Quyết định 2061/QĐ-UBND

Quyết định 2061/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước

Quyết định 2061/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đã được thay thế bởi Quyết định 2047/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính ngành thông tin và truyền thông Bình Phước 2016 và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 2061/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2061/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 09 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BÌNH PHƯỚC.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định công bố TTHC cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 61/TTr-STTTT ngày 4/10/2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước (kèm theo danh mục TTHC).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

1. Tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định này.

2. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách hành chính) thường xuyên rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh có quy định thủ tục hành chính mới để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo quy định.

Điều 3. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC;
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KSTTHC, VX;
- Lưu: VT, (TD15).

CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2061/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2061/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2012
Ngày hiệu lực09/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2061/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2061/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2061/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2061/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýTrương Tấn Thiệu
        Ngày ban hành09/10/2012
        Ngày hiệu lực09/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2016
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2061/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2061/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền