Quyết định 2060/QĐ-UBND

Quyết định 2060/QĐ-UBND năm 2019 về Đề án “Đảm bảo an ninh trật tự Hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”

Nội dung toàn văn Quyết định 2060/QĐ-UBND 2019 về an ninh trật tự Hệ thống truyền tải điện 500kV tỉnh Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2060/-UBND

Quảng Bình, ngày 21 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN “ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN 500KV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH”

ỦY BAN NHÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật điện lực ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực ngày 20/11/2012.

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến An ninh quốc gia ngày 20/4/2007;

Căn cứ Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến An ninh quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 126/2008/NĐ-CP Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng đến an ninh quốc gia">72/2009/TT-BCA ngày 18/12/2009 của Bộ Công an quy định cụ thể thi hành Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến An ninh quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 04/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa Hệ thống truyền tải điện 500kV vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến An ninh quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 1993/TTr-CAT-PA04 ngày 28/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án “Đảm bảo an ninh trật tự Hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2, Giám đốc Truyền tải điện Quảng Bình, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

ĐỀ ÁN

ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN 500KV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Bình)

Phần I

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH ĐỀ ÁN

Hệ thống truyền tải điện 500kV là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa và tầm quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng. Việc xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống truyền tải điện 500kV đóng vai trò to lớn được xem như là hệ thống năng lượng huyết mạch để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Hệ thống truyền tải điện 500kV đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình là một bộ phận thuộc trục xương sống truyền tải điện Bắc Nam đi qua 32 xã, phường thuộc 6 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Quảng Bình.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an tỉnh, Truyền tải điện Quảng Bình công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy vậy, quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT còn có những thiếu sót, hạn chế; công tác quản lý nhà nước về ANTT trên Hệ thống truyền tải điện 500kV còn sơ hở, bất cập; mối quan hệ phối hợp giữa đơn vị chủ quản và các cấp chính quyền địa phương thiếu chặt chẽ, thống nhất, một số địa phương xem đây là nhiệm vụ chính của đơn vị quản lý vận hành chứ không phải nhiệm vụ của các cấp chính quyền hay một ngành, đơn vị, người dân... nên còn tình trạng xâm phạm hành lang tuyến, vi phạm an toàn gây sự cố đối với Hệ thống truyền tải điện 500kV.

Trước tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, tác động sâu sắc đến công tác đảm bảo ANTT nói chung và trên Hệ thống truyền tải điện 500kV nói riêng, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến tình hình an ninh nông thôn, khiếu kiện, tranh chấp đất đai... dễ bị các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng kích động người dân tiến hành các hoạt động gây rối ANTT, đe dọa ảnh hưởng hoặc trực tiếp xâm phạm Hệ thống truyền tải điện 500kV.

Để đáp ứng các yêu cầu của công tác đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV trong tình hình mới, đồng thời thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 04/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc đưa Hệ thống truyền tải điện 500kV vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và Thông báo số 10/TB-BCA-TCAN ngày 17/5/2018 của Bộ Công an về phân công nhiệm vụ các đơn vị triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến ANQG - Hệ thống truyền tải điện 500kV đòi hỏi phải xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Đề án "Đảm bảo an ninh trật tự Hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Quảng Bình" nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với sự tham gia của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật Điện lực ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

2. Pháp lệnh ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến An ninh quốc gia;

3. Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến An ninh quốc gia;

4. Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

5. Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

6. Thông tư số 126/2008/NĐ-CP Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng đến an ninh quốc gia">72/2009/TT-BCA ngày 18/12/2009 của Bộ Công an quy định cụ thể thi hành Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến An ninh quốc gia;

7. Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 04/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa Hệ thống truyền tải điện 500kV vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến An ninh quốc gia;

8. Thông báo số 10/TB-BCA-TCAN ngày 17/5/2018 của Bộ Công an về phân công nhiệm vụ các đơn vị triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia - Hệ thống truyền tải điện 500kV.

III. CĂN CỨ THỰC TIỄN

Hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có tổng chiều dài 2 đoạn tuyến là 249,9 km; với 583 vị trí cột, đặc biệt có đoạn mạch kép (hai đường dây 500kV đi chung cột) với 14 vị trí cột đi qua xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh. Trong đó: Đường dây 500kV mạch 1 Vũng Áng - Đà Nẵng dài 125,5 km từ vị trí 955 - 1253, tổng số 296 cột, có 15 nhà chốt bảo vệ; Đường dây 500kV mạch 2 Đà Nẵng - Hà Tĩnh dài 124,4 km từ vị trí 5005 - 7201, tổng số 287 cột. Hệ thống truyền tải điện 500kV đi qua huyện Quảng Trạch (xã Quảng Hợp, Quảng Châu, Quảng Tiến, Quảng Lưu, Quảng Phương); thị xã Ba Đồn (xã Quảng Lộc, Quảng Hòa, Quảng Minh, phường Quảng Long, Quảng Phong); huyện Bố Trạch

+ Cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật, tài sản và các nguồn lực phục vụ phát triển Hệ thống truyền tải điện 500kV.

- Đối tượng đấu tranh:

+ Các đối tượng có hoạt động xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gây ảnh hưởng, tác động xấu đến sự an toàn, vận hành ổn định, có hiệu quả Hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

+ Các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật trực tiếp xâm phạm đến an ninh, an toàn Hệ thống truyền tải điện 500kV.

+ Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước lợi dụng các hoạt động liên quan đến việc xây dựng, khai thác, vận hành Hệ thống truyền tải điện 500kV để xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

2. Địa bàn trọng điểm

Các địa bàn, khu vực có Hệ thống truyền tải điện 500kV đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn rừng núi, địa hình hiểm trở, phức tạp, địa bàn có đoạn mạch kép. Cụ thể: Quảng Châu, Quảng Hợp, Quảng Minh, Liên Trạch, Trường Xuân, Kim Thủy, Văn Thủy; nơi thường có hoạt động khai thác khoáng sản, đất đá, đốt rừng: Nông trường Lệ Ninh, Sơn Thủy, Vĩnh Ninh, Vạn Ninh... , địa bàn tập trung các đối tượng chính trị, hình sự gần Hệ thống truyền tải điện dây 500kV, nơi đặt trung tâm vận hành, hệ thống điều khiển, trạm biến áp...

VII. PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN

- Địa bàn: Các nội dung và giải pháp của Đề án được thực hiện tại địa bàn tỉnh Quảng Bình

- Thời gian thực hiện: Thực hiện trong giai đoạn 2019-2021. Căn cứ kết quả thực hiện Đề án và thực tiễn tình hình để điều chỉnh, bổ sung cho giai đoạn tiếp theo.

Phần II

NỘI DUNG, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

I. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự Hệ thống truyền tải điện 500kV.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV cho cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội nói chung và đảm bảo an toàn lưới điện cao áp nói riêng, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2014 của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội (khóa XIII) về “Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm”, Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành, Pháp lệnh về Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến An ninh Quốc gia, Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 04/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa Hệ thống truyền tải điện 500kV vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến An ninh Quốc gia.

- Tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng các ban, ngành, địa phương và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, chương trình, kế hoạch của địa phương về công tác đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong triển khai thực hiện từ đó góp phần hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, vận hành an toàn Hệ thống truyền tải điện 500kV.

- Thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện 500kV quan tâm xây dựng, chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong cán bộ công nhân viên và tại các địa bàn, khu dân cư có Hệ thống truyền tải điện 500KV, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết liên quan ANTT và xây dựng các văn bản, kế hoạch thực hiện; hàng năm có tổng kết, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

- Hướng dẫn đơn vị quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện 500kV triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018 bảo đảm an toàn thông tin, tổ chức công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”, Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại khu vực có Hệ thống truyền tải điện 500kV.

- Nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động. Xây dựng các kế hoạch công tác để phát hiện, đấu tranh với các hoạt động của địch móc nối, cài cắm nội gián; phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị quản lý, vận hành Hệ thống truyền tải điện 500kV. Chủ động ứng phó với các nguy cơ gây mất ổn định chính trị; quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, người lao động đi công tác ở nước ngoài, làm việc với người nước ngoài, không để các thế lực thù địch, phản động mua chuộc, khống chế, móc nối, lôi kéo, tác động, tuyên truyền tư tưởng phản động. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ nội bộ, kịp thời phát hiện, xử lý những biểu hiện mâu thuẫn, mất đoàn kết, những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tham ô, tham nhũng.

- Tăng cường công tác quản lý, sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, thiết bị điện tử, nhất là mạng internet để phòng chống lộ lọt bí mật nhà nước. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về an toàn, an ninh thông tin và ý thức bảo mật cho cán bộ trực tiếp làm công tác thông tin liên lạc của các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan Hệ thống truyền tải điện 500kV. Tăng cường kiểm tra và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong xây dựng quy chế và thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Ngăn chặn có hiệu quả việc lợi dụng mạng internet để phát tán tài liệu, thông tin gây mất đoàn kết nội bộ hoặc tập hợp lực lượng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

- Chú trọng công tác bảo vệ an ninh kinh tế trong điều kiện hội nhập kinh tế sâu rộng. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng hợp tác, đầu tư phát triển hạ tầng Hệ thống truyền tải điện 500kV để phá hoại kinh tế, tác động chuyển hóa nền kinh tế, thông qua kinh tế để chuyển hóa chính trị; đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, vi phạm nguyên tắc quản lý kinh tế gây ảnh hưởng đến an toàn vận hành Hệ thống truyền tải điện 500kV; tập trung phát hiện, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng quá trình đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành Hệ thống truyền tải điện 500kV để vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ chức.

- Xây dựng và thường xuyên tổ chức diễn tập các phương án phòng chống khủng bố, biểu tình phá rối an ninh, bạo loạn lật đổ, tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng, nhất là tại các trạm biến áp, mục tiêu quan trọng thuộc Hệ thống truyền tải điện 500kV nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và kỹ năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp xảy ra.

- Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến Hệ thống truyền tải điện 500kV như: trộm cắp thiết bị, phá hoại tài sản, cơ sở vật chất; gây rối, cản trở cán bộ công nhân viên quản lý, vận hành Hệ thống truyền tải điện 500kV, thường xuyên bố trí lực lượng bám sát địa bàn để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của Hệ thống truyền tải điện 500kV. Thường xuyên mở các đợt cao điểm để huy động lực lượng, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, chủ động phát hiện và đấu tranh xóa bỏ các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Tập trung truy bắt, vận động đầu thú các đối tượng truy nã; quản lý tốt các đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan các tội xâm phạm công trình quan trọng về An ninh quốc gia nói chung và tội phạm liên quan Hệ thống truyền tải điện 500kV nói riêng.

- Tăng cường công tác quản lý cư trú, nhất là quản lý nhân, hộ khẩu, quản lý người nước ngoài ở các khu kinh tế, khu vực biên giới, khu vực có Hệ thống truyền tải điện 500kV đi qua. Quản lý hoạt động của chuyên gia người nước ngoài, tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đăng ký, cấp phép, quản lý, sử dụng lao động người nước ngoài tại các công trình dự án thuộc Hệ thống truyền tải điện 500kV.

- Tập trung làm tốt công tác PCCC và CNCH, trọng tâm là các trạm biến áp, trung tâm vận hành, hệ thống điều khiển, khu vực trồng rừng, làm rẫy nơi có Hệ thống truyền tải điện 500kV đi qua. Tăng cường huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH và hướng dẫn để đơn vị quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện 500kV đầu tư trang thiết bị PCCC và CNCH đủ sức thực hiện nhiệm vụ PCCC, CNCH khi có sự cố xảy ra. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, khắc phục dứt điểm các vi phạm, sơ hở về PCCC, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về PCCC.

- Tham mưu hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, vận hành Hệ thống truyền tải điện 500kV thực hiện nghĩa vụ bảo đảm An ninh quốc gia, tăng cường công tác quản lý cán bộ, cam kết không vi phạm pháp luật, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Đảm bảo an ninh, an toàn trong quản lý, vận hành Hệ thống truyền tải điện 500kV.

- Rà soát, bổ sung các quy định liên quan công tác đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV nói chung và trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói riêng phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Trong đó tập trung rà soát, kiến nghị bổ sung, hoàn thiện và ban hành các văn bản quy định về an ninh, an toàn liên quan đến Hệ thống truyền tải điện 500kV; chế tài xử lý các hành vi xâm phạm Hệ thống truyền tải điện 500kV. Xây dựng và ban hành các quy định, tiêu chuẩn về an ninh, an toàn Hệ thống truyền tài điện 500kV tại các địa bàn, điểm giao chéo với các hệ thống giao thông, điểm khai thác mỏ...

- Xây dựng phương án huy động các lực lượng, ban, ngành xử lý các tình huống đột xuất, phức tạp về ANTT gây ảnh hưởng đến Hệ thống truyền tải điện 500kV, huy động tiềm lực khoa học và công nghệ để phục vụ công tác bảo đảm an ninh Hệ thống truyền tải điện 500kV. Chủ động xây dựng và bổ sung các kế hoạch, phương án bảo vệ các mục tiêu, công trình quan trọng của Hệ thống truyền tải điện 500kV, trong đó tập trung là phương án phòng chống khủng bố, biểu tình phá rối an ninh, bạo loạn lật đổ, tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng, phương án phòng chống cháy, nổ; cứu nạn, cứu hộ. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức diễn tập các tình huống điển hình nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và kỹ năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp xảy ra.

- Cán bộ, công nhân viên đơn vị quản lý vận hành phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định, quy trình quản lý, vận hành an toàn Hệ thống truyền tải điện 500kV.

- Chuẩn hóa các thông tin liên quan quyền sử dụng đất phục vụ mục đích xây dựng, vận hành Hệ thống truyền tải điện 500kV. Công bố vị trí, tọa độ các cột, phạm vi hành lang Hệ thống truyền tải điện 500kV. Thường xuyên tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hành lang Hệ thống truyền tải điện 500kV. Kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

- Đầu tư, trang bị các thiết bị, phương tiện đảm bảo an toàn và phòng ngừa tội phạm như: Lắp đặt các biển báo nguy hiểm, biển cảnh báo, biển hướng dẫn tại các khu vực có Hệ thống truyền tải điện 500kV.

- Hiện đại hóa, tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ vào công tác đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV, lắp đặt camera an ninh tại các vị trí cột xung yếu, địa bàn trọng điểm về ANTT, áp dụng thiết bị kỹ thuật số, ứng dụng thông minh để cảnh báo sự cố an ninh, cháy, nổ đối với Hệ thống truyền tải điện 500kV.

4. Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, nâng cao hiệu quả thiết thực Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc tại các địa bàn có Hệ thống truyền tải điện 500kV.

- Thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình, nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công tác đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV trong tình hình mới. Nâng cao tinh thần cảnh giác của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đối với âm mưu, thủ đoạn hoạt động của thế lực thù địch và các loại tội phạm khác đối với Hệ thống truyền tải điện 500kV. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của Nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và công tác bảo vệ tài sản thuộc Hệ thống truyền tải điện 500kV nói riêng, không có các hành vi gây cản trở công tác quản lý, vận hành Hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành và các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố có Hệ thống truyền tải điện 500kV đi qua trong công tác đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV; huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kế hoạch phối hợp liên ngành trong công tác đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV. Trong đó, chú trọng thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp số 2502/QCPH-TCAN-EVN ngày 26/6/2015 giữa Tổng cục An ninh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về phối hợp công tác bảo vệ an ninh, an toàn ngành điện và Quy chế phối hợp số 01/QCPH-CAQB-PTC2 ngày 02/12/2015 giữa Công an tỉnh Quảng Bình và Công ty Truyền tải điện 2 về công tác đảm bảo an ninh, bảo vệ an toàn lưới điện. Rà soát, bổ sung các quy chế phối hợp, phương án bảo vệ, kế hoạch liên ngành giữa đơn vị quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện 500kV và các lực lượng chức năng có liên quan.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp phải xác định công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV là một bộ phận của công tác dân vận. Nhiệm vụ của công tác này phải thường xuyên được đổi mới để phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Các hình thức tuyên truyền phải phong phú, linh hoạt; nội dung đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cụ thể. Phát huy tối đa tác dụng của các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, nhất là trong giải quyết các nhiệm vụ đột xuất.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; có chính sách động viên khen thưởng những điển hình trong công tác bảo đảm ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV; gắn Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với công tác đảm bảo an ninh, an toàn Hệ thống truyền tải điện 500kV. Quan tâm xây dựng lực lượng công an xã, công an viên, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp ngày càng vững mạnh làm nòng cốt để duy trì và phát huy hiệu quả của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới.

- Tổ chức các lớp tập huấn về công tác bảo đảm ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV cho cán bộ công nhân viên quản lý vận hành, lực lượng hợp đồng bảo vệ, lực lượng bảo vệ tại các công trình, mục tiêu trọng điểm thuộc Hệ thống truyền tải điện 500kV.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là tại các địa bàn có Hệ thống truyền tải điện 500kV

- Cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các đơn vị phải thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, không ngừng củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở nhằm góp phần giữ vững các mặt trật tự an toàn xã hội, kết hợp giữa công tác đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV với giải quyết tốt các mặt an ninh xã hội tại địa bàn như: an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, giải quyết các tranh chấp khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công công trình 500kV, tranh chấp đất đai liên quan đến hành lang tuyến 500kV.

- Chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng trong nhân dân, kịp thời phát hiện, xử lý các mâu thuẫn, tranh chấp tại cơ sở, tạo sự đồng thuận trong xã hội không để hình thành “điểm nóng” về ANTT; phòng ngừa các hoạt động khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng lôi kéo, kích động khiếu kiện, biểu tình phá rối, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành chức năng phải chịu trách nhiệm nếu để tình hình ANTT phức tạp kéo dài, mất kiểm soát ảnh hưởng đến quá trình vận hành an toàn Hệ thống truyền tải điện 500kV

- Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động tầng lớp nhân dân đoàn kết, thống nhất và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách của địa phương về công tác đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải 500kV; tham gia tích cực, hiệu quả trong giải quyết những vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức phổ biến, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án “Đảm bảo an ninh trật tự Hệ thống truyền tải điện 500kV”. Đồng thời tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ lực lượng công an và đơn vị quản lý vận hành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung của Đề án. Hàng năm căn cứ chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xây dựng hoặc bổ sung các chương trình, kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV theo các nội dung của Đề án. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện nội dung của Đề án; kịp thời phát hiện và đề xuất giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Giúp UBND tỉnh sơ, tổng kết các nội dung của Đề án để kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị có thành tích xuất sắc; chấn chỉnh hoặc đề nghị xem xét trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân tổ chức thực hiện không đạt yêu cầu.

- Chủ động bố trí, tổ chức lực lượng, triển khai tổng hợp các biện pháp công tác, để nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, thực hiện các giải pháp bảo đảm ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV. Chỉ đạo, hướng dẫn Công an các huyện, thành phố, thị xã tăng cường các biện pháp bảo đảm ANTT, an toàn vận hành Hệ thống truyền tải điện 500kV. Đối với các địa bàn, khu vực, mục tiêu trọng điểm phải xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT.

- Phát hiện, điều tra, xử lý các tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Hệ thống truyền tải điện 500kV theo quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý nhà nước về ANTT Hệ thống truyền tải điện 500KV.

- Hướng dẫn đơn vị quản lý vận hành xây dựng, hoàn thiện các kế hoạch, phương án phòng, chống khủng bố, phòng cháy, chữa cháy đối với các mục tiêu trạm và hệ thống đường dây 500kV.

- Tổ chức hướng dẫn, phát động Phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” trong cán bộ, công nhân viên và người dân sống gần khu vực có Hệ thống truyền tải điện 500kV. Thông tin kịp thời về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của thế lực thù địch và các loại tội phạm khác đối với Hệ thống truyền tải điện 500kV góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên quản lý vận hành đối với công tác đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV. Thông báo các chủ trương, quy định pháp luật mới về quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT liên quan đến hoạt động của Hệ thống truyền tải điện 500kV. Tham gia ý kiến, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan công tác đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Báo cáo đề xuất Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Bình trang bị phương tiện, thiết bị cần thiết phục vụ công tác đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV. Khi có tình huống đột xuất xảy ra phải kịp thời báo cáo và tranh thủ tối đa sự chỉ đạo, hỗ trợ của các lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để nhanh chóng kiểm soát tình hình, phát hiện và xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi xâm phạm đến Hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn.

2. Sở Công Thương

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ Hệ thống truyền tải điện 500kV theo quy định của Luật Điện lực, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ; Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 24/5/2013 của Bộ Công Thương về tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp và vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. Phối hợp Công an tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, tổ chức và người dân về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của Hệ thống truyền tải điện 500kV đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; vai trò và trách nhiệm của các ngành, các cấp và cộng đồng đối với công tác bảo đảm an toàn vận hành Hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Phối hợp với đơn vị quản lý vận hành và các đơn vị liên quan cung cấp những tài liệu, thông tin cần thiết về bảo vệ Hệ thống truyền tải điện 500kV cho ngành Giáo dục và Đào tạo để đưa vào hoạt động tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục, đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết đến cơ quan thông tin đại chúng phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện, xử lý đối với các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn Hệ thống truyền tải điện 500kV.

- Tăng cường phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện có Hệ thống truyền tải điện 500kV phát huy vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực điện năng. Tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các hoạt động liên quan công tác đảm bảo ANTT đối với Hệ thống truyền tải điện 500kV.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Căn cứ nội dung của Đề án để chỉ đạo, xây dựng, điều chỉnh kế hoạch A2 các cấp gắn với nhiệm vụ đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV. Chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, thị xã có Hệ thống truyền tải điện 500kV đi qua sẵn sàng huy động lực lượng chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh, an toàn hành lang lưới điện, xử trí các tình huống có thể xảy ra, tham gia khắc phục các sự cố, khôi phục phục lưới điện truyền tải 500kV khi có yêu cầu. Phối hợp với Công an tỉnh trong xây dựng các kế hoạch, phương án công tác đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV hình thành một bộ phận quan trọng của kế hoạch phòng thủ khu vực.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự Hệ thống truyền tải điện 500kV đi qua các xã biên giới. Quản lý chặt chẽ người nước ngoài vào khu vực biên giới. Đặc biệt là các đối tượng lợi dụng các tổ chức, dự án nước ngoài hoạt động ở khu vực biên giới để phá hoại Hệ thống truyền tải điện 500kV. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh những chủ trương, chính sách phát triển Hệ thống truyền tải điện 500kV gắn liền với bảo đảm chủ quyền biên giới Quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, biển đảo và khu vực cửa khẩu, cảng biển của tỉnh.

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ nội dung Đề án và kế hoạch, dự án, phương án công tác của các đơn vị liên quan để thẩm định, dự trù kinh phí trình HĐND, UBND tỉnh phê duyệt kinh phí cho việc triển khai. Hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp huyện trong việc phân bổ chi ngân sách cho việc thực hiện các nội dung của Đề án tại cơ sở.

6. Sở Tư pháp

Thực hiện trách nhiệm cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình và các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Hệ thống truyền tải điện 500kV. Hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Điện lực đối với Hệ thống truyền tải điện 500kV.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tăng cường đưa nội dung về an ninh, an toàn ngành điện nói chung và Hệ thống truyền tải điện 500kV nói riêng lồng ghép trong chương trình giáo dục và hoạt động ngoại khóa. Phối hợp với lực lượng Công an, đơn vị quản lý vận hành để tổ chức giáo dục, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và công tác đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV nói riêng trong cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.

8. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương bảo đảm việc xây dựng các công trình, dự án đúng quy hoạch, thiết kế, không xâm phạm hành lang bảo vệ, bảo đảm vận hành an toàn Hệ thống truyền tải điện 500kV. Hướng dẫn, kiểm tra UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan trong việc cấp phép xây dựng nhà ở, công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đảm bảo hành lang an toàn Hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đối với các khu vực có đường dây 500kV đi qua, đảm bảo tuân thủ đúng quy định về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

9. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý công trình giao thông, không để xảy ra các hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp công trình giao thông đường bộ và đường thủy làm ảnh hưởng đến an toàn Hệ thống truyền tải điện 500kV.

10. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện 500kV rà soát, hoàn thành thủ tục giao đất và xác lập quyền sử dụng đất phục vụ Hệ thống truyền tải điện 500kV theo đúng quy định pháp luật. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường ảnh hưởng đến an toàn vận hành Hệ thống truyền tải điện 500kV.

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, các công ty Lâm nghiệp, Lâm trường và các chủ rừng chấp hành và thực hiện tốt các quy định về bảo vệ hành lang an toàn Hệ thống truyền tải điện 500kV, thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng, phát dọn thực bì, chặt tỉa cây gần hành lang tuyến đường dây 500kV không để xảy ra cháy rừng, ngã đỗ cây vào hành lang và Hệ thống truyền tải điện 500kV.

Chủ động công tác phòng, chống bão lụt, cảnh báo thiên tai trong các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, lụt không để ảnh hưởng đến an toàn vận hành Hệ thống truyền tải điện 500kV.

12. Sở Thông tin và truyền thông

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định hiện hành của Nhà nước về ý nghĩa và tầm quan trọng của Hệ thống truyền tải điện 500kV. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thông tin phản ánh, xây dựng tin bài, các chương trình, chuyên đề, chuyên mục, chuyên trang để cổ vũ, động viên các nhân tố điển hình mới của các lực lượng trong công tác đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có Hệ thống truyền tải điện 500kV

- Căn cứ đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV tại địa phương để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của Đề án đến địa bàn cấp xã, phường nơi có Hệ thống truyền tải điện 500kV đi qua. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ Hệ thống truyền tải điện 500kV và hành lang bảo vệ lưới điện đến mọi tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở trở thành phong trào thi đua mang tính tự giác, nâng cao ý thức phòng, chống và tố giác tội phạm đặc biệt là tội phạm liên quan Hệ thống truyền tải điện 500kV.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến Hệ thống truyền tải điện 500kV; thực hiện giải tỏa cây cối, công trình, vật kiến trúc trong hành lang bảo vệ, khẩn trương khắc phục các sự cố do thiên tai, cháy nổ, phá hoại và các nguyên nhân khác nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại đến công trình. Khi có các dấu hiệu xâm phạm, phá hoại đến hành lang bảo vệ và Hệ thống truyền tải điện 500kV, chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự khẩn trương tổ chức điều tra và báo cáo đơn vị chức năng phối hợp xử lý dứt điểm.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn đảm bảo quy định bảo vệ hành lang an toàn Hệ thống truyền tải điện 500kV. Phối hợp Truyền tải điện Quảng Bình bảo vệ quyền sử dụng đất móng cột và đảm bảo hành lang an toàn, chú trọng giải quyết lợi ích tài sản của nhà nước gắn liền trên đất khi có sự xâm hại của đối tượng khác.

- Phối hợp với đơn vị quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện 500kV, Sở Công thương công bố hành lang bảo vệ, khu vực tuyến đường dây 500kV theo Luật Điện lực và Nghị định số 14/2014/NĐ-CP , ngày 26/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện làm cơ sở xây dựng quy định về quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ Hệ thống truyền tải điện 500kV.

- Khi có thiên tai, bão lụt gây sự cố kéo dài nghiêm trọng đến các vị trí cột đường dây 500 kV chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện, xã triển khai biện pháp hỗ trợ Truyền tải điện Quảng Bình trong phòng chống thiên tai, ứng phó xử lý kịp thời để khắc phục sự cố, khôi phục lưới điện 500kV.

14. Công ty Truyền tải điện 2

- Tổ chức cho cán bộ công nhân viên quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV. Tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích cán bộ công nhân viên tham gia đầy đủ các khóa đào tạo nghiệp vụ về bảo đảm ANTT do các đơn vị chuyên ngành tổ chức, bảo đảm theo yêu cầu của địa phương.

- Thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định, quy trình công tác; tổ chức quản lý, vận hành đảm bảo an toàn Hệ thống truyền tải điện 500kV, chỉ đạo Truyền tải điện Quảng Bình tăng cường phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác quản lý, vận hành và bảo vệ Hệ thống truyền tải điện 500kV; kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo vệ và đảm bảo ANTT cho Hệ thống truyền tải điện 500kV. Thường xuyên trao đổi với Công an tỉnh Quảng Bình và các đơn vị liên quan về tình hình, đặc điểm của Hệ thống truyền tải điện 500kV để phục vụ công tác đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng các phương án bảo vệ, phương án phòng, chống khủng bố, phương án phòng cháy chữa cháy, kế hoạch đảm bảo ANTT đối với Hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đặc biệt tại các địa bàn, vị trí xung yếu, phức tạp về ANTT. Chủ động rà soát, bổ sung nội dung các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT để phù hợp với tình hình thực tiễn. Tổ chức diễn tập xử lý các tình huống điển hình trong công tác đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Thường xuyên bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở vật chất đặc biệt là các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đảm bảo xử lý tốt khi có sự cố xảy ra.

- Căn cứ đặc điểm Hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để phân công, bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện các mặt công tác phục vụ yêu cầu đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV.

- Hàng năm bố trí kinh phí để hỗ trợ triển khai các nội dung của Đề án theo yêu cầu của Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến ANQG và địa điểm cấm theo Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước và Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên, cán bộ tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, các cấp chính quyền thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn.

Phần thứ ba

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

- Công ty Truyền tải điện 2 căn cứ vào kinh phí được cấp để bố trí, bổ sung nguồn kinh phí, trang bị phương tiện, thiết bị phục vụ công tác đảm bảo ANTT Hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, bảo vệ các địa bàn, mục tiêu trọng điểm thuộc Hệ thống truyền tải điện 500kV và phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện lực lượng bảo vệ.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính lập dự toán ngân sách thực hiện Đề án tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí thường xuyên hàng năm và cả giai đoạn theo đúng quy định của pháp luật.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh Quảng Bình trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đơn vị và địa phương có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án. Điều phối các nguồn lực; kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện.

2. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Đề án và chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tập hợp báo cáo đánh giá phục vụ công tác chỉ đạo.

3. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Công thương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án của các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan; tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án và xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan phản ánh bằng văn bản gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2060/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2060/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/06/2019
Ngày hiệu lực 21/06/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2060/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2060/QĐ-UBND 2019 về an ninh trật tự Hệ thống truyền tải điện 500kV tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2060/QĐ-UBND 2019 về an ninh trật tự Hệ thống truyền tải điện 500kV tỉnh Quảng Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2060/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Bình
Người ký Nguyễn Xuân Quang
Ngày ban hành 21/06/2019
Ngày hiệu lực 21/06/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 2060/QĐ-UBND 2019 về an ninh trật tự Hệ thống truyền tải điện 500kV tỉnh Quảng Bình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2060/QĐ-UBND 2019 về an ninh trật tự Hệ thống truyền tải điện 500kV tỉnh Quảng Bình

  • 21/06/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/06/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực