Quyết định 2062/QĐ-UBND

Quyết định 2062/QĐ-UBND năm 2012 về kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2013 của tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 2062/QĐ-UBND năm 2012 kế hoạch phòng chống dịch bệnh 2013 Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2062/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH NĂM 2013 CỦA TỈNH VĨNH LONG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Theo công văn số 6588/BYT-DP ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống dịch năm 2013;

Xét tờ trình số 1848/TTr-SYT ngày 27/11/2012 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt kế hoạch và kinh phí phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2013 trên địa bàn tỉnh. Kinh phí thực hiện được sử dụng trong dự toán năm 2013 từ nguồn sự nghiệp y tế.

(Kèm kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm 2013; các phụ lục).

Điều 2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện; báo báo kết quả kết thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- BLĐVP.UBND tỉnh;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, 3.4.2.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.
( Ban hành kèm theo Quyết định số 2062/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)

PHẦN I:

ĐÁNH GIÁ DỊCH BỆNH 09 THÁNG NĂM 2012

I. Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm:

1. Tình hình bệnh truyền nhiễm trên Thế giới, khu vực:

Tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều bệnh mới phát sinh. Trong những năm đầu của thế kỷ 21, trên thế giới phát sinh nhiều loại dịch bệnh mới như: SARS, cúm A (H5N1), tay-chân-miệng, tiêu chảy huyết tán do E.coli, viêm đường hô hấp cấp tính nặng do chủng mới của vi rút corona. Trong đó, dịch SARS xuất hiện vào năm 2003 ảnh hưởng đến 32 quốc gia trên thế giới, với 8.422 người mắc, 916 trường hợp tử vong, ước tính làm thiệt hại 150 tỷ USD. Riêng các nước ở Đông và Đông Nam Á ước thiệt hại 28,4 tỷ USD.

2. Tình hình bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam:

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 10 năm qua, nước ta đã giữ vững được thành quả loại trừ các bệnh: đậu mùa, bại liệt, dịch hạch, uốn ván sơ sinh. Một số bệnh (tả, sốt rét, sởi) từng bước được đẩy lùi. Các bệnh có vắc xin (ho gà, bạch hầu,…) đã giảm số mắc hàng chục đến hàng trăm lần so với trước đây. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Một số bệnh đã được khống chế nhưng vẫn ở mức cao như sốt xuất huyết, tay-chân-miệng, cúm, dại, thương hàn. Một số bệnh mới có tỷ lệ tử vong cao, tiềm ẩn nguy xảy ra đại dịch như Cúm A(H5N1), viêm đường hô hấp cấp tính nặng do chủng mới của vi rút Corona.

Ở Việt Nam, trong 09 tháng đầu năm 2012 ghi nhận 103.561 trường hợp mắc bệnh tay-chân-miệng tại 63 tỉnh, thành phố (trong đó, có 41 trường hợp tử vong tại 15 tỉnh, thành phố), so với cùng kỳ năm 2011 số trường hợp mắc tăng 81,85%, số trường hợp tử vong giảm 175,6%; có 51.256 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (trong đó có 42 trường hợp tử vong) so với cùng kỳ số trường hợp mắc tăng 20,5%, tăng 10 trường hợp tử vong, bệnh tập trung chủ yếu ở khu vực miền Nam chiếm 86,2% số trường hợp mắc và 85,4% số trường hợp tử vong; có 24 tỉnh, thành phố ghi nhận dịch cúm trên gia cầm; 04 trường hợp mắc bệnh cúm A (H5N1), làm chết 02 người; 74 ca tử vong do bệnh dại; 440 ca mắc bệnh thương hàn; 124 ca viêm màng não do mô cầu; 554 ca mắc viêm não vi rút, 15 trường hợp tử vong,…

3. Tình hình bệnh truyền nhiễm tại tỉnh Vĩnh Long:

Năm 2012, Bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Trong 09 tháng năm 2012, các bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết xuất hiện rải rác ở hầu hết các địa phương, tuy chưa gây dịch lớn, nhưng diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm. Thời gian từ tháng 09 đến tháng 10 hằng năm, là tháng cao điểm của bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết. Tổng số cas tay chân miệng mắc từ ngày 01/01/2012 đến thời điểm báo cáo 25/09/2012 là 1.954 cas / tử vong 01 cas, tăng 225 cas (tăng 13,01 %); sốt xuất huyết là 1.313 cas, tăng 458 cas (tăng 53,56 %) so với cùng thời kỳ năm 2011. Các bệnh truyền nhiễm thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng tiếp tục được duy trì kết quả như thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, các bệnh có vắc xin dự phòng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia (lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, Hib, sởi) tỷ lệ mắc giảm dần hàng năm.

Cùng với cả nước, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại tỉnh Vĩnh Long đã được Bộ Y tế, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sâu sát, giao Ngành Y tế phối kết hợp với các ngành chức năng tổ chức triển khai tập huấn chuyên môn đến công tác truyền thông, giám sát. Đối với từng loại dịch bệnh, có phương án, kế hoạch riêng nhằm giảm số ca mắc và tử vong.

II. Các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai, thực hiện :

1. Công tác tổ chức quản lý, chỉ đạo điều hành phòng chống dịch bệnh:

Thực hiện sự chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều công văn chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và chính quyền địa phương tập trung, chủ động phòng chống dịch bệnh, nhằm hạn chế số mắc và tử vong, đảm bảo sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác kiểm tra, giám sát, thông tin, báo cáo:

Sở Y tế đã rà soát, củng cố duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân các cấp tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; duy trì giao ban hoạt động ngành hàng tháng; cần thiết giao ban đột xuất. Có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng, trung tâm Y tế huyện, thành phố, các Trạm Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa huyện, thành phố sẵn sàng phương án, kế hoạch phối hợp, ứng phó theo tình huống nếu xảy ra dịch lớn hoặc xảy ra đại dịch. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống dịch bệnh 01 số địa phương là điểm nóng dịch bệnh Sốt xuất huyết và Tay chân miệng (01 lần). Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ tham gia chống dịch: phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp chống dịch, trực dịch, …

3. Công tác đầu tư tài chính, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị:

Kinh phí phòng chống, dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm năm 2012 trên địa bàn tỉnh là 4.875.140.000 đồng (Bốn tỷ, tám trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm bốn chục ngàn đồng) từ nguồn ngân sách tỉnh, Chương trình mục tiêu quốc gia, Dự án Ứng phó khẩn cấp bệnh tay chân miệng năm 2012” của Hội Chữ Thập đỏ Trung ương.

4. Công tác chuyên môn, kỹ thuật:

- Thành lập đoàn giám sát y tế, giám sát hỗ trợ các huyện có số cas mắc sốt xuất huyết cao; thực hiện phun hóa chất diện rộng các huyện Long Hồ, huyện Vũng Liêm, huyện Bình Minh; tập huấn điều trị sốt xuất huyết cho cán bộ y tế xã phường; tập huấn quản lý phần mềm sốt xuất huyết cho cán bộ chuyên trách tuyến huyện; tập huấn xử lý ổ dịch nhỏ, bảo trì trang thiết bị chương trình sốt xuất huyết. Tổ chức các hoạt động truyền thông, chiến dịch diệt lăng quăng. Trong năm, đã phát hiện 216 ổ dịch nhỏ, xử lý được 194 ổ dịch, đạt 89,81%. Đối với bệnh tay chân miệng, Bệnh viện tuyến tỉnh đã tổ chức 02 lớp tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế cơ sở, bác sỹ điều trị và điều dưỡng; phun hóa chất các phòng học trước khi khai giảng năm học mới.

5. Công tác truyền thông, giáo dục, sức khỏe: Tăng cường truyền thông, truyền thông giáo dục sức khỏe, nhằm phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng bệnh, giáo dục vệ sinh tại những nơi nguy cơ cao: trường học, khu công nghiệp.

Kết quả, phát thông điệp phòng chống sốt xuất huyết trên Đài Phát thành và Truyền hình Vĩnh Long 128 lần. Tọa đàm về bệnh sốt xuất huyết trên chuyên mục ” Sức khỏe của bạn” được 02 cuộc và phát sóng 08 lần. Xe loa tuyên truyền cho 08 huyện, thành phố kết hợp cấp phát tờ bướm, tờ rơi tài liệu truyền thông. Mít tinh ngày sốt xuất huyết ASEAN, hưởng ứng chiến dịch phòng chống bệnh tay chân miệng tại thành phố Vĩnh Long, huyện Mang Thít với 1.500 người dự. Viết 18 tin, bài phổ biến kiến thức trên Bản tin y tế và Báo Vĩnh Long. Tuyên truyền trên loa truyền thanh tại tuyến xã phường được 7.704 lần.

6. Công tác phối hợp liên ngành:

Sở Y tế đã phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường tại các trường học trên địa bàn. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai Dự án “ Ứng phó khẩn cấp bệnh Tay Chân miệng năm 2012”, thời gian thực hiện từ 1/6/2012 đến 31/12/2012 tại 35 xã thuộc 02 huyện Vũng Liêm và Long Hồ. Kinh phí thực hiện Dự án này là 560.332.000 đồng, do Hội Chữ Thập đỏ Trung ương tài trợ. Ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, nhằm tăng cường chỉ đạo mạng lưới y tế kiểm soát công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm trên địa bàn huyện, thành phố.

7. Công tác nghiên cứu khoa học:

Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đang tổ chức triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở về Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống bệnh tay chân miệng năm 2012 tại một số trường học, với kinh phí thực hiện năm 2012 là 48.141.000 đồng.

III. Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu :

Ước kết quả giải ngân đến tháng 10/2012 của một số hoạt động phòng chống dịch bệnh năm 2012 đã được cấp cho ngành đạt gần 50%, trong đó có một số chỉ tiêu đạt 100%. Trong đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã mua sắm 01 Đơn nguyên Tay chân miệng (ĐN TCM) theo quy định với 2.693.000.000 đồng; Hoạt động phòng chống dịch bệnh của hệ Dự phòng ước tính giải ngân 985.465.000 đồng (70%).

IV. Khó khăn, tồn tại:

Công tác phòng chống dịch bệnh trong 09 tháng năm 2012 tuy đã đạt được một số kết quả tốt. Nhưng hiện nay, tỉnh gặp phải một số khó khăn, tồn tại khách quan và chủ quan như sau:

1. Nguyên nhân khách quan:

- Dịch bệnh diễn biến phức tạp xảy ra ở nhiều tỉnh, thành cả nước, các bệnh dịch chủ yếu do virút, một số bệnh mới nổi do Virút không có thuốc điều trị đặc hiệu, một số bệnh chưa có vắc xin dự phòng, các biện pháp phòng chống dịch chủ yếu là các biện pháp không đặc hiệu, nên khả năng lây truyền, bùng phát thành dịch lớn như cúm A (H1N1), cúm A (H5N1), sốt xuất huyết, tay chân miệng, não mô cầu, là rất lớn..

 - Do tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến sự gia tăng bất thường hoặc thay đổi quy luật của một số bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh não do mô cầu, bệnh liên cầu lợn.

- Sự biến động về dân cư, đô thị hóa, sự biến chủng của vi sinh vật, đặc biệt là thói quen vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm của một bộ phận dân cư chưa được tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều dịch bệnh mới phát sinh, cũng như một số dịch bệnh đã được khống chế nay xuất hiện nguy cơ gây dịch bệnh trở lại.

- Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ở nước ta nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng còn thụ động, chủ yếu giám sát trường hợp mắc bệnh dựa vào cơ sở khám, chữa bệnh; giám sát phát hiện sớm và giám sát trọng điểm trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng mới triển khai đối với một số bệnh: sốt xuất huyết, tay chân miệng.

- Tháng 09 hàng năm là tháng khai giảng năm học mới, nên nguy cơ của mầm mống lây lan dịch bệnh tay chân miệng từ những người lành mang mầm bệnh Virút là điều khó tránh khỏi.

2. Nguyên nhân chủ quan:

- Một số địa phương thiếu sự chỉ đạo quyết liệt của Chính quyền các cấp đối với công tác phòng chống dịch. Công tác phòng chống dịch còn giao phó chủ yếu cho ngành Y tế.

- Lãnh đạo một số Trung tâm Y tế chưa sâu sát, chưa giám sát, kiểm tra đôn đốc các cán bộ chương trình đầu ngành, nên một số cán bộ mang tâm lý chủ quan, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện một số chương trình dự án.

- Nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, chưa tự giác tham gia thường xuyên các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng.

- Do ngân sách tỉnh hạn chế nên kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh chưa đáp ứng đủ với nhu cầu chủ động phòng chống dịch của các địa phương.

- Hệ thống thông tin, báo cáo dịch phòng chống dịch bệnh chưa kịp thời.

- Cán bộ làm công tác Y tế dự phòng tại tuyến y tế cơ sở kiêm nhiệm nhiều chương trình, dự án nên ảnh hưởng đến chất lượng hoàn thành công tác chuyên môn, phòng chống dịch.

- Việc chẩn đoán xác định căn nguyên còn nhiều khó khăn do hệ thống phòng xét nghiệm ở các tuyến còn thiếu trang thiết bị cũng như cán bộ được đào tạo.

- Từng địa phương chưa tổng kết nguyên nhân ổ dịch, chưa đánh giá hiệu quả của các biện pháp phòng chống dịch để rút kinh nghiệm.

- Lực lượng nhân viên Y tế khóm ấp tuy đông, nhưng chất lượng hoạt động không đồng đều, thiếu sự giám sát hỗ trợ thường xuyên của Trạm Y tế nên chưa làm tốt được chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế khóm - ấp.

V. Ước tính, dự báo tình hình dịch bệnh năm 2013 của tỉnh Vĩnh Long:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2012 và kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2013”, tỉnh Vĩnh Long dự báo tình hình dịch bệnh năm 2013 của tỉnh sẽ có 05 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có số lượng mắc có thể tăng cao, một số bệnh có nguy cơ gây dịch như sau: tay chân miệng, tả, tiêu chảy; sốt xuất huyết; Cúm A (H5N1), Cúm A (H1N1) và bệnh Dại, cụ thể được kèm phụ lục.

PHẦN 2:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 TẠI TỈNH VĨNH LONG:

I. Mục tiêu chung:

Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tập trung vào các dịch bệnh đang lưu hành tại địa phương có tỷ lệ mắc khá cao như sốt xuất huyết, Cúm A (H1N1), Cúm A (H5N1), tay chân miệng, Tả/ Tiêu chảy và bệnh Dại; các bệnh dịch mới nổi như Viêm màng não do não mô cầu, Viêm não Nhật Bản, Thương hàn, Rota virus, Thủy đậu, Quai bị, bệnh Liên cầu Lợn. Tăng cường năng lực hệ thống giám sát, giám sát chủ động phòng chống dịch bệnh tại các tuyến, báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình dịch bệnh tại địa phương theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Tăng cường năng lực phòng xét nghiệm trong lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản vận chuyển, thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán tác nhân gây bệnh.

II. Các chỉ tiêu, nội dung hoạt động:

1. Các chỉ tiêu chuyên môn:

- 100% bệnh, dịch mới phát sinh được phát hiện và xử lý kịp thời.

- ≥ 90 % cán bộ làm công tác phòng chống dịch được tập huấn về giám sát, cũng như công tác thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm.

- 100% nhân viên y tế xã, phường được cung cấp kiến thức giám sát, báo cáo, thực hành xử lý dịch theo đúng quy định.

- Giảm 5 – 10% số mắc, chết bệnh truyền nhiễm phổ biến so với trung bình giai đoạn 2006 – 2010.

2. Các hoạt động cụ thể:

 - Rà soát, bổ sung hoạt động của Ban Chỉ đạo chống dịch, Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã; thường xuyên nắm bắt thộng tin và có biện pháp chống dịch kịp thời. Thành lập và duy trì hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.

 - Sở Y tế xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm của tỉnh năm 2013, gồm Kế hoạch phòng, chống dịch Tay chân miệng; Kế hoạch phòng, chống dịch Sốt xuất huyết; Kế hoạch phòng, chống dịch Cúm A (H5N1), Cúm A (H1N1); Kế hoạch phòng, chống dịch tiêu chảy cấp, tả; Kế hoạch phòng, chống bệnh Dại.

 - Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo đầu tư nguồn lực cho công tác phòng chống dịch của tỉnh trong năm 2013.

 - Phối hợp chặt chẽ với Ngành Giáo dục & Đào tạo, ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan ban ngành khác trong các hoạt động phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng và cúm gia cầm ở người.

 - Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe trên các phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, cải thiện hành vi có lợi cho sức khỏe cộng đồng; công tác thông tin tuyên truyền phải bảo đảm trung thực, đúng các quy định của pháp luật, tránh gây tâm lý hoang mang làm ảnh hưởng các hoạt động kinh tế - xã hội.

- Duy trì hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại tuyến tỉnh, huyện, xã, đặc biệt tăng cường thực hiện các nội dung Quy chế phối hợp giữa cơ sở y tế hệ dự phòng và cơ sở khám chữa bệnh thuộc hệ điều trị. Củng cố hệ thống giám sát trọng điểm một số bệnh truyền nhiễm gây dịch: tả, tay chân miệng, sốt xuất huyết và cúm.

- Chỉ đạo các bệnh viện đa khoa huyện, thành phố, Bệnh viện đa khoa tỉnh chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

- Tổ chức củng cố đội cấp cứu lưu động để hỗ trợ tuyến dưới. Tổ chức tập huấn cho các cán bộ hệ điều trị về tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân.

- Các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là hệ dự phòng sẵn sàng phương án, kế hoạch phối hợp, ứng phó theo tình huống nếu xảy ra dịch lớn hoặc xảy ra đại dịch.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp thu thập thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định.

- Xã hội hóa công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

3. Thời gian triển khai:

- Ngành Y tế duy trì đều đặn các hoạt động phòng, chống dịch bệnh ngay từ đầu năm như giao ban tuần, tháng của ngành Y tế. Có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo tuyến dưới thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh để rà soát, kiến nghị bổ sung kịp thời kinh phí, các hoạt động phòng chống dịch bệnh khi có phát sinh tình huống mới.

- Thường xuyên phát động các chiến dịch vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh nâng cao sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng, theo từng đợt, đợt 1 gồm tháng 3, 4, 5 /2013; đợt 2 gồm tháng 9, 10/2013.

- Phối hợp với cơ quan và bệnh viện tuyến Trung ương tổ chức thực hiện các đợt giám sát, kiểm tra, chỉ đạo tuyến, đào tạo, huấn luyện kỹ thuật chuyên môn,...cho các cán bộ y tế từng tuyến theo lịch thông báo, phân công của tuyến trên.

IV. Giải pháp:

Để thực hiện các mục tiêu phòng, chống dịch bệnh trong năm 201 đạt hiệu quả, Ngành y tế cần phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng có liên quan và chính quyền địa phương tập trung thực hiện các giải pháp như tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện đầu đủ các chỉ đạo của Trung ương và địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thông tin, báo cáo theo quy định của Bộ Y tế; xây dựng kinh phí thực hiện chính, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị; chú trọng công tác chuyên môn kỹ thuật, để hạn chế tỷ lệ mắc bệnh, phát huy tối đa các biện pháp phòng bệnh chủ động bằng vắc xin của chương trình tiêm chủng quốc gia, đảm bảo tiêm vắc xin chất lượng tốt đạt 90%/qui mô huyện; hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong; Tăng cường công tác Truyền thông giáo dục sức khỏe, để mọi người hiểu các phòng bệnh cho bản than, gia đình và cộng đồng; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành có liên quan và chính quyền địa phương trong chông tác phòng chống dịch bệnh; quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học về tác nhân gây bệnh, về véc tơ truyền bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

V. Kinh phí thực hiện:

Nguồn kinh phí phòng chống dịch bệnh năm 2013 của tỉnh Vĩnh Long bao gồm các nguồn: Kinh phí phòng chống dịch của tỉnh; Kinh phí phòng chống dịch từ các chương trình mục tiêu quốc gia, gồm các dự án: Sốt rét, Sốt xuất huyết và Tiêm chủng mở rộng, chỉ tiêu theo các quy định của Dự án chương trình mục tiêu quốc gia, có phần kinh phí cấp ủy quyền cho địa phương hàng năm; Kinh phí phòng chống dịch từ các nguồn hợp pháp khác.

VI. Tổ chức thực hiện:

1. Các đơn vị tuyến tỉnh:

a. Vai trò của Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Quan tâm sâu sát để tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương, đưa kế hoạch phòng chống dịch bệnh vào hoạt động hằng năm của địa phương.

- Huy động toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh tham gia tích cực và chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên, đảm bảo cấp đủ kinh phí cho phòng chống dịch bệnh.

- Chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

b. Sở Y tế:

- Tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại các cấp ở địa phương. Lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức chỉ đạo kiểm tra đánh giá hiệu quả phòng chống dịch của các đơn vị trên địa bàn.

- Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho UBND tỉnh ra các quyết định liên quan đến việc ban bố tình trạng khẩn cấp (phong tỏa vùng có dịch, đóng cửa trường học, huy động bệnh viện dã chiến…) khi cần thiết; xây dựng kế hoạch diễn tập phòng chống dịch khi cần thiết.

· Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh tỉnh, để tham mưu cho Sở Y tế.

- Có kế hoạch hướng dẫn chi tiết, cụ thể chương trình tiêm chủng mở rộng.

- Giám sát chặt chẽ tình hình mắc dịch bệnh đến từng hộ gia đình, khóm, ấp, xã, phường, thị trấn.

- Triển khai hoạt động xử lý dịch triệt để theo quy định của Bộ Y tế.

- Tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện biện pháp phòng chống dịch.

· Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe:

- Tham mưu cho Sở Y tế tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông đại chúng và các ban ngành có các biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh.

· Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm:

- Tham mưu cho Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho cộng đồng: công tác truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các bệnh dịch truyền qua thực phẩm nhằm đảm bảo vệ sinh ăn uống, hướng dẫn người tiêu dùng biết chọn thực phẩm an toàn, không sử dụng động vật chết, ốm, nguyên liệu thực phẩm ô nhiễm, không hợp vệ sinh để chế biến thức ăn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác giám sát nguy cơ ngộ độc thực phẩm, các bệnh dịch truyền qua thực phẩm; hướng dẫn việc điều tra, xử lý, khắc phục hậu quả các vụ ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm ở cộng đồng.

·  Bệnh viện đa khoa tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thu dung, cấp cứu và điều trị dịch bệnh,duy trì hoạt động thường xuyên của Bệnh viện khi có dịch.

- Chỉ đạo các Bệnh viện huyện chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiên cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

- Tập huấn phác đồ cấp cứu, điều trị, hướng dẫn các cơ sở điều trị thực hiện.

- Chỉ đạo tuyến và hỗ trợ tuyến dưới về mặt chuyên môn, nhân lực, vật lực khi cần thiết, kiểm tra công tác phòng chống dịch của các cơ sở khám chữa bệnh trong phạm vi địa phương.

- Thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

- Phối hợp với các đơn vị Y tế dự phòng trong thu thập thông tin, báo cáo ca bệnh truyền nhiễm đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định.

c. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giám sát, báo cáo chặt chẽ tình hình dịch bệnh của gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc vận chuyển gia súc, gia cầm tại các chốt kiểm dịch.

- Kịp thời thông báo cho Ngành Y tế phối hợp các biện pháp phòng lây nhiễm vi rút Cúm A (H5N1) từ gia cầm sang người và các bệnh truyền nhiễm từ động vật có nguy cơ lây sang người.

- Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh việc thực hiện chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, nhằm góp phần tích cực nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh.

- Phối hợp với Sở Công Thương và ban ngành liên quan tập trung phòng, chống dịch cúm gia cầm và bệnh chó dại.

- Phối hợp với cơ quan chức năng Ngành Y tế tổng kiểm tra đánh giá sự sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh của các địa phương.

d. Chi cục Thú y:

- Theo dõi, phát hiện, chẩn đoán, xác định dịch bệnh, thông báo, đề xuất chủ trương, biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm lây trên người. Tổ chức dập tắt dịch, quản lý các ổ dịch cũ và kiểm tra dịch bệnh định kỳ.

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y ,thực phẩm vệ sinh chăn nuôi và thức ăn gia súc.

- Khử trùng, tiêu độc: các cơ sở hoạt động liên quan đến thú y, các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.

đ. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Phối hợp chặt chẽ Ngành Y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe học đường, tìm nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khống chế dịch bệnh tại các trường học nếu có xảy ra.

- Phân công cán bộ cụ thể phụ trách theo dõi giám sát tình hình dịch bệnh tại các trường học.

- Tạo mối liên kết chặt chẽ từ các trường mẫu giáo, tiểu học đóng trên địa bàn với y tế địa phương, thực hiện hệ thống giám sát, thông tin báo cáo dịch hai chiều (Y tế - Trường học, Trường học - Y tế).

- Y tế trường học chủ động thực hiện hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện, cách ly, báo cáo cho đơn vị Y tế gần nhất, thường xuyên cho học sinh thực hành rửa tay sạch.

e. Sở Tài chính:

- Phối hợp với các ngành hữu quan như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế để giải quyết những công việc có liên quan đến tài chính cho công tác phòng chống dịch.

- Xem xét, bố trí kinh phí kịp thời đáp ứng nhu cầu mua sắm bổ sung các trang thiết bị, thuốc, vật tư, hoá chất, sẵn sàng chống dịch của các đơn vị thuộc ngành y tế và các đơn vị liên quan đề nghị.

- Dự toán ngân sách đáp ứng cho công tác phòng chống dịch khẩn cấp và kéo dài nếu có tại tỉnh.

f. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với Sở Tài chính rà soát mức chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Tranh thủ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và các tổ chức (nếu có) trong việc chống dịch, xây dựng kế hoạch tài chính phục vụ công tác phòng chống dịch thường xuyên và đột xuất trình UBND tỉnh phê duyệt.

g. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo, giám sát kiểm tra chặt chẽ công tác phòng chống dịch tại các dịp tết, lễ, hội trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền về các bệnh dịch nguy hiểm trên các băng rôn, khẩu hiệu,…trên các trục đường chính, nơi đông người.

h. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Vĩnh Long:

Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các sở ngành có liên quan xây dựng các chuyên mục phòng chống dịch bệnh; đưa tin, bài tuyên truyền kịp thời, chính xác trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh về phòng chống dịch bệnh, để mọi người dân hiểu và thực hiện.

k. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo công tác thông tin, báo chí để cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch tới mọi người dân nhưng đồng thời không làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, xã hội, giao lưu quốc tế, du lịch và không gây hoang mang trong nhân dân. Chú ý tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh tại các xã (phường, thị trấn) và khóm ấp, các cơ quan, đơn vị, trường học…

- Theo dõi các thông tin về tình hình dịch (trong nước và quốc tế) trên các phương tiện thông tin đại chúng để báo cáo kịp thời với Ban Chỉ đạo.

h. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên:

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống các loại dịch bệnh của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và toàn dân hưởng ứng công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn. Phát động nhân dân thực hiện tốt Phong trào “ Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân..

2. Các đơn vị tuyến huyện:

a. Vai trò của UBND huyện, thành phố:

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đảm bảo kinh phí cho phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác truyền thông và quản lý bệnh nhân, xử lý nguồn bệnh tại cộng đồng.

- Phân công lãnh đạo và đơn vị thường trực phòng chống dịch để kịp thời thu thập, tiếp cận thông tin và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch theo yêu cầu.

- Chỉ đạo và kiểm soát công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm trên địa bàn,

trực tiếp điều hành công tác tổ chức giám sát, xử lý ca bệnh, ổ dịch quyết liệt, sâu sát, nắm chắc thực tế tình hình dịch bệnh tại địa phương.

- Thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

- Chỉ đạo và kiểm soát công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm trên địa bàn,

trực tiếp điều hành công tác tổ chức giám sát, chỉ đạo việc xử lý các ổ dịch, nắm chắc thực tế tình hình dịch bệnh trên địa bàn quản lý.

b. Trung tâm Y tế huyện, thành phố:

- Tham mưu với UBND huyện, thành phố rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tại huyện, thành phố tăng cường các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

- Chủ động xây dựng kế hoạch, kinh phí phòng chống dịch bệnh tại địa phương trình UBND huyện, thành phố phê duyệt.

- Giám sát phát hiện sớm ca mắc bệnh đầu tiên tại khóm, ấp, xã, phường, hộ gia đình để khoanh vùng và xử lý kịp thời.

- Triển khai hoạt động xử lý dịch triệt để theo đúng Hướng dẫn giám sát và phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế.

- Tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh.

c. Bệnh viện đa khoa các huyện, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân,duy trì hoạt động thường xuyên của Bệnh viện khi có dịch.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

- Tập huấn phác đồ cấp cứu, điều trị, hướng dẫn các trạm Y tế xã và phòng khám tư nhân trên địa bàn.

- Phối hợp các đơn vị Y tế dự phòng trong thu thập thông tin, báo cáo cas bệnh truyền nhiễm đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định.

d. Trạm Thú Y:

Trạm Thú Y có kế hoạch hàng năm thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện, thành phố, chủ yếu là phòng chống bệnh dại cho chó, mèo với mục tiêu quan trọng là đảm bảo an toàn dịch bệnh trên địa bàn, xây dựng xã, phường an toàn. Ngăn ngừa dịch bệnh lây lan từ gia súc gia cầm qua người. Cúm gia cầm. Ngăn ngừa việc sử dụng sản phẩm động vật nhiễm bệnh kinh doanh trên địa bàn.

e. Phòng giáo dục và Đào tạo:

- Đẩy mạnh hoạt động y tế học đường, chỉ đạo việc tuyên truyền, giáo dục việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong các trường học đóng trên địa bàn mình quản lý.

- Hướng dẫn học sinh phòng, chống dịch trong gia đình, cộng đồng.

- Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế huyện, thành phố trong việc quản lý sức khỏe học sinh, thông báo ngay cho các đơn vị y tế khi phát hiện có trường hợp mắc bệnh để phối hợp xử lý kịp thời.

f. Các ban, ngành đoàn thể liên quan:

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, thành phố hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các ban, ngành đoàn thể tuyến xã kết hợp Trạm Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động cộng đồng triển khai thực hiện biện pháp phòng bệnh.

3. Các đơn vị tuyến xã:

a. Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức cho người dân biết để tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng.

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở các xã, phường, thị trấn; phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Trưởng khóm, Trưởng ấp và cán bộ y tế giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh. Nếu phát hiện cas bệnh, chết phải báo ngay cho Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn, Trạm Y tế xã và Trung tâm Y tế huyện, thành phố để kiểm tra, xử lý.

- Đảng Ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể tích cực ủng hộ, phối hợp với ngành Y tế trong việc triển khai công tác giám sát, truyền thông phòng chống dịch bệnh.

- Vận động nhân dân tham gia thực hiện các chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, các chương trình y tế Quốc gia do ngành Y tế tổ chức để tăng hiệu quả phòng bệnh.

b. Trạm Y tế xã:

- Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hướng dẫn các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Thường trực chống dịch để nắm tình hình, báo cáo về huyện, tỉnh theo quy định, thông tin kịp thời cho lãnh đạo chính quyền địa phương biết diễn tiến tình hình hàng ngày. Bảo đảm kinh phí cho cán bộ tham gia chống dịch địa phương.

- Trạm Y tế xã:

+ Tổ chức điều tra, giám sát, phát hiện cách ly, xử lý kịp thời không để dịch lây lan.

+ Tổ chức cấp cứu ban đầu và điều trị bệnh nhân khi có dịch. Theo dõi, giám sát các trường hợp điều trị bệnh tại nhà.

+ Vận động nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình Tiêm chủng mở rộng, Chương trình Y tế quốc gia.

+ Thành lập đội chống dịch xã gồm: cán bộ y tế xã, đoàn thanh niên, phụ nữ,... triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại nhà trẻ, mẫu giáo, trường học và tại các hộ gia đình.

+ Tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh.

+ Vận động thầy cô giáo, nhân dân làm vệ sinh môi trường.

+ Các cộng tác viên trực tiếp rắc vôi bột khử trùng các nhà tiêu tại khu vực có dịch.

+ Huy động cộng đồng trong các hoạt động tiêm chủng phòng bệnh.

d. Vai trò của Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng khóm, nhân viên y tế khóm ấp:

- Phối hợp với cán bộ y tế Trạm Y tế giám sát dịch bệnh tại hộ gia đình, khóm ấp và khu dân cư.

- Phối hợp tổ chức truyền thông nhóm, truyền thông trực tiếp đến từng hộ gia đình về các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

 - Huy động cộng đồng trong các hoạt động tiêm chủng phòng bệnh.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhân viên y tế khóm ấp.

- Vận động trực tiếp từng hộ gia đình chủ động, thường xuyên tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và các phong trào thi đua bảo vệ nâng cao sức khoẻ tại địa phương./.

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2062/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2062/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2012
Ngày hiệu lực21/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2062/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2062/QĐ-UBND năm 2012 kế hoạch phòng chống dịch bệnh 2013 Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2062/QĐ-UBND năm 2012 kế hoạch phòng chống dịch bệnh 2013 Vĩnh Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2062/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýNguyễn Văn Thanh
       Ngày ban hành21/12/2012
       Ngày hiệu lực21/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2062/QĐ-UBND năm 2012 kế hoạch phòng chống dịch bệnh 2013 Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2062/QĐ-UBND năm 2012 kế hoạch phòng chống dịch bệnh 2013 Vĩnh Long