Quyết định 2067/QĐ-UBND

Quyết định 2067/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Quyết định 2067/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đã được thay thế bởi Quyết định 2677/QĐ-UBND 2013 công bố bộ thủ tục hành chính mới Sở Tư pháp Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 31/12/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 2067/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2067/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 09 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH PHƯỚC.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định công bố TTHC cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước (kèm theo danh mục TTHC).

Điều 2. Giao Sở Tư pháp:

1. Tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định này.

2. Chủ trì, phối hợp với Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách hành chính - Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh có quy định thủ tục hành chính mới để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo quy định.

Điều 3. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC;
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KSTTHC, NC;
- Lưu: VT, (TD17).

CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2067/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2067/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2012
Ngày hiệu lực09/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2067/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2067/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2067/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2067/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
     Người kýTrương Tấn Thiệu
     Ngày ban hành09/10/2012
     Ngày hiệu lực09/10/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2013
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 2067/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2067/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền