Quyết định 2058/QĐ-BHXH

Quyết định 2058/QĐ-BHXH năm 2019 sửa đổi quy định về trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2058/QĐ-BHXH 2019 trang phục thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2058/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐI, BSUNG QUY ĐỊNH TRANG PHỤC CỦA NGƯỜI ĐƯC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIM THẤT NGHIỆP, BẢO HIM Y TẾ TẠI KHOẢN 1, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 885/QĐ-BHXH NGÀY 12 THÁNG 07 NĂM 2019 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo him xã hội Việt Nam ban hành quy định cấp, quản lý, sử dụng thẻ và trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo him xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 885/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Tổng Giám đốc Bảo him xã hội Việt Nam về về việc sửa đổi quy định trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 07 năm 2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi quy định trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

1. Sửa đổi Điều 10:

Điều 10. Trang phục

Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành được cp trang phục, bao gồm: Quần áo thu đông, áo sơ mi dài tay, quần xuân hè, áo xuân hè ngắn tay, áo xuân hè dài tay, juyp, giầy da, ca ra vát, dây tht lưng, cặp tài liệu, biển tên, mũ kêpi, cành tùng, cu vai.”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính ph
;
- Bộ L
Đ-TB&XH;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- UBND các t
nh, TP trực thuộc Trung ương;
- H
ội đồng qun lý BHXH VN;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổ
ng giám đốc;
- Các
đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Cổng TTĐT BHXH VN;
- L
ưu: VT, TTKT(10b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2058/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2058/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2019
Ngày hiệu lực15/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2058/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 2058/QĐ-BHXH 2019 trang phục thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2058/QĐ-BHXH 2019 trang phục thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2058/QĐ-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành15/11/2019
        Ngày hiệu lực15/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2058/QĐ-BHXH 2019 trang phục thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2058/QĐ-BHXH 2019 trang phục thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội

            • 15/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực