Quyết định 2066/QĐ-UBND

Quyết định 2066/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 2066/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Ban quản lý khu công công nghiệp Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 411/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Ban quản lý khu công nghiệp Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 05/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2066/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Ban quản lý khu công công nghiệp Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2066/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT. Tỉnh
y, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

(Kèm theo Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

PHN 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Danh mục TTHC ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

01

Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở điều chỉnh.

02-05

02

Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước

06-12

03

Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

13-20

04

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

21-22

II. Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

01

Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng cho dự án.

23-29

02

Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong trường hợp sửa chữa, cải tạo.

30-35

03

Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình.

36-39

04

Thủ tục Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình.

40-42

05

Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng công trình.

43-25

06

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng trường hợp di dời công trình.

46-52

III. Danh mục đề nghị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

Bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2066/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2066/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2017
Ngày hiệu lực26/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2066/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2066/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Ban quản lý khu công công nghiệp Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2066/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Ban quản lý khu công công nghiệp Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2066/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành26/09/2017
       Ngày hiệu lực26/09/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2066/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Ban quản lý khu công công nghiệp Lâm Đồng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2066/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Ban quản lý khu công công nghiệp Lâm Đồng