Quyết định 206/QĐ-UBND

Quyết định 206/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum (đợt 3)

Nội dung toàn văn Quyết định 206/QĐ-UBND Đề án tinh giản biên chế các đơn vị đợt 3 Kon Tum giai đoạn 2015 2021 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 206/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 22 tháng 4 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TINH GIẢN BIÊN CHẾ GIAI ĐOẠN 2015-2021 CỦA CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (ĐỢT 3)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế">01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 2175/SNV-CCVC ngày 04 tháng 12 năm 2015 và Công văn số 2289/SNV-CCVC ngày 22 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (đợt 3) như Danh sách và Biu kèm theo.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH2.

CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

DANH SÁCH

ĐỀ ÁN TINH GIẢN BIÊN CHẾ GIAI ĐOẠN 2015 - 2021 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM (ĐỢT 3)
(Kèm theo Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên đơn vị, địa phương

Số, ngày, tháng, năm của Đ án

Ghi chú

1

Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray

01/ĐA-BQL ngày 07/01/2016

 

2

UBND huyện la H’Drai

Đán kèm theo Tờ trình s 29/TTr-UBND ngày 10/3/2016

 

Danh sách này có tổng cộng 02 cơ quan, đơn vị.

 

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG TINH GIẢN BIÊN CHẾ GIAI ĐOẠN 2015-2021 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (ĐỢT 3)

(Kèm theo Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Chủ tịch UBND tnh)

STT

Tên địa phương, đơn vị

Biên chế giao năm 2015

Số lượng tinh giản biên chế tinh giản

Ghi chú

Tng

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray

67

3

 

 

 

 

 

 

3

 

2

UBND huyện la H’Drai

204

2

 

 

 

 

1

 

1

 

TNG

271

5

0

0

0

0

1

0

4

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 206/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 206/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/04/2016
Ngày hiệu lực 22/04/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 206/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 206/QĐ-UBND Đề án tinh giản biên chế các đơn vị đợt 3 Kon Tum giai đoạn 2015 2021 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 206/QĐ-UBND Đề án tinh giản biên chế các đơn vị đợt 3 Kon Tum giai đoạn 2015 2021 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 206/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Đào Xuân Quí
Ngày ban hành 22/04/2016
Ngày hiệu lực 22/04/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 206/QĐ-UBND Đề án tinh giản biên chế các đơn vị đợt 3 Kon Tum giai đoạn 2015 2021 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 206/QĐ-UBND Đề án tinh giản biên chế các đơn vị đợt 3 Kon Tum giai đoạn 2015 2021 2016

  • 22/04/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/04/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực