Quyết định 2069/QĐ-UBND

Quyết định 2069/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước

Quyết định 2069/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính đã được thay thế bởi Quyết định 699/QĐ-UBND 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 06/05/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 2069/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2069/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 09 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 về việc bãi bỏ các Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1166a/TTr-SNN và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kèm theo danh mục thủ tục hành chính).

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này;

2. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Phòng KSTTHC và CCHC) thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh có quy định TTHC mới, để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo quy định.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KSTTHC;
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KSTTHC, KTN
- Lưu: VT, (H).

CHỦ TỊCH
Trương tấn Thiệu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2069/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2069/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2012
Ngày hiệu lực09/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/05/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2069/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2069/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2069/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2069/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýTrương Tấn Thiệu
        Ngày ban hành09/10/2012
        Ngày hiệu lực09/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/05/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2069/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2069/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính