Quyết định 2059/QĐ-UBND

Quyết định 2059/QĐ-UBND năm 2011 hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi có gia súc, gia cầm bị tiêu hủy do dịch bệnh do tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định 2059/QĐ-UBND 2011 hỗ trợ kinh phí người chăn nuôi gia súc gia cầm bị tiêu hủy Quảng Trị đã được thay thế bởi Quyết định 1893/QĐ-UBND năm 2013 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 18/10/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 2059/QĐ-UBND 2011 hỗ trợ kinh phí người chăn nuôi gia súc gia cầm bị tiêu hủy Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2059/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 05 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO NGƯỜI CHĂN NUÔI CÓ GIA SÚC, GIA CẦM BỊ TIÊU HỦY DO DỊCH BỆNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng chống dịch gia súc, gia cầm;

Căn cứ Công văn số 146/TTHĐND-CTHĐ ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Thường trực HĐND tỉnh V/v tạm ứng kinh phí dự phòng năm 2011 để hỗ trợ chủ chăn nuôi có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy do dịch bệnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính (Tờ trình số 1696/TTr-STC ngày 16/9/2011); Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT (Công văn số 771/SNN-CN ngày 13/9/2010),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích dự phòng ngân sách tỉnh năm 2011: 2.852.541.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu, năm trăm bốn mươi mốt ngàn đồng) cấp cho các địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi có gia súc, gia cầm bị tiêu hủy do dịch bệnh. Cụ thể:

- Huyện Vĩnh Linh:

1.136.155.000 đồng

- Huyện Hi Lăng:

1.102.776.000 đồng

- Huyện Gio Linh:

233.580.000 đồng

- Huyện Cam Lộ:

243.650.000 đồng

- Huyện Triệu Phong:

56.300.000 đồng

- Thị xã Quảng Trị:

53.960.000 đồng

- Thành ph Đông Hà:

26.120.000 đồng

Điều 2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT./HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó CT;
- Các Phó Văn phòng;
- Lưu: VT, NN, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2059/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2059/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2011
Ngày hiệu lực05/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2059/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2059/QĐ-UBND 2011 hỗ trợ kinh phí người chăn nuôi gia súc gia cầm bị tiêu hủy Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2059/QĐ-UBND 2011 hỗ trợ kinh phí người chăn nuôi gia súc gia cầm bị tiêu hủy Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2059/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Cường
        Ngày ban hành05/10/2011
        Ngày hiệu lực05/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/2013
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2059/QĐ-UBND 2011 hỗ trợ kinh phí người chăn nuôi gia súc gia cầm bị tiêu hủy Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2059/QĐ-UBND 2011 hỗ trợ kinh phí người chăn nuôi gia súc gia cầm bị tiêu hủy Quảng Trị