

Phèng la (3 hiện vật)

143

Phù hiệu (1 hiện vật)

144

Quả cân (1 hiện vật)

145

Quả cối 60 ly (2 hiện vật)

146

Qua đồng (3 hiện vật)

147

Quẹt lửa (2 hiện vật)

148

Radio (15 hiện vật)

149

Rìu đồng (12 hiện vật)

150

Rìu sắt (3 hiện vật)

151

Rựa (6 hiện vật)

152

Sà nỏ (2 hiện vật)

153

ST hiện vật di tích KCH Động Bà Hòe (35 hiện vật)

154

Súng (16 hiện vật)

155

Súng le (1 hiện vật)

156

Súng thần công (16 hiện vật)

157

Suổng (1 hiện vật)

158

Sưu tập hiện vật dùng trong lễ nghi (34 hiện vật)

159

Sưu tập hủ vôi đồng (36 hiện vật)

160

Sưu tập huy chương (12 hiện vật)

161

Sưu tập lục lạc chuông (9 hiện vật)

162

Sưu tập lục lạc tròn (16 hiện vật)

163

Sưu tập lục lạc vòng (4 hiện vật)

164

Sưu tập nồi đồng (6 hiện vật)

165

Sưu tập ống điếu (11 hiện vật)

166

Sưu tập vòng lò xo (13 hiện vật)

167

Tẩu thuốc (2 hiện vật)

168

Thang leo yên ngựa (5 hiện vật)

169

Thau (6 hiện vật)

170

Thẻ bài lý trưởng (9 hiện vật)

171

Thùng (9 hiện vật)

172

Thùng đạn đại liên (40 hiện vật)

173

Thùng đựng đạn (1 hiện vật)

174

Thước đồng (1 hiện vật)

175

Thuổng (5 hiện vật)

176

Tiền (9125 hiện vật)

177

Tô (7 hiện vật)

178

Trâm cài (1 hiện vật)

179

Trường đao (1 hiện vật)

180

Tượng phật (17 hiện vật)

181

Vá (6 hiện vật)

182

Viết (1 hiện vật)

183

Vỏ đèn pháo sáng (5 hiện vật)

184

Vòng (55 hiện vật)

185

Vòng hái (6 hiện vật)

186

Xà bát (1 hiện vật)

187

Xe đạp (2 hiện vật)

188

Xẻng (1 hiện vật)

189

Xoong (8 hiện vật)

B

Hiện vật nghiên cứu, tham khảo

I

Cổ vật BT2 (21.822 hiện vật)

1

Đĩa nhiều màu, đĩa hoa lam (6581 hiện vật)

2

Bát nhiều màu, bát hoa lam (952 hiện vật)

3

Chén hoa lam (9 hiện vật)

4

Hộp nhiều màu (13.130 hiện vật)

5

Thân hộp nhiều màu (1028 hiện vật)

6

Nắp hộp (113 hiện vật)

7

Lọ (8 hiện vật)

8

Hũ (1 hiện vật)

II

Cổ vật CMI (2.182 hiện vật)

1

Đĩa hoa lam (1731 hiện vật)

2

Nắp hộp (49 hiện vật)

3

Chén hoa lam (267 hiện vật)

4

Tách hoa lam (66 hiện vật)

5

Hộp hoa lam (69 hiện vật)

III

Thỏi kim loại (383 hiện vật)

 

PHỤ LỤC 2

QUY ĐỊNH THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số tt

Danh mục

Thời gian
sử dụng (năm)

Tỷ lệ hao mòn
(% năm)

 

 

Loại 1

Quyền tác giả

50

2

 

Loại 2

Quyền sở hữu công nghiệp

50

2

 

Loại 3

Quyền đối với giống cây trồng

50

2

 

Loại 4

Phần mềm ứng dụng

 

 

 

 

- Cơ sở dữ liệu

10

10

 

 

- Phần mềm kế toán

10

10

 

 

- Phần mềm tin học văn phòng

10

10

 

 

- Phần mềm ứng dụng khác

10

10

 

Loại 5

Tài sản cố định vô hình khác

10

10

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2057/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2057/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2015
Ngày hiệu lực10/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2057/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2057/QĐ-UBND Danh mục thời gian dùng hao mòn tài sản cố định đặc biệt vô hình Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2057/QĐ-UBND Danh mục thời gian dùng hao mòn tài sản cố định đặc biệt vô hình Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2057/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tiến Phương
        Ngày ban hành10/08/2015
        Ngày hiệu lực10/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2057/QĐ-UBND Danh mục thời gian dùng hao mòn tài sản cố định đặc biệt vô hình Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2057/QĐ-UBND Danh mục thời gian dùng hao mòn tài sản cố định đặc biệt vô hình Bình Thuận

            • 10/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực