Quyết định 2069/QĐ-UBND

Quyết định 2069/QĐ-UBND năm 2015 về giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên để thực hiện dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới, đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới

Nội dung toàn văn Quyết định 2069/QĐ-UBND giao đất thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư mới Hưng Yên 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2069/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 26 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ĐẤT CHO UBND XÃ MỄ SỞ, HUYỆN VĂN GIANG ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ MỚI, ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NHÂN DÂN LÀM NHÀ Ở, TẠO VỐN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyn mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 1763/QĐ-UBND ngày 14/9/2014 về việc thu hồi đất tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang để đấu giá quyn sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vn xây dựng nông thôn mới; s 1817/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Văn Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 572/TTr-STNMT ngày 23/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho UBND xã Mễ Sở 5.684 m2 (Năm nghìn sáu trăm tám mươi tư mét vuông) đất để thực hiện dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới, đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới.

Vị trí khu đất giao cho UBND xã Mễ Sở được chỉnh lý thành các thửa số: 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 thuộc Tờ bản đồ số 02, tỷ lệ 1/2000; thửa số 266 thuộc Tờ bản đồ số 04, tỷ lệ 1/1000 xã Mễ Sở, huyện Văn Giang do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Giang lập ngày 25/8/2015.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Điều 2. Căn cứ Điều 1, Quyết định này, các đơn vị sau đây có trách nhiệm:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá khởi điểm của thửa đất trình UBND tỉnh quyết định làm căn cứ đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định; phối hp với UBND huyện Văn Giang chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Giang và UBND xã Mễ Sở chỉnh lý hồ sơ địa chính, xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực đa cho UBND xã Mễ Sở.

2. UBND huyện Văn Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; quyết định giao đt cho các hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy hoạch, thiết kế được cơ quan có thẩm quyền duyệt, đảm bảo hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi, đường điện; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã MSở chỉnh lý hsơ đa chính, xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho các hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Cục trưng Cục Thuế tnh; Ch tịch UBND huyện Văn Giang; Chtịch UBND xã Mễ Sở; thủ trưởng các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT; CV: TNMT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT
.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Đặng Minh Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2069/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2069/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2015
Ngày hiệu lực26/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2069/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2069/QĐ-UBND giao đất thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư mới Hưng Yên 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2069/QĐ-UBND giao đất thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư mới Hưng Yên 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2069/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýĐặng Minh Ngọc
        Ngày ban hành26/10/2015
        Ngày hiệu lực26/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2069/QĐ-UBND giao đất thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư mới Hưng Yên 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2069/QĐ-UBND giao đất thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư mới Hưng Yên 2015

            • 26/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực