Quyết định 2063/QĐ-UBND

Quyết định 2063/QĐ-UBND năm 2018 công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng- Phần lắp đặt

Nội dung toàn văn Quyết định 2063/QĐ-UBND 2018 công bố Đơn giá xây dựng công trình Phần lắp đặt Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2063/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH CAO BẰNG - PHẦN LẮP ĐẶT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại tờ trình số 2015/TTr-SXD ngày 03 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng - Phần lắp đặt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng sử dụng nguồn vốn nhà nước do UBND tỉnh quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và thay thế Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng - Phần lắp đặt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cao Bằng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TT tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VP: P.CVP, phòng KT;
- Trung tâm công báo;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hoàng Xuân Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2063/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2063/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2063/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2063/QĐ-UBND 2018 công bố Đơn giá xây dựng công trình Phần lắp đặt Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2063/QĐ-UBND 2018 công bố Đơn giá xây dựng công trình Phần lắp đặt Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2063/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành13/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2063/QĐ-UBND 2018 công bố Đơn giá xây dựng công trình Phần lắp đặt Cao Bằng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2063/QĐ-UBND 2018 công bố Đơn giá xây dựng công trình Phần lắp đặt Cao Bằng

            • 13/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực