Quyết định 207/1999/QĐ-TTg

Quyết định 207/1999/QĐ-TTg về kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá VIII) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 207/1999/QĐ-TTg kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá VIII)


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 207/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 207/1999/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ VIII)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số 11/1999/NQ-CP ngày 13 tháng 10 năm 1999 tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 1999;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá VIII) "Một số vấn đề về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tiền lương, trợ cấp xã hội thuộc ngân sách Nhà nước".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ VIII) "MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP XÃ HỘI THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC"
(Ban hành kèm theo Quyết định số:207/1999/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ).

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá VIII) "Một số vấn đề về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tiền lương, trợ cấp xã hội thuộc ngân sách Nhà nước", Chính phủ đã nghiên cứu, quán triệt mục tiêu, quan điểm và những nhiệm vụ về kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và cải tiến chính sách tiền lương nêu trong Nghị quyết và quyết định Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (Khoá VIII) như sau:

I- NHỮNG NHIỆM VỤ CẦN TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT TỪ NAY ĐẾN ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG

1. Thực hiện Nghị quyết của các phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 và tháng 9 năm 1999 (số 10 ngày 27 tháng 8 năm 1999 và số 11 ngày 13 tháng 10 năm 1999), cần nghiên cứu sửa Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ theo yêu cầu mới, nhiệm vụ mới; xác định rõ nhiệm vụ nào cần tập trung vào Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xác định cơ cấu tổ chức Chính phủ bao gồm các Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, có chức năng quản lý nhà nước trong phạm vi toàn xã hội.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chuẩn bị soạn thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân; thời gian trình Chính phủ vào giữa quý I năm 2000 để chuẩn bị trình Quốc hội theo Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2000 của Chính phủ [1].

2. Rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Việc rà soát được thực hiện theo những yêu cầu sau đây:

+ Định rõ chức năng quản lý Nhà nước của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (cả quản lý nhà nước và chỉ đạo hoạt động sự nghiệp) trong phạm vi cả nước;

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phải thể hiện đúng tầm quản lý nhà nước, không ôm đồm công việc của cơ sở; làm rõ hơn việc phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ cho chính quyền địa phương, cho các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

+ Chỉ rõ những chồng chéo, trùng lắp trong chức năng, nhiệm vụ giữa Bộ với các Bộ, ngành khác, bảo đảm một việc chỉ do một cơ quan chủ trì thực hiện, khắc phục tình trạng nhiều cơ quan cùng chịu trách nhiệm về một việc; đồng thời chỉ ra những lĩnh vực, những nhiệm vụ còn bỏ sót chưa có Bộ, ngành nào đảm nhiệm;

+ Bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ cho phù hợp với yêu cầu quản lý mới (cần định rõ chức năng mới của Bộ, chức năng, nhiệm vụ cần được điều chỉnh từ Bộ, ngành khác về Bộ và chức năng, nhiệm vụ cần chuyển cho Bộ, ngành khác);

+ Xác định rõ mối quan hệ giữa các Bộ, ngành với nhau và giữa các Bộ, ngành với chính quyền địa phương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung của bộ máy hành chính nhà nước;

+ Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm tập thể của tổ chức và thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu tổ chức.

- Việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ liên quan mật thiết với nhiệm vụ sắp xếp tổ chức, bộ máy của Bộ và thực hiện tinh giản biên chế (nêu ở điểm 3 và 4 dưới đây). Vì vậy, từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm xây dựng đề án bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gắn liền với điều chỉnh cơ cấu tổ chức, tinh giản biên chế của mình.

Chính phủ xác định Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính (kể cả Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính), Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Thương mại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Hải quan là các cơ quan trọng điểm cần làm trước, khẩn trương chuẩn bị đề án trình Chính phủ trong quý I năm 2000.

Các cơ quan khác trình Chính phủ trong Quý II năm 2000. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác này.

3. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Yêu cầu chung là trên cơ sở định rõ và đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ cho hợp lý hơn, hoạt động có hiệu quả hơn, đồng thời giảm được những tổ chức không thật cần thiết.

- Nguyên tắc chỉ đạo việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của các Bộ là:

+ Định rõ các nội dung thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ), bao gồm việc nghiên cứu xây dựng chính sách, chế độ quản lý, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Bộ; chỉ đạo, điều hành phối hợp triển khai và kiểm tra việc chấp hành chính sách, chế độ, pháp luật ở các đơn vị cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

+ Chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc đến đâu thì thành lập tổ chức thích hợp đến đó. Không hình thành nhiều tầng lớp, nhiều cấp trong cơ quan Bộ;

+ Từ nay đến Đại hội IX nói chung không lập thêm các tổ chức mới thuộc Bộ; trong trường hợp thật cần thiết thì điều chỉnh theo nguyên tắc không tăng thêm số lượng tổ chức trong Bộ.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ xây dựng Đề án tổ chức bộ máy giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và Đề án tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện trình Chính phủ: tháng 11 năm 1999.

4. Tinh giản biên chế.

- Mục tiêu chung là đến cuối năm 2000 giảm được khoảng 15% biên chế. Đối tượng giảm là biên chế trong các cơ quan hành chính Nhà nước, biên chế trong các đơn vị sự nghiệp và trong doanh nghiệp Nhà nước. Không định tỷ lệ giảm biên chế bình quân, không giảm biên chế một cách nhất loạt, máy móc, cào bằng.

- Những nguyên tắc thực hiện tinh giản biên chế:

+ Phân định rõ biên chế trong các cơ quan hành chính với biên chế trong các đơn vị sự nghiệp, kinh tế, dịch vụ công, có kế hoạch chỉ đạo giảm biên chế phù hợp với từng loại tổ chức;

+ Biên chế của từng cơ quan, đơn vị ở các Bộ, ngành và địa phương phải dựa trên cơ sở xác định nội dung, khối lượng công việc cụ thể và tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu cán bộ, công chức hợp lý. Có cơ chế thích hợp xác định cấp kinh phí cho hoạt động của các cơ quan thay cho việc cấp kinh phí theo số lượng người trong biên chế hiện nay;

+ Từ nay đến khi xác định xong phương án tinh giản biên chế cụ thể, biên chế khu vực hành chính sự nghiệp năm 1999 thực hiện theo công văn số 400/TCCP-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 1998 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

+ Khẩn trương xây dựng và ban hành các chính sách cụ thể để tạo điều kiện thực hiện tinh giản biên chế (chính sách đối với nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ra khỏi biên chế, chính sách điều động và chờ bố trí công việc, chính sách cho đi đào tạo, bồi dưỡng...);

+ Chỉ đạo thí điểm và từng bước mở rộng việc xã hội hóa các dịch vụ y tế, giáo dục, khoa học, văn hóa, thể thao, trước hết ở các thành phố, các khu công nghiệp. Cùng với quá trình mở rộng xã hội hóa, thực hiện điều chỉnh biên chế trong các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công.

Cả 3 nhiệm vụ: Rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp tổ chức bộ máy; tinh giản biên chế của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đều do từng Bộ, ngành xây dựng Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 7. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ cùng Văn phòng Chính phủ tổng hợp chung, thời gian trình Chính phủ quý II năm 2000.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng đề án rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của tỉnh trình Chính phủ quý II năm 2000. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chỉ đạo công tác này.

5. Sắp xếp các cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức tư vấn do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Việc sắp xếp các cơ quan thuộc Chính phủ được xem xét và quyết định gắn liền với việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ.

Ngoài cơ cấu tổ chức của Chính phủ là Bộ, cơ quan ngang Bộ, vẫn có các cơ quan thuộc Chính phủ và do tính chất toàn diện trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, do yêu cầu nhiệm vụ cần tập trung thực hiện đối với các ngành, các lĩnh vực công tác nên vẫn có loại tổ chức tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành như ủy ban, Ban Chỉ đạo, Tổ nghiên cứu... đặt trực thuộc Thủ tướng Chính phủ. Những tổ chức tư vấn này được xem là một phương thức làm việc của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định giải thể 15 tổ chức tư vấn. Tiếp tục sắp xếp các tổ chức này trong thời gian tới theo các hướng sau đây:

- Giải thể các tổ chức tư vấn đã hoàn thành nhiệm vụ;

- Sáp nhập các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ gần nhau, có thành viên của cùng một số Bộ, ngành tham gia;

- Giải thể và chuyển giao nhiệm vụ của các tổ chức tư vấn mà chức năng, nhiệm vụ tập trung chủ yếu vào một Bộ, ngành;

- Các tổ chức tư vấn còn tiếp tục tồn tại có bộ phận thường trực, giúp việc gọn nhẹ, không rập khuôn cơ cấu tổ chức giống như ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ xây dựng Đề án sắp xếp các tổ chức tư vấn do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và Quy chế thành lập, giải thể tổ chức tư vấn; thời gian trình Chính phủ: tháng 11 năm 1999.

6. Những nhiệm vụ về chính sách tiền lương và trợ cấp xã hội thuộc ngân sách Nhà nước.

Hội nghị Trung ương 7 đã quyết định: từ nay đến năm 2001 thực hiện bù đủ trượt giá vào lương, từ tháng 01 năm 2000 thực hiện tiền lương cơ bản 180.000đ và tháng 01 năm 2001 là 210.000đ; lập lại trật tự kỷ cương quản lý tiền lương, khắc phục những bất hợp lý trong cơ chế tiền lương, thang bảng lương hiện hành; chuẩn bị điều kiện để các năm sau cải cách hoàn thiện chế độ tiền lương, xây dựng một số chính sách xã hội cho các đối tượng hưởng chế độ, chính sách.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên cần tiến hành khẩn trương các công việc sau đây:

a) Ban hành Nghị định điều chỉnh lương tối thiểu, mức phụ cấp và sinh hoạt phí thuộc ngân sách Nhà nước.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì dự thảo Nghị định trình Chính phủ tháng 11 năm 1999.

b) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ khoán điện thoại nhà riêng và phụ cấp người giúp việc.

Bộ Tài chính chủ trì dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ tháng 11 năm 1999.

c) Quyết định bổ sung chế độ tiền thưởng cho cán bộ, công chức khối quản lý hành chính Nhà nước.

Bộ Tài chính chủ trì dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ tháng 12 năm 1999.

d) Nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công và giải quyết lương hưu đối với cán bộ nghỉ hưu trước tháng 8 năm 1985.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng và dự thảo Nghị định trình chính phủ tháng 11 năm 1999.

đ) Nghị định của Chính phủ về chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức.

Bộ Xây dựng chủ trì dự thảo Nghị định trình Chính phủ tháng 12 năm 1999.

e) Nghị định của Chính phủ về chính sách và cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp có thu.

Bộ Tài chính chủ trì dự thảo Nghị định trình Chính phủ tháng 12 năm 1999.

g) Nghị định của Chính phủ về chế độ thuê, khoán hoặc hợp đồng một số dịch vụ trong cơ quan hành chính.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì dự thảo Nghị định trình Chính phủ tháng 01 năm 2000.

h) Nghị định của Chính phủ về cơ chế, chính sách thực hiện xã hội hóa các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì dự thảo Nghị định trình Chính phủ tháng 2 năm 2000.

i) Các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.

Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa và Thông tin và ủy ban Thể dục Thể thao chủ trì xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định này về lĩnh vực mình phụ trách trong quý I năm 2000.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN SAU ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân được Quốc hội khoá IX thông qua trong năm 2000;

- Chỉ đạo triển khai Đề án về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Chính phủ và của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân theo quy định của các Luật mới về tổ chức Nhà nước.

III. TRÁCH NHIỆM CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

1. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chung việc triển khai kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII). Các Phó Thủ tướng chỉ đạo trực tiếp các Bộ, ngành được phân công phụ trách xây dựng các đề án nói trên và kiểm tra tiến độ thực hiện. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII).

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp Bộ, ngành mình tiến hành rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, xác định biên chế cần thiết của Bộ, ngành mình.

3. Các đề án trình Chính phủ phải được nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo, có ý kiến của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ hoặc Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

4. Bộ Tài chính bố trí kinh phí để chuẩn bị triển khai thực hiện kế hoạch trên.

5. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch trên, định kỳ báo cáo kết quả cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

6. Các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện kế hoạch này của Chính phủ cần tiếp tục thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính. Ngoài 7 lĩnh vực trọng điểm đã nêu trong Nghị quyết số 38/CP ngày 04 tháng 5 năm 1994 của Chính phủ, tiếp tục mở rộng cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực địa chính, xây dựng, giáo dục, y tế; cải tiến quy trình chuẩn bị và thông qua văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và của chính quyền địa phương các cấp, cải tiến lề lối làm việc; định rõ trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan, làm cho cơ quan hành chính nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Từ nay đến cuối năm, Chính phủ sẽ bàn và thông qua những chủ trương, biện pháp nhằm tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong năm 2000.

7. Các Bộ, ngành ở Trung ương và Ủy ban nhân dân địa phương chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp trong việc thực hiện kế hoạch này, góp phần thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII), tạo thêm thuận lợi mới cho sự nghiệp đổi mới và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 207/1999/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu207/1999/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/1999
Ngày hiệu lực25/10/1999
Ngày công báo30/11/1999
Số công báoSố 44
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 207/1999/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 207/1999/QĐ-TTg kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá VIII)


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 207/1999/QĐ-TTg kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá VIII)
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu207/1999/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýPhan Văn Khải
     Ngày ban hành25/10/1999
     Ngày hiệu lực25/10/1999
     Ngày công báo30/11/1999
     Số công báoSố 44
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 207/1999/QĐ-TTg kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá VIII)

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 207/1999/QĐ-TTg kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá VIII)

          • 25/10/1999

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 30/11/1999

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 25/10/1999

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực