Quyết định 2065/QĐ-UBND

Quyết định 2065/QĐ-UBND năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần đến ngày 15/10/2014

Nội dung toàn văn Quyết định 2065/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản quy phạm Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ một phần


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2065/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN ĐẾN NGÀY 15/10/2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 14 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 308/TTr-STP ngày 12 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần đến ngày 15/10/2014, bao gồm:

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ đến ngày 15/10/2014 (kèm danh mục).

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực một phần đến ngày 15/10/2014 (kèm danh mục).

Điều 2:

1. Giao Giám đốc Sở Tư pháp tập hợp hóa các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành trong năm 2014 còn hiệu lực thi hành. Phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng phổ biến rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, hết hiệu lực một phần bằng các hình thức thích hợp.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đăng Công báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần đến ngày 15/10/2014 theo quy định pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN ĐẾN NGÀY 15/10/2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

Số 12/2003/NQ-HĐND ngày 17/7/2003 về việc ban hành Danh mục và mức thu phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bãi bỏ nội dung quy định về phí hoa chi

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 07/4/2014

16/4/2014

2

Nghị quyết

Số 01/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

- Mục 2, Phần B;

- Mục 4.1, Mục 4.2, Khoản 4, Phần B về phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; Khoản 9, Mục I, Phần A; Khoản 5, 6 và 7, Mục I, Phần A và Khoản 8, 9, Mục II, Phần A

- Bị thay thế bằng Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

- Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

25/7/2014

3

Quyết định

Số 28/2003/QĐ-UB ngày 10/9/2003 về việc ban hành Danh mục phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bãi bỏ quy định về thu phí chợ (hoa chi chợ)

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 25/7/2014

03/8/2014

4

Quyết định

Số 08/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh

Điểm d, Khoản 2, Điều 8; Khoản 3, Điều 10; Khoản 2, Điều 11; Khoản 2, Điều 13

Bị sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014

18/5/2014

5

Quyết định

Số 15/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Khoản 1, Điều 2 của quy định; Khoản 1, Điều 3 của Quy định; Khoản 1, Điều 6

Bị sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 12/6/2014

21/6/2014

6

Quyết định

Số 01/2013/QĐ-UBND ngày 21/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định tiêu chuẩn và quy trình đăng ký, kiểm tra công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo quyết định

Điểm c và Điểm d, Khoản 1, Điều 5

Bị sửa đổi bằng Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 19/6/2014

28/6/2014

7

Quyết định

Số 04/2012/QĐ-UBND ngày 26/4/2012 của UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Bạc Liêu

Điểm b, Khoản 2, Điều 3; Điểm c, Khoản 4, Điều 4; Điểm d, Khoản 4, Điều 4; Khoản 3, Điều 6

Bị sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014

30/8/2014

Tổng số: 07 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ ĐẾN NGÀY 15/10/2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

01/2009/NQ-HĐND 14/7/2009

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 10, về điều chỉnh, bổ sung danh mục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

- Bị thay thế bằng Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

25/7/2014

2

Nghị quyết

01/2010/NQ-HĐND 05/5/2010

Nghị quyết về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện

- Bị thay thế bằng Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

25/7/2014

3

Nghị quyết

18/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Nghị quyết về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

- Bị thay thế bằng Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

25/7/2014

4

Nghị quyết

15/2012/NQ-HĐND 09/12/2012

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2014

5

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND 19/11/2012

Về việc quy định về đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

- Bị thay thế bằng Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014

03/9/2014

6

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND 29/11/2012

Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

- Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014

29/10/2014

7

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND 18/6/2013

Quyết định về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

- Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014

03/9/2014

Tổng số: 07 văn bản

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2065/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2065/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/12/2014
Ngày hiệu lực 02/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2065/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2065/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản quy phạm Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ một phần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2065/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản quy phạm Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ một phần

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2065/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản quy phạm Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ một phần

  • 02/12/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/12/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực